Certifikácia lesov podľa schémy FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
77.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenka Čupková
Telefón: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Email: zdenka.cupkova@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Certifikácia lesov podľa schémy FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance
Referenčné číslo: 1703/2021/150
II.1.2) Hlavný kód CPV
90714200-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vykonanie auditov v certifikačnej schéme FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance na jeden certifikačný cyklus 5 rokov. Audity a certifikáty sú riešené samostatne pre jednotlivé odštepné závody.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
77 400,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
LESY SR, š.p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica a miesta určených organizačných jednotiek podniku. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Vykonanie auditov v certifikačnej schéme FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance na jeden certifikačný cyklus 5 rokov. Audity a certifikáty sú riešené samostatne pre jednotlivé odštepné závody. Predmetom zákazky je vykonanie:
Na OZ Prešov
- certifikačného (recertifikačného) auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4
Na OZ Žarnovica
- predcertifikačného auditu v počte 1
- certifikačného auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4
Na OZ Sobrance
- predcertifikačného auditu v počte 1
- certifikačného auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
77 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon VO") v plnom rozsahu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona VO: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line v lehote uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.
Otváranie ponúk bude sprístupnené on-line podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku verejný obstarávateľ zašle prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk zápisnicu z otvárania ponúk obsahujúcu údaje v zmysle §52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/11484/summary

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona VO do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 a na to nadväzujúcich opatrení sa verejný obstarávateľ rozhodol, že otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line v lehote uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad SR.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2021