Angiografické prístroje

  Zadávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.351.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36644331
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Soláriková
Telefón: +421 905412051
Email: obstaravanie@suscch.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9395
Hlavná adresa(URL): https://www.suscch.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Angiografické prístroje
Referenčné číslo: SUSCCH-NZ-VS-2021-angio
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111720-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 3 kusov angiografických prístrojov:
-RTG prístroj pre elektrofyziológiu;
-Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiologie a neurológie;
-RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu.
Požaduje sa dodanie nových, nepoužitých a nerepasovaných prístrojov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
-služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov,
-kompletizáciu a inštaláciu prístroja,
-odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,
-zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja,
-Odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradnom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia,
-Záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania,
-technologický projekt,
-záručnú dobu min. 24 mesiacov a záručný servis.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 351 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
80510000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. , Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 974 01, Slovenská
republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 3 kusov angiografických prístrojov:
-RTG prístroj pre elektrofyziológiu;
-Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiologie a neurológie;
-RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu.
Požaduje sa dodanie nových, nepoužitých a nerepasovaných prístrojov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
-služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov,
-kompletizáciu a inštaláciu prístroja,
-odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,
-zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja,
-Odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradnom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia,
-Záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania,
-technologický projekt,
-záručnú dobu min. 24 mesiacov a záručný servis.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného
obstarávateľa sú uvedené v kapitole C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 351 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením naskenovaných originálov dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. S ohľadom na znenie Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 5151-5000/2019 zo dňa 05.01.2019, verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti osobného postavenia z informačných systémov verejnej správy, je záujemca/uchádzač, (ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov) povinný verejnému obstarávateľovi predložiť k preukázaniu splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona doklady uvedené v § 32 ods. 2 zákona. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedeneuradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html, ktorým ÚVO dáva hospodárskym subjektom do pozornosti úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED). JED na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 1 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, mieste podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje každý člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podrobne k podmienkam účasti týkajúcich sa osobného postavenia pozri Kapitolu B. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 13:00
Miesto: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné (bez účasti uchádzačov), pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Táto zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie.
2. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/11920/summary , v lehote podľa bodu IV.2.2 tohto oznámenia.
3. Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie
ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.
5. Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa zásielka dostane do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
6. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný po registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
7. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému môže k predmetnému verejnému obstarávaniu odosielať správy a prílohy prostredníctvom komunikačného rozhrania verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
8. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO .
9. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 50 000,00 EUR. Podmienky zloženia a uvoľnenia
zábezpeky sú podrobne uvedené v kapitole H. Zábezpeka Súťažných podkladov.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
11. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti uverejní verejný obstarávateľ spolu so súťažnými podkladmi.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.04.2021