Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy, km 3,456 – 4,200

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
154.979,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
IČO: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Fodorová
Telefón: +421 335531287
Fax: +421 335531009
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy, km 3,456 – 4,200
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce s názvom: Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy, km 3,456 - 4,200.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
154 979,25 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky pre každého záujemcu samostatne tak, aby si záujemcovia sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2021