Personálna analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z pohľadu ľudských zdrojov

  Zadávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
260.730,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.05.2021 11:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50349287
Štefánikova 15, 81105 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
Telefón: +421 220928102
Email: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008
Hlavná adresa(URL): http://mirri.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Personálna analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z pohľadu ľudských zdrojov
Referenčné číslo: 5/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
79414000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti personálneho auditu pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Personálny audit bude prebiehať na jednotlivých pracoviskách verejného obstarávateľa. Cieľom personálneho auditu je zmapovať súčasný stav všetkých činností, informačných tokov a kapacitného modelu a následné vypracovanie Súhrnnej záverečnej správy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
260 730,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ v rámci obstarávaných služieb požaduje od úspešného uchádzača zrealizovať nasledovné aktivity a výstupy:
1.Aktivity:
- zmapovať súčasný stav všetkých činností vo všetkých organizačných útvaroch MIRRI (úroveň sekcie, odboru, oddelenia); organizačná štruktúra MIRRI spolu s počtom zamestnancov na jednotlivých oddeleniach/odboroch/sekciách je je verejnej dostupná na webovom sídle verejného obstarávateľa v časti Ministerstvo, Dokumenty ministerstva:
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/organizacny-poriadok-a-struktura/index.html
- pre účely auditu verejný obstarávateľ požaduje zanalyzovať aktuálny stav informačných tokov na jednotlivých organizačných útvaroch a v rámci celej organizácie a identifikovať problematické miesta spolu s návrhom na zabezpečenie optimálneho modelu informačných tokov (komunikácia prostredníctvom systému správy registratúry, e-mailová komunikácia, osobná komunikácia, pracovné porady),
- zmapovať súčasný kapacitný model MIRRI,
- identifikovať a pomenovať zdvojené, neefektívne, nepotrebné resp. nedostatočne pokryté činnosti v MIRRI,
- zanalyzovať a vykalkulovať vyťaženosť a produktivitu ľudských zdrojov cez početnosti činností, výstupov a ich časovú náročnosť,
- vypracovať návrh opatrení na optimalizáciu činností na úrovni procesov,
- definovať nový, respektíve optimálny kapacitný model pre MIRRI,
- vypracovať návrh plánu implementácie pre optimalizačné opatrenia,
- konzultácie so všetkými zamestnancami MIRRI, t. j. s každým zamestnancom bude vykonaný osobný pohovor v rozsahu aspoň 1,5 hodiny, (v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie spojenej s ochorením Covid 19 konzultácie prebehnú online formou),
- súčasťou realizácie zákazky bude aj zaslanie dotazníku na každého zamestnanca MIRRI (je na zvážení uchádzača, či v prvej fáze uskutoční osobný rozhovor so zamestnancami alebo v rámci prvej fázy zašle dotazník a až následne po jeho vyhodnotení uskutoční osobný rozhovor).

2.Výstupom predmetu zákazky je písomná Súhrnná záverečná správa pre poskytnutie uceleného prehľadu všetkých činností, procesov a postupov na MIRRI, ktorá bude obsahovať nasledovné:
- detailný popis všetkých reálne vykonávaných činností,
- popis činností vykonávaných neefektívne, duplicitne, resp. mimo definovaných kompetencií organizačných útvarov,
- popis činností, ktoré nie sú dostatočne, resp. vôbec pokryté,
- percentuálne vyjadrenie pracovnej vyťaženosti ľudských zdrojov na jednotlivých oddeleniach/odboroch/sekciách MIRRI,
- percentuálne vyjadrenie produktivity ľudských zdrojov na jednotlivých oddeleniach/odboroch/sekciách MIRRI,
- zoznam odporúčaní a opatrení za účelom optimalizácie a zefektívnenia organizácie práce,
návrh Nový kapacitný model MIRRI,
implementačný plán.

Predpokladaný začiatok personálnej analýzy: do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
Personálna analýza sa týka cca 920 pracovných pozícií verejného obstarávateľa s výkonom práce na šiestich miestach v rámci Bratislavy, a to:
-Štefánikova 15, 811 05 Bratislava,
-Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
-Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava,
-Račianska 153/A, 831 53 Bratislava,
-Dunajská 68, 811 08 Bratislava,
-Cintorínska 5, 811 08 Bratislava.

Pre vykonanie personálnej analýzy verejný obstarávateľ poskytne budúcemu dodávateľovi maximálnu súčinnosť, verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi relevantné dokumenty pre účely plnenia zmluvy (napr. podpisový poriadok, organizačný poriadok, opis štátnozamestnaneckého miesta, prípadne iné dokumenty, ktorými verejný obstarávateľ disponuje podľa požiadavky úspešného uchádzača a súvisia s výkonom personálneho auditu).
Dodávateľ vypracuje do 5. pracovných dní od účinnosti zmluvy časový a organizačný harmonogram, ktorý zašle verejnému obstarávateľovi.
Písomná Súhrnná záverečná správa podľa bodu 2. bude spracovaná v rozsahu minimálne 50 normostrán a bude verejnému obstarávateľovi dodaná do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Kvalita tímu expertov
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Odhadovaná hodnota
260 730,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO a spôsobu ich preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO účinné od 1.12.2019.
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak uchádzač nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak uchádzač má záujem, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje).

Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ďalšie pravidlá k podmienkam účasti osobného postavenia sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, a to ODDIEL VI: Doplnkové informácie, VI.3) Doplňujúce informácie
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Pod zákazkami rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky sa rozumie vykonanie personálneho auditu pre spoločnosť s viac ako 100 zamestnancami.
V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytované aj iné služby ako tie, ktoré sú predmetom zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytnutých služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ZVO musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je určené inak.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (ak iná časť súťažných podkladov neurčuje inak).
V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. poskytnutie služby (zmluvy) začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluvu, ktorej realizácia začala pred viac ako tromi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak poskytnutie služby realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje údaje o vzdelaní a odbornej praxe alebo o odbornej kvalifikácii nasledujúcich osôb určených na plnenie zmluvy, pričom experti musia spĺňať minimálne požiadavky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (vrátane kontaktných údajov meno a priezvisko osoby za odberateľa, e-mailová adresa, telefónne číslo) kumulatívne vo výške 200 000,- EUR bez DPH, pričom uchádzač môže požadovaný finančný objem preukázať jednou alebo viacerými zmluvami.

Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje údaje o vzdelaní a odbornej praxe alebo o odbornej kvalifikácii nasledujúcich osôb určených na plnenie zmluvy, pričom experti musia spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:

Expert č. 1 Hlavný projektový manažér
- minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
-min. 5 ročná prax v oblasti personálneho auditu,
-účasť aspoň na min. dvoch projektoch zameraných na personálny audit pre organizáciu s minimálnym počtom 100 zamestnancov.

Expert č. 2 Audítor za oblasť personálneho auditu
-minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
-min. 3 ročná prax v oblasti personálneho auditu,
-účasť aspoň na min. dvoch projektoch zameraných na personálny audit pre organizáciu s minimálnym počtom 100 zamestnancov.

Expert č. 3 Audítor za oblasť personálneho auditu
- minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
-min. 3 ročná prax v oblasti personálneho auditu,
-účasť aspoň na min. dvoch projektoch zameraných na personálny audit pre organizáciu s minimálnym počtom 100 zamestnancov.

Podmienku účasti preukazujúcu technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO preukáže uchádzač prostredníctvom predloženia štruktúrovaných profesijných životopisov, v rámci ktorých sa uvedú za jednotlivých Expertov údaje v rozsahu:

A) meno, priezvisko, titul príslušného Experta,
B) najvyššie dosiahnuté vzdelanie Experta (škola, univerzita a pod.), časové obdobie od do, s predložením kópie dokladu o ukončení štúdia (diplom) nevyžaduje sa úradne overená fotokópia,
C) zoznam projektov/zmlúv s popisom odbornej praxe v oblasti personálneho auditu, t. j. pracovná pozícia s opisom pracovnej náplne, s uvedením miesta (krajiny), obdobia vykonávania pracovnej činnosti, označenie zamestnávateľa vrátane kontaktných údajov, s uvedením informácie ohľadne účasti na personálnom audit pre organizáciu s minimálnym počtom 100 zamestnancov,
D) požadovaná dosiahnutá certifikácia s predložením kópie certifikátu (vyžaduje sa scan úradne overenej fotokópie), ak je to relevantné.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podľa Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.05.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 12:30
Miesto: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - sídlo verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Dištančná forma, prostredníctvom MS Teams, bezplatné stiahnutie: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený oprávnenou osobou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných pokladoch - časť V., bod 22.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na sociálny aspekt.
3. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3 tohto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
4. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred a poskytne vysvetlenie údajov tak, že toto vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky.
5. Na účely zabezpečenia riadneho postupu predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač predložením ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v jeho ponuke a zodpovedá za zabezpečenie súhlasov všetkých dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, platného v čase predloženia jeho ponuky.
6. Zábezpeka sa nevyžaduje.
7. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO ver. 18.00. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
8. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná Zmluva o dielo a subdodávatelia musia byť pred podpisom dohody zapísaní v RPVS, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.
9. Pokračovanie ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ a TECHNICKÉ, III.1) PODMIENKY ÚČASTI, III.1.1):
1.1 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
1.2 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

10. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JED) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
11. V rámci prípravy súťažných podkladov boli realizované prípravné trhové konzultácie. Záznamy z prípravných trhových konzultácií sú dostupné na webovom sídle verejného obstarávateľa: https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/pripravne-trhove-konzultacie/
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.04.2021