Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
  Predpokladaná hodnota:
1.250.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
Kutlíkova 17, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Cák
Telefón: +421 940999690
Email: cak@agmpartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6556
Hlavná adresa(URL): www.petrzalka.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Orgán štátnej správy a samosprávy - mestská časť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú opravy vrchnej vrstvy pozemných komunikácií, parkovísk a verejných priestorov, ktoré sú v správe mestskej časti Petržalka t. z. (i) opravy a rekonštrukcie (tj. vyspravenie) výtlkov krytu, (ii) opravy prepadov komunikácií, (iii) opravy porúch asfaltových krytov asfaltovým betónom, (iv) oprava chodníkov a to všetko so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, vybúranie a odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových vrstiev, vybúranie a odstránenie podkladov z betónu, odstránenia úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenia poškodeného miesta od zbytkov zmesi, nánosov a pod., rezanie asfaltového krytu alebo podkladu, zarovnanie vybúraného povrchu, aplikácia asfaltového penetračného náteru, pokládka, zhutnenie a zarovnanie asfaltovej zmesi AC 11 O, tr. II, aplikácia trvalo pružnej asfaltovej zálievky na styku novej obrusnej asfaltovej vrstvy s okolitým asfaltovým povrchom v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu č. 1 Rámcovej zmluvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 250 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SKZZ
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mestská časť Bratislava - Petržalka
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je definovaný Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 Rámcovej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Jednotkou je rozpočtová položka:

Komunikácie - Oprava výtlkov, prepadov a nerovností do 10 cm (búranie + odvoz vybúraného materiálu+ zarezanie a zarovnanie povrchu+ penetrácia+ pokládka AC 11 O, II, zhutnenie a zarovnanie+ asfaltová zálievka, vrátane DDZ)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a)podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložením:

zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

i.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
ii.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

b)podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením:

potvrdení alebo obdobným dokumentom o vzdelaní a odbornej praxi osôb, ktoré sa budú podieľať na realizácii predmetu zákazky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) zoznam referencií na vykonanie stavebných prác rovnakého, alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (opravy cestných komunikácií alebo komunikácií určených pre chodcov) v celkovom finančnom objeme min. 250.000,- EUR bez DPH celkovo.

b) stavebný technik = zoznam stavebných prác rovnakého, alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (opravy cestných komunikácií alebo komunikácií určených pre chodcov) v súhrnnej hodnote aspoň 250.000,- EUR bez DPH, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia stavebných prác, odberateľa stavebných prác a kontaktom na odberateľa stavebných prác (doložené životopisom).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa podmienok Rámcovej zmluvy a čiastkových objednávok.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 13.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 10:10
Miesto: Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že v súlade s mimoriadnou situáciou spôsobenou vírusom COVID-19 a odporučením Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.marca 2020 bude otváranie ponúk prostredníctvom systému JOSEPIHNE prebiehať on-line sprístupnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2021