Preventívne prehliadky prístrojov

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra
  Predpokladaná hodnota:
34.656,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.04.2021
  Dátum zverejnenia:
26.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Nitra
IČO: 17336007
Špitálska 6, 95001 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Kamenická
Telefón: +421 376545773
Email: anna.kamenicka@fnnitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Preventívne prehliadky prístrojov
II.1.2) Hlavný kód CPV
50400000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú preventívne prehliadky prístrojov v intervale určeného výrobcom:
-Pľúcne ventilátory a CPAP systém od firmy HAMILTON Medical Švajčiarsko: GALILEO, RAPHAEL, Hamilton G5, Hamilton S1, Hamilton MR 1, ARABELLA
-Defibrilátory od firmy GS Elektromedizinische Geräte Nemecko: Corpuls C3
-monitory od firmy Mindray Čína: MEC1000, MEC1200, Bene View T5, centrála Hypervísor
-dávkovače od firmy Codan Argus Švajčiarko infúzne Argrus 707V a injekčné Argus 606S, Argus A616S InCare, Argus A616S TCl
-odsávačky od firmy MEDELA Švajčiarsko: Thopaz, Dominant, Basic
-zariadenia na ohrev roztokov odfrimy SMITHS Medical Anglicko: Hotline HL-90
-resuscitátor Neopuff od firmy FISHER & PAYKEL Nový Zéland
-defibrilátory Primedic od firmy METRAX Nemecko
Súčasťou predmetu zákazky je doprava na miesto plnenia a s tým súvisiace služby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
34 656,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33157400-9
33162000-3
33162100-4
33172200-8
33182100-0
33186200-9
33190000-8
33194110-0
33195100-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú preventívne prehliadky prístrojov v intervale určeného výrobcom:
-Pľúcne ventilátory a CPAP systém od firmy HAMILTON Medical Švajčiarsko: GALILEO, RAPHAEL, Hamilton G5, Hamilton S1, Hamilton MR 1, ARABELLA
-Defibrilátory od firmy GS Elektromedizinische Geräte Nemecko: Corpuls C3
-monitory od firmy Mindray Čína: MEC1000, MEC1200, Bene View T5, centrála Hypervísor
-dávkovače od firmy Codan Argus Švajčiarko infúzne Argrus 707V a injekčné Argus 606S, Argus A616S InCare, Argus A616S TCl
-odsávačky od firmy MEDELA Švajčiarsko: Thopaz, Dominant, Basic
-zariadenia na ohrev roztokov odfrimy SMITHS Medical Anglicko: Hotline HL-90
-resuscitátor Neopuff od firmy FISHER & PAYKEL Nový Zéland
-defibrilátory Primedic od firmy METRAX Nemecko
Súčasťou predmetu zákazky je doprava na miesto plnenia a s tým súvisiace služby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
34 656,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov/ Podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace, alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, a to za spoločnosť (len v prípade, že v krajine sídla záujemcu takýto doklad je vydávaný) ako aj za osobu, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo za osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, ako aj za všetky osoby, ktoré sú členmi dozorného orgánu a prokuristami podnikateľa.
2.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
3.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
4.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
5.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34, ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2021