Novostavba nájomných bytov 12 BJ Veľké Pole

  Zadávateľ:
Obec Veľké Pole
  Predpokladaná hodnota:
809.233,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.05.2021 14:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľké Pole
IČO: 00321079
Veľké Pole 1, 96674 Veľké Pole
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Telefón: +421 907529325
Email: aondrikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.velkepole.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba nájomných bytov 12 BJ Veľké Pole
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe:
Novostavba nájomných bytov 12 BJ Veľké Pole

Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s 12 bytovými jednotkami v znení zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu so zákonom o dotáciách.

Riešený bytový dom bude nepodpivničený, s tromi nadzemnými podlažiami, obsahovať
bude päť 3-izbových bytových jednotiek, päť 2-izbových bytových jednotiek a dva 1-
izbové byty. Na 1.NP sa budú nachádzať spoločné priestory pre navrhované byty,
vstupné priestory, technologická miestnosť a kočikáreň.
V prípade potreby je možné jeden byt na 1.NP v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky z 11. decembra 2012 - 399/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení
civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007
Z.z. prebudovať na svojpomocne budovaný úkryt s kapacitou do 50 osôb.
Základná koncepcia dispozičného členenia riešeného územia uvažuje okrem výstavby
bytového domu aj so zabezpečením parkovania pre obyvateľov nájomných bytov,
projektová dokumentácia rieši 12 novo navrhovaných parkovacích miest pre
osobné motorové vozidlá, z toho jedno pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.
V prípade potreby budú použité ešte 4 existujúce parkovacie miesta v blízkosti obecného
úradu.
Napojenie riešeného územia na verejnú komunikačnú sieť bude zabezpečené pomocou
napojenia na existujúcu miestnu komunikáciu, nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti
riešeného bytového domu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
809 233,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Veľké Pole, okres Žarnovica, kraj Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania
Členenie stavby na objekty:
E-SO.01 BYTOVÝ DOM
E-SO.02 ODSTAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY
E-SO.03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, STUDŇA
E-SO.04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, ČOV
E-SO.05 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, ORL
E-SO.06 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN
E-SO.07 PRÍPOJKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
809 233,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o nenávratné finančné prostriedky z Ministerstva dopravy a výstavby
SR a o úver zo ŠFRB SR.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon") v plnom rozsahu.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
2. § 34 ods. 1 písm. d):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Vyžaduje sa:
- platná licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
- platná licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby
- platný certifikát kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001
- platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 alebo OHSAS 18001
3.podľa § 34 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov
4.podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona VO nasledovne:
Vyžaduje sa: - platný certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 14:30
Miesto: Obecný úrad Veľké Pole, Veľké Pole 1, 966 74 Veľké Pole
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia
uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO
ver.18.0 prevádzkovaného ÚVO.
2. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára
dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html.
4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 6 zákona, druhá veta o verejnom obstarávaní stanovil, že vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk - super reverzná súťaž.
5. Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 20 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené súťažných
podkladoch.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty - vyžaduje sa zriadenie transparentného účtu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
7.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2021