Rekonštrukcia základnej školy v obci Utekáč

  Zadávateľ:
Obec Utekáč
  Predpokladaná hodnota:
270.098,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Utekáč
IČO: 17067430
Utekáč 52, 98506 Utekáč
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Barutiak
Telefón: +421 474514131
Email: starosta@obecutekac.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
IČO: 51643359
Hasičská 115/3 , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Pavol Heger
Telefón: +421 907686624
Email: heger@hriadelheger.eu
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia základnej školy v obci Utekáč
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zámerom investora je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti a tepelnú bilanciu objektov, a rekonštrukciou zmodernizovať a skvalitniť priestory základnej školy a jedálne.

Úpravy sa budú týkať obvodového plášťa budovy vrátane niektorých obvodových výplní otvorov, podlahy podkrovia, stropu suterénu, drevenej konštrukcie krovu (v prípade potreby) a strešnej krytiny, nosnej konštrukcie jedálne (v prípade potreby).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
270 098,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Utekáč
II.2.4) Opis obstarávania
Zámerom investora je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti a tepelnú bilanciu objektov, a rekonštrukciou zmodernizovať a skvalitniť priestory základnej školy a jedálne.

Úpravy sa budú týkať obvodového plášťa budovy vrátane niektorých obvodových výplní otvorov, podlahy podkrovia, stropu suterénu, drevenej konštrukcie krovu (v prípade potreby) a strešnej krytiny, nosnej konštrukcie jedálne (v prípade potreby).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
270 098,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude spolufinancovaná z environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").

Požaduje sa predloženie skeny originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o VO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona a informačných systémov Úradu pre verejné obstarávanie, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 11:00
Miesto: Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o., Hasičská 115/3, 911 91 Trenčín.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom online otváranie ponúk prostredníctvom informačného systému EVO ver. 18.0
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
2) Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť ak dôjde k schváleniu procesu žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu a pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania a zároveň po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
3) Zábezpeka sa nevyžaduje.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.04.2021