Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
152.297,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná
Referenčné číslo: 37119/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná, spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia s.r.o., Žilina v 11/2017 a projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia v úseku od kruhovej križovatky ulica Okružná po Saleziánsku, Trnava, Veterná ulica II., spracovanej Ing. Horváthom, Trnava v 06/2017.
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Chodník, cyklochodník a spevnené plochy (1.etapa, 2. etapa)
SO 02 Verejné osvetlenie
Predmetom zákazky je návrh stavebných úprav na existujúcom chodníku pre peších v širšom centre mesta Trnava na ulici Veterná. Jedným z hlavných cieľov je návrh nového cyklochodníka a nového chodníka, existujúci chodník pre peších sa rozšíri. Súčasťou stavby sú aj bezbariérové úpravy v okolí riešených spevnených plôch, úprava autobusovej zastávky, vybudovanie nového verejného osvetlenia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
152 297,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica Veterná v Trnave.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná, spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia s.r.o., Žilina v 11/2017 a projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia v úseku od kruhovej križovatky ulica Okružná po Saleziánsku, Trnava, Veterná ulica II., spracovanej Ing. Horváthom, Trnava v 06/2017.
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Chodník, cyklochodník a spevnené plochy (1.etapa, 2. etapa)
SO 02 Verejné osvetlenie
Predmetom zákazky je návrh stavebných úprav na existujúcom chodníku pre peších v širšom centre mesta Trnava na ulici Veterná. Jedným z hlavných cieľov je návrh nového cyklochodníka a nového chodníka, existujúci chodník pre peších sa rozšíri. Súčasťou stavby sú aj bezbariérové úpravy v okolí riešených spevnených plôch, úprava autobusovej zastávky, vybudovanie nového verejného osvetlenia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
152 297,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód projektu: NFP302010AVQ6
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 až ods. 5, alebo § 152 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje v súlade s § 37 ods. 3 ZVO preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Hospodársky subjekt môže v súlade s § 114 ods. 1 predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v
ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom
vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6.
Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
Doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému JOSEPHINE.
V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy
(alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad
(vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou
podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie.
Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup k nasledovným dokladom podľa § 32 ods. 3 ZVO:
Doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač realizoval za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania aspoň tri plnenia rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote min. 100 000,00 bez DPH. Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje stavebné práce pri budovaní chodníkov, cyklochodníkov, pozemných komunikácií, parkovísk, námestí.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa ZVO,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 11:00
Miesto: Trnava, Radnica, Ulica Hlavná č. 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, I. posch., kancelária odboru verejného
obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a bude prebiehať online sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE. V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR súvisiace s krízou spôsobenou ochorením COVID 19, preto nebude možná osobná účasť uchádzačov na otváraní ponúk.
Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou..
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
4. V predmetnom verejnom obstarávaní sú zadefinované sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ uplatňuje
prostredníctvom osobitných podmienok plnenia zmluvy (článok 16 zmluvy o dielo) sociálny aspekt v súlade s
ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v platnom znení a ustanoveniami §8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný
zákon) prostredníctvom realizácie dočasných vyrovnávacích opatrení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2021