Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre – opakovaná súťaž

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
46.291,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Daniš
Telefón: +421 376502272
Fax: +421 376511931
Email: danis.miroslav@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.josephine.probiz.com
Hlavná adresa(URL): http://www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre – opakovaná súťaž
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
Účelom stavebného objektu krajinno-architektonických uprav je návrh vhodnej vegetácie pre vybrane územie,
uplatnenie ekologických princípov tvorby, ochrany a údržby zelene čim zvýšime environmentálne aspekty sídla a
zlepšime manažment zrážkových pomerov v území.
Účelom návrhu je tak regenerácia vnútrobloku ako po environmentálnej stránke, tak i zo spoločenského aspektu, kedy
vytvorením nových prvkov vegetácie a prvkov drobnej architektúry podporíme v riešenom území bližšie prepojenie
obyvateľov s prírodným prostredím, vytvoria sa nove podnety a nove aktivity v území, podporí sa rozšírenie biodiverzity
na riešenej ploche a zlepšia sa podmienky pre existujúce dreviny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
46 291,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Predmetné územie sa nachádza na Mikovíniho ulici sídliska Klokočina v Nitre, v katastrálnom území Nitra, na parcelách č. 7566/1 a 7565.
II.2.4) Opis obstarávania
Riešené územie je prevažne v miernom svahu. Orientácia zvažujúceho sa svahu je voči svetovým stranám
severovýchodná, pričom je však územie väčšinu dňa osvetlené.
Z juho-východnej strany, nad svahom, sú 8 a 12-poschodové bytové domy. Bezprostredne pod bytovými
domami sú predzáhradky s individuálnou výsadbou stromov i krov, ktorú realizovalo ako mesto, tak i samotný
obyvatelia. Na týchto pozemkoch sa roztrúsene nachádzajú aj prvky drobnej architektúry či herné plochy, ako napríklad
pieskoviská, preliezky, prehupovačka či asfaltové, basketbalové ihrisko.
Riešené územie je ohraničené z juhu Hviezdoslavovou triedou, zo severu Bazovského ulicou a zo severovýchodu
Mikovíniho ulicou. Z juho-východnej strany, teda z hornej časti svahu, pod bytovými domami, je riešená časť ohraničená
peším, asfaltovým chodníkom. Zo strany od Hviezdoslavovej triedy je hornou hranicou riešeného územia kruhový,
zhromažďovací priestor, ktorý sa lokálne využíva k usporiadavaniu kultúrno-spoločenských akcií, ako napríklad
Klokočinského jarmoku.
Celková plocha riešeného územia - 13 885 m2
Navrhované listnaté stromy, vysokokmenné - 22 ks
Navrhované záhony trvaliek a travín - 275 m2
Lúka L1 - 968,5 m2
Lúka L2 - 968,9 m2
Lúka pre motýle a opeľovače - 350 m2
Pôvodný porast ponechaný v zmenenom režime kosenia - 1 486 m2
Okrasná zmes do suchých podmienok - 560 m2
Výmera ponechávanej, pôvodnej, spontánnej vegetácie - 8 161 m2
Odporúčané vybavenie - krajinno-architektonické:
Drevené koly k novo vysadeným stromom, hr.6 cm, d=3 m, (3 ks na strom), 22 nových drevín, 1 oprava k pôvodnej
drevine - 69 ks
Drevené polkoly, hr. 6 cm, d=3 m (1 ks ku troj-kolom) - 23 ks
Pôdny kondicionér pre rastliny (1,5 kg/strom, 100 g/m záhonov) - 60,5 kg
Jutovinový pás, š=15 cm, d=25 m, (40 cm na strom) - 1 ks
Úväz, popruh čierny, 35 mm/50 bm (cca. 3 x 125 cm/strom 2 ks
Ochrana bázy kmeňa proti poškodeniu celoplastové pletivo v=1000 mm/50 bm (cca 70 cm dĺžky a 50 cm výšky na
kmeň), 22 nových drevín, 12 pôvodných - 1 ks
Mulčovanie drevín kôrou, bal. 70 l - 22 ks
Mulčovanie drveným kamenivom, fr. 4/8 na hr. cca 30 mm - 8,25 m3
Ectomykorhíza pre ostávajúce dreviny v území aplikovaná bioturbáciou (2,5 kg/drevinu) - 30 kg
Výživa pre ostávajúce dreviny v území aplikovaná bioturbáciou (2,5 kg/drevinu) - 30 kg
Protikoreňový vodiaci panel 0,9 x 0,75 cm - 150 ks
Oddeľovacie lišty z recyklovateľného plastu 1000 x 80 x 50 mm - 172 m
Piesok kopaný, žltý, fr. 0 / 4 -16 kg
Agátové koly priemeru 20 cm - 6 ks
Závesné siete hammocky - 3 ks
Informačná tabuľa - 3 ks
Drevené, agátové sedacie prvky - 3 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
46 291,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP302040R991
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce ako je predmet zákazky.
Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
- zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň minimálne jedna takto definovaná stavba bola v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 40 000,- EUR bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci vplyv, ktorý by mohol negatívnym spôsobom ovplyvniť riadne plnenie zákazky. Uchádzač zároveň splnením tejto podmienky účasti verejnému obstarávateľovi preukáže, že je technicky schopný a spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie predmetu zákazky z kapacitného a odborného hľadiska.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň minimálne jedna takto definovaná stavba bola v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 40 000,- EUR bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 09:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 11:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju
ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že sa na otváranie ponúk dostaví iná
osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného
dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora!
- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO.
- Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného RO a/alebo SO pod RO. Schválenie postupu verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
- V prípade, ak má uchádzač záujem o niektorú z príloh v editovateľnej podobe, môže o jej sprístupnenie požiadať na e-mailovej adrese danis.miroslav@msunitra.sk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.04.2021