Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
131.600,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Daniš
Telefón: +421 376502272
Fax: +421 376511931
Email: danis.miroslav@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.josephine.probiz.com
Hlavná adresa(URL): http://www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
Projekt sa bude realizovať v meste Nitra na území tzv. Boriny s prevládajúcim porastom borovice čiernej v
juhovýchodnej časti privrátenej k mestskej časti Čermáň. Vlastníkom parciel na ktorých sa bude projekt realizovať je
mesto Nitra a parcely sú klasifikované ako lesný pozemok. Nachádzajú sa tu tiež plochy cyklistického chodníka,
spevnená plocha a stavby. Z hľadiska štruktúry mestskej zelene tvorí územie hlavnú stabilizačnú zložku kostry
ekologickej stability mesta. Z hľadiska využitia pre obyvateľov je veľkým potenciálom pre trávenie voľného času v
prírodnom prostredí v bezprostrednom dotykovom území s obytným súborom Klokočina a Čermáň Hlavnými cieľmi
návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu územia a jestvujúcich porastov drevín a atraktívnosť lesného prostredia pre
širokú verejnosť na oddych, šport a krátkodobú rekreáciu. Zároveň prezentovať jedinečný úsek dejín mesta viažuci sa k
priestoru z obdobia tureckých vojen 15.až 17. storočia. Novými výsadbami a zásahmi do porastov sa dosiahne
prirodzené druhové zloženie a formovanie porastov s princípmi prirodzenej obnovy lesa. Prispeje sa tiež k ekologickej
stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu biodiverzity a mikroklímy v zastavanom území mesta
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
131 600,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nitra. Celková riešená plocha predstavuje rozlohu 81 940 m z toho je 76 311 m plocha lesných pozemkov a 5 629 m sú plochy spevnené, zastavané a cyklistický chodník.
II.2.4) Opis obstarávania
Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti širšieho centra mesta medzi mestskými časťami Staré mesto, Čermáň a Klokočina. Riešeným areálom je jeden z charakteristických prírodných segmentov v štruktúre mesta - kopec s 1/ 5 porastom borovíc na juhovýchodnej strane zo strany mestskej časti Čermáň je prvou časťou riešenia projektu. Druhou časťou Boriny je severozápadná strana so spontánnym lesu blízkym listnatým porastom, pôvodne pasienok s lúkou zo strany Klokočiny. Nadmorská výška územia je 218 m n. m., pôvodný názov je Šibeničný vrch. Južná časť územia s porastom Borovice čiernej je v súčasnosti využívaná na prechádzky po vyšľapaných chodníkoch a športovanie, prípadne na prechádzky so psom. Cestnú sieť tvoria len vyšľapané cestičky okrem komunikácie predeľujúcej územie na dve časti, ktorá je so štrkovým povrchom a slúži ako prístupová cesta k vodárenským zariadeniam a vysielaču. Ten je v severnej časti na najvyššom bode lokality. V strede plochy sa nachádza asfaltová plocha, pôvodne polyfunkčné ihrisko. Vyvýšená časť tiež s asfaltovým povrchom je pódium, ktoré slúžilo do 70. tych rokov na ľudové veselice a zábavy. V území sa nachádzajú vodárenské zariadenia, vodojemy v oplotených areáloch. Na ploche lúčky v centrálnej časti na južnom okraji areálu je nelegálne ohnisko spontánne využívané najmä mládežou. Najcennejší historický objekt takzvaná Turecká varta sa nachádza v strede porastu na južnom okraji plochy. Najnovšie historické prieskumy jednoznačne nepotvrdili jej funkciu varty, ako sa ľudovo nazýva. Jej pôvodnú funkciu ani dôvod vzniku doposiaľ nepoznáme. Vedie ku nej len odbočka s vyšľapaného chodníka. Mobiliár ani iné vybavenie sa tu nenachádzajú. Celé územie je bez oplotenia okrem oplotení susediacich súkromných záhrad a je prístupné bez obmedzení. Vstup automobilom je zakázaný.
Riešeným územím je južná časť (54A) s výmerou 7,26 ha. Severná časť mimo riešené územie je porastená lesu blízkym porastom listnatých drevín a fragmentmi pôvodných lúk a pasienkov. Južná časť je s výsadbou vzrastlých Borovíc čiernych Pinus nigra s podrastom. Napriek tomu z urbanistického a environmentálneho hľadiska pôsobí územie v štruktúre mesta ako celok. Podobne je s územím uvažované v územnom pláne mesta s funkciou ochrannej zelene s prípustnou krátkodobou rekreáciou a športom. Stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov:
SO - 01 Prestavba porastov drevín
SO - 02 Stavebné úpravy chodníkov
SO - 03 Elektroinštalácie
SO 031 Elektrická prípojka NN
SO 032 Výmena verejného osvetlenia
SO - 04 Prvky urbárneho dizajnu
SO - 041 Stavebné úpravy centrálneho priestoru
SO - 042 Detské ihrisko
SO - 043 Telocvičňa v prírode
SO - 044 Pikniková lúka
SO - 045 Označenie náučného chodníka
SO - 046 Mobiliár
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
131 600,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP302041K275
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom
a verejným obstarávateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce ako je predmet zákazky.
Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
- zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň minimálne jedna takto definovaná stavba bola v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 50 000,- EUR bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci vplyv, ktorý by mohol negatívnym spôsobom ovplyvniť riadne plnenie zákazky. Uchádzač zároveň splnením tejto podmienky účasti verejnému obstarávateľovi preukáže, že je technicky schopný a spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie predmetu zákazky z kapacitného a odborného hľadiska.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň minimálne jedna takto definovaná stavba bola v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 50 000,- EUR bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 09:30
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju
ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že sa na otváranie ponúk dostaví iná
osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného
dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora!
- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO.
- Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného RO a/alebo SO pod RO. Schválenie postupu verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
- V prípade, ak má uchádzač záujem o niektorú z príloh v editovateľnej podobe, môže o jej sprístupnenie požiadať na e-mailovej adrese danis.miroslav@msunitra.sk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.04.2021