Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov (2021)

  Zadávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.700.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.05.2021 11:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35960736
Štúrova 147, 94965 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Valent
Telefón: +421 376512750
Fax: +421 376582941
Email: peter.valent@rsucnr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9344
Hlavná adresa(URL): http://www.rsucnr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.e-lena.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov (2021)
Referenčné číslo: VS 01_2021_NR
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích
nádrží - benkalorov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 700 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30163100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Čerpacie stanice/výdajné miesta dodávateľa, kde bude možné odoberať pohonné látky s akceptáciou palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky a poskytnuté služby.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky s názvom Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet je nákup
pohonných látok (motorová nafta, bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom 95, bezolovnatý automobilový
benzín s oktánovým číslom 98) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za
odobraté tovary na / vo všetkých čerpacích staniciach / výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov
vrátane vystavenia a dodania palivových kariet v celkovom predpokladanom počte (t.j. v jednom čase platných
vystavených a dodaných palivových kariet) 150 ks.

Predpokladané množstvo pohonných látok, ktoré požaduje obstarávateľ odobrať počas trvania rámcovej dohody:
motorová nafta : 200 000,00 litrov, bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom 95 a vyšším :160 000,00
litrov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
400 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží benkalorov.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09134100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Strediská a cestmajsterské prevádzky verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do
veľkokapacitnej nádrže verejného obstarávateľa.
Nafta motorová - cca 1 209 000,00 litrov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 300 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"): a preukazuje ich dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO")

Hospodársky subjekt môže podľa § 152 ods. 1 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Jednotný európsky dokument. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument. Bližšie
informácie viď súťažné podklady.

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.

Verejný obstarávateľ aplikuje ustanovenie § 66 ods. 7 prvá veta ZVO, z toho dôvodu sa vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk. Bližšie informácie viď. súťažné podklady.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch,
b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky potrebné informácie o elektronickej aukcii sú súčasťou súťažných podkladov verejnej súťaže.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.05.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 10:00
Miesto: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova č.147 949 65 Nitra prostredníctvom elektronický priestor
portálu https://www.e-lena.sk/.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať predložením vyplneného jednotného európskeho dokumentu podľa § 39
ods. 1 zákona, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti určené verejným obstarávateľom.

Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti predkladá uchádzač ako scan originálov alebo úradne
overených kópií.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 ZVO pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 50 000,00 € (slovom: päťdesiattisíc euro) ak uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

Ak predkladá ponuku iba na časť č.1 Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet zloží zábezpeku vo výške 11 665,00 €.

Ak predkladá ponuku iba na časť č. 2 - Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov
zloží zábezpeku vo výške 38 335,00 €. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené vo vestníku VO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.04.2021