Stacionárne vysokotlakové vzduchové kompresory

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
980.035,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Škanderová
Telefón: +421 250944571
Fax: +421 250944046
Email: beata.skanderova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stacionárne vysokotlakové vzduchové kompresory
Referenčné číslo: SE-VO1-2021/001806
II.1.2) Hlavný kód CPV
42123400-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup stacionárnych vysokotlakových vzduchových kompresorov vrátane voliteľného príslušenstva pre príslušníkov HaZZ SR, ktoré sa využívajú na dopĺňanie zdravotne bezchybného dýchateľného vzduchu do tlakových nádob autonómnych dýchacích prístrojov v súvislosti s ochranou dýchacích ciest v zdraviu škodlivom a nedýchateľnom prostredí počas zásahov príslušníkov HaZZ SR, v období 36 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu uvedeného v bode 3.5 Rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č.2 súťažných podkladov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
980 035,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú Krajské riaditeľstvá HaZZ SR, zariadenia Prezídia HaZZ SR špecifikované v Prílohe č.1 SP a Výcvikové centrum HaZZ Lešť, 962 63 Pliešovce.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup stacionárnych vysokotlakových vzduchových kompresorov vrátane voliteľného príslušenstva v nasledovnom rozsahu:
1. Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom min. 300 l/min. v predpokladanom množstve 42 ks.
2. Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom min. 400 l/min. s integrovaným zásobníkom stlačeného vzduchu a plniacou rampou v predpokladanom množstve 8 ks.
3. Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom min. 550 l/min v predpokladanom množstve 8 ks.
Voliteľné príslušenstvo k vysokotlakovým vzduchovým kompresorom:
4. Plniaca rampa 6 x PN300 bar s priamym pripojením tlakovej nádoby, s automatickým odvzdušnením a manometrom pre výstupný tlak v predpokladanom množstve 8 ks.
5. Samostatne stojaci zásobník stlačeného vzduchu 2 x 80 l/300 bar v predpokladanom množstve 8 ks.
6. Tlakové potrubie a ostatné príslušenstvo potrebné pre prepojenie kompresora, plniacej rampy a zásobníka stlačeného vzduchu v predpokladanom množstve 100 bm.
Súčasťou ceny predmetu zákazky sú nasledovné služby spojené s dodaním tovaru:
- doprava do miest dodania špecifikovaných v bode 1.2 Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na základe požiadavky verejného obstarávateľa/Kupujúceho vrátane inštalácie a uvedenia zariadení do prevádzky,
- odovzdanie užívateľskej dokumentácie (návod na použitie) predmetu zákazky- zariadení, uvedených v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky, bod 1, podbod 1.1, položky č.1 až 5 súťažných podkladov v slovenskom alebo českom jazyku,
- odovzdanie výstupných (revíznych) listov zariadení, uvedených v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky, bod 1, podbod 1.1, položky č.1 až 5 súťažných podkladov v originálnom vyhotovení s prekladom do slovenského jazyka,
- bezplatné kvalifikované zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa/kupujúceho v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku v trvaní max. 4 hod. na obsluhu a údržbu zariadení pre 9 osôb na každé miesto dodania/plnenia stanovené po dohode s verejným obstarávateľom,
- poskytovanie autorizovaného záručného servisu v pracovných dňoch do 48 hodín odo dňa nahlásenia poruchy.

Súčasťou dodávky tovaru musia byť dve koncové filtračné vložky kompatibilné s filtračným systémom ku každému zariadeniu špecifikovanému v bodoch 2.1 až 2.3 Prílohy č.1súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
980 035,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zúčastniť sa elektronickej aukcie (ďalej len EA) môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky spĺňajú podmienky a požiadavky určené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch a ktorých verejný obstarávateľ vyzval na účasť v EA prostredníctvom doručenej výzvy na účasť v EA.
Podrobné informácie o EA sú uvedené v prílohe č.4 SP.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 2 zákona v zasadacej miestnosti č.428 a vzhľadom
na ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii bude neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvej vety zákona, teda verejný obstarávateľ (VO) uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
2. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).
3. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/823. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela.
4. VO odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/823 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa.
5. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
6. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.
7.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
8. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo 1 z
členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu rámcovej dohody a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia rámcovej dohody. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa
vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila VO zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči VO spoločne a nerozdielne.
9. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v Prílohe č.8 súťažných podkladov.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.04.2021