Dobudovanie spojovacích chodieb a nadstavba pavilónov ZSS Skalica – projektová dokumentácia

  Zadávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
69.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová
Telefón: +421 335559521
Email: vo@trnava-vuc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava-vuc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dobudovanie spojovacích chodieb a nadstavba pavilónov ZSS Skalica – projektová dokumentácia
Referenčné číslo: 10828/2021/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Dobudovanie spojovacích chodieb a nadstavba pavilónov ZSS Skalica
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie
ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke
(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo Výzve na
predkladanie ponúk alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO.
Zákazka bude zadaná postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2021