II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
415.558,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2021 08:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav BEREŽNÝ
Telefón: +421 960317669
Fax: +421 960317679
Email: Stanislav.BEREZNY@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.mosr.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431081
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431081
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
„Ružomberok, malý areál ÚVN - rekonštrukcia – SZ a PD“
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 17 - Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
SZ a PD: Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Detašované pracovisko Stred
Ul.: ČSA č.7
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
OAD: ÚVN Ružomberok, LV č. 15122, k.ú. Ružomberok.
NUTS kód:
SK03
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vypracovanie stavebného zámeru (ďalej len "SZ") a projektovej dokumentácie (ďalej len "PD") pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre rekonštrukciu malého areálu ÚVN v Ružomberku. Objekt sa nachádza na parcelách č. 6009, 6010, 6011/2, 6011/1 a 6007, k. ú. Ružomberok, LV č. 15122. Pozemky sú majetkovoprávne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe MO SR. Rekonštrukcia stavebnej akcie zabezpečí dodržanie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko pre zamestnancov Úradu hlavného lekára, pre účastníkov odborných zdravotníckych kurzov a ubytovanie pre profesionálnych vojakov pri zmenovom pracovnom režime. V rámci rekonštrukcie budovy je potrebné vykonať rekonštrukciu strechy vrátane odkvapov a zvodov dažďovej vody a klampiarskych prvkov. Zrekonštruuje sa kotolňa vrátane všetkých vnútorných rozvodov budovy - kúrenia, vody, elektriny, plynu a odpadov. Zrekonštruujú sa všetky vyhradené technické zariadenia (výťahy, vzduchotechnika). V areáli sa zrealizuje asanácia bývalej kotolne. Vybudujú sa priestory pre dozornú a strážnu službu vrátane skladu zbraní na vrátnici a chránené priestory vrátane zabezpečenia fyzickej a objektovej bezpečnosti a bezpečnosti celého areálu. V rámci rekonštrukcie sa vykoná rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, vrátane dispozičných zmien. Vybudujú sa špeciálne učebne s príslušnými obslužnými miestnosťami (šatne, kancelárie, prípravovne) v súlade s platnou legislatívou. Obnovia sa omietky, zrekonštruujú podlahy, vymenia sa okná, zrekonštruujú sa sociálne zariadenia, namontuje sa vzduchotechnika, výťahy a objekt sa zateplí. Vybuduje sa bezbariérový vstup do budovy. Zrekonštruuje sa elektroinštalácia, ústredné kúrenie vrátane kotolne, plynovej prípojky, rozvodov vody, kanalizácie a slaboprúdových rozvodov. Pri projektovej príprave je potrebné uvažovať s úpravou asfaltovej plochy samotného dvora a vybudovanie odstavnej plochy v priestoroch bývalej kotolne.
Časť PD bude spracovaná ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia VYHRADENÉ, v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanie odborného autorského dohľadu (ďalej len "OAD").
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71250000-5
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 415 558,00 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v dňoch: 300
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ bude požadovať zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpekou.
Verejný obstarávateľ bude požadovať od záujemcu, ktorého vyzve na predloženie ponuky, zábezpeku ponuky vo výške 6 000,00 EUR podľa podmienok jej zloženia, ktoré verejný obstarávateľ stanoví vo výzve na predkladanie ponúk.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok na cenu verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa bude realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní:
III.2.1.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
a1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom;
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
b1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom;
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom;
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom;
e) je oprávnený poskytovať služby v predmete zákazky,
e1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým dokladom o oprávnení poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom;
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
f1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým čestným vyhlásením,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom;
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
g1) preukazuje verejný obstarávateľ;
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h1) preukazuje verejný obstarávateľ.

III.2.1.2) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie:
III.2.1.2.1) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
III.2.1.2.2) .Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
III.2.1.2.3). Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.

III.2.1.3) Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v písm. a1) až f1) tohto bodu oznámenia.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní:
Záujemca v žiadosti o účasť predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
III.2.2.1) V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.2.2.2) Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
III.2.2.2.1) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má záujemca otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
III.2.2.2.2). Čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky
(pobočkách zahraničných bánk) , od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky
(pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu III.2.2.2.1) tohto oznámenia.
III.2.2.3) Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy o dielo bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2.4) Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu III.2.2.2.1) tohto oznámenia, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa
preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa §131 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
III.2.3.1) V zmysle § 131 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní.
III.2.3.2) V zmysle § 131 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
III.2.3.3) V zmysle § 131 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní oprávnením zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : III.2.3.1) Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o poskytovaní služieb rovnakého, alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za prechádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 131 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene.
Za poskytnuté služby rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať projektové dokumentácie pozemných stavieb (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné plnenie) a minimálna kumulatívna úroveň hodnoty deklarovaných plnení bola 500 000,00 € vrátane DPH.
Referencie budú predložené ako originál alebo overené kópie.
Záujemca v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12- priemerného kurzu roku ( priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru za ukončený rok) , ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia.
Predložený Zoznam poskytnutých služieb podľa tejto podmienky účasti:
-je doplnený dokladom, ktorým je referencia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 40 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
-doplní záujemca predložením dokladu, ktorým je potvrdenie odberateľa, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní; ak také potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli poskytnuté.
Zoznam poskytnutých služieb musí byť podpísaný záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch.
III.2.3.2) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu (§ 5 ods. 1a): komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo (§ 5 ods. 1b): inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (záujemca preukazuje kópiou osvedčenia s odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre tieto činnosti, ktoré sú pre spracovanie daného predmetu zákazky ťažiskové).
III.2.3.3) Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti vydaného NBÚ podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa musí obsahovať oprávnenie na oboznamovanie sa, pre postúpenie a vytváranie utajovaných skutočností minimálne stupňa utajenia VYHRADENÉ.
III.2.3.4) Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (okrem potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti) využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou klasifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa § 131 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Počet/Minimálny počet: 1
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré budú zaslané záujemcom, ktorí splnia podmienky pre účasť.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
ÚpIA-EL3/3-190-8/2021 OOSP
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 26.05.2021 08:30
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.05.2021 08:30
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie ( ďalej len IS EVO ), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia. Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v žiadosti o účasť. Preklad a úradný preklad sa nevyžaduje len v prípade českého jazyka.
VI.3.2) Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO.
VI.3.3) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemcu vo verejnom obstarávaní určené podľa tohto oznámenia o vyhlásení vereného obstarávania nemôže záujemca predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ide o užšiu súťaž v oblasti obrany a bezpečnosti. Dokumenty tvoriace žiadosť o účasť predkladá záujemca prostredníctvom IS EVO, v lehote na predkladanie žiadosti o účasť podľa bodu IV.3.4) tohto oznámenia. Dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. Záujemca predkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu III.2) PODMIENKY ÚČASTI tohto oznámenia v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.4) Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods.6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní t.j., vylúči záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.3.5) V bode IV.3.3 Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom - nemá byť uvedený dátum a čas. Ide o chybu formulára, ktorý bez uvedenia dátumu neumožňuje odoslanie formulára na zverejnenie.Záujemca nebude na tento dátum prihliadať.
VI.3.6) Toto verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, a podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
IČO: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
IČO: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.04.2021