Novostavba materskej školy v obci Batizovce

  Zadávateľ:
Obec Batizovce
  Predpokladaná hodnota:
378.281,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Batizovce
IČO: 00326119
Štúrova 29, 05935 Batizovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Balogová
Telefón: +421 905601138
Email: svt@svt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
IČO: 31652387
Starosaská 15 , 05201 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Balogová
Telefón: +421 905601138
Email: svt@svt.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba materskej školy v obci Batizovce
Referenčné číslo: 2021/VO/BATIZ/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Novostavba materskej školy v obci Batizovce:
- Projektová dokumentácia obsahuje dva stavebné objekty - SO 01 Novostavba a SO 02 Spevnená plocha. Objekt SO 01 Novostavba je to nový objekt materskej školy v Batizovciach postavený vedľa terajšej materskej školy prepojený spojovacou chodbou, na spoločnom pozemku č 1148/1 s využitím terajšieho priestoru pre detské ihrisko. Kapacita novej budovy materskej školy bude32detí.Pre prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu, bude zhotovená oceľová rampa zo sklonom 1:12. Zo západnej strany objektu bude zhotovené oceľové vonkajšie únikové schodisko ktoré bude výhradne slúžiť na únik v prípade požiaru, alebo inej nepredvídanej situácie.
- Objekt SO 02 Spevnená plocha - Časť spevnená plocha rieši nový prístupový chodník k budove novej materskej školy. Chodník bude zhotovený z betónovej zámkovej dlažby. V rámci spevnenej plochy sa zhotoví aj oplotenie oceľového únikového schodiska, aby sa zamedzilo prístupu detí na schodisko.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
378 281,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Batizovce, Prešovský kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Novostavba materskej školy v obci Batizovce:
- Projektová dokumentácia obsahuje dva stavebné objekty - SO 01 Novostavba a SO 02 Spevnená plocha. Objekt SO 01 Novostavba je to nový objekt materskej školy v Batizovciach postavený vedľa terajšej materskej školy prepojený spojovacou chodbou, na spoločnom pozemku č 1148/1 s využitím terajšieho priestoru pre detské ihrisko. Kapacita novej budovy materskej školy bude32detí.Pre prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu, bude zhotovená oceľová rampa zo sklonom 1:12. Zo západnej strany objektu bude zhotovené oceľové vonkajšie únikové schodisko ktoré bude výhradne slúžiť na únik v prípade požiaru, alebo inej nepredvídanej situácie.
- Objekt SO 02 Spevnená plocha - Časť spevnená plocha rieši nový prístupový chodník k budove novej materskej školy. Chodník bude zhotovený z betónovej zámkovej dlažby. V rámci spevnenej plochy sa zhotoví aj oplotenie oceľového únikového schodiska, aby sa zamedzilo prístupu detí na schodisko.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
378 281,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Ľudské zdroje, kód projektu: 312061AJJ9
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom,
b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu Európskej únie.
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude
vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v
poradí
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO: b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.
Odôvodnenie: Účelom tejto požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v sledovanom období
dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Preukázanie úspešnej realizácie min. počtu zákaziek má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g): ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa platných noriem členského štátu EÚ na výkon činnosti - stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby.
Uvedený doklad predloží uchádzač ako kópiu originálu a opatrí ju odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Zároveň uchádzač musí deklarovať v akom vzťahu bude odborne spôsobilá osoba k uchádzačovi pri výkone svojej činnosti na predmete zákazky.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok: Údajmi o vzdelaní a praxi osôb na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov uchádzač preukazuje potrebné personálne zabezpečenie realizácie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval minimálne 3 stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (pozemné stavby). Jedna stavba v minimálnej hodnote 300 000 € s DPH
Zoznam stavebných prác má obsahovať:
- názov a sídlo objednávateľa,
- kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet stavebných prác,
- doba realizácie,
- cena stavebných prác bez DPH
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 10:30
Miesto: Obec Batizovce, obecný úrad, Štúrova 29, 059 35 Batizovce
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné
predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude
odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a
odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú
zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
5. Nepoužije sa elektronická aukcia.
6. Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 11 000,00 EUR (slovom jedenásťtisíc EUR)
Spôsoby zloženia zábezpeky: zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,
poistením záruky ako poistný druh podľa § 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších podpisov, alebo poskytnutím bankovej záruky za záujemcu
Podrobnejšie informácie k zábezpeke sa nachádzajú v bode 15 súťažných podkladov.
7. Úspešný uchádzač je povinný mať poistenie zodpovednosti voči tretím osobám - voči škodám spôsobeným počas
výstavby v hodnote min. 400 000,- €.
8. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.04.2021