Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia budova SO-01

  Zadávateľ:
Senior dom Svida
  Predpokladaná hodnota:
207.382,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Senior dom Svida
IČO: 00696323
SNP 4, 08901 Svidník
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Karol Fábry
Telefón: +421 517713873
Email: fabry@renderteam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://svida.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ - osoba podľa § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia budova SO-01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie strechy hlavnej ubytovacej budovy SO-01 je navrhnuté za účelom odstránenia porúch a deformácií strešného plášťa, celkového zlepšenia tepelnoizolačných vlastností strešných a stropných konštrukcií nad 3.NP, zníženia tepelných ziskov v letnom období vplyvom insolacie, zníženia energetickej náročností objektu a celkovej zmeny vizuálnych charakteristík objektu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
207 382,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie strechy hlavnej ubytovacej budovy SO-01 je navrhnuté za účelom odstránenia porúch a deformácií strešného plášťa, celkového zlepšenia tepelnoizolačných vlastností strešných a stropných konštrukcií nad 3.NP, zníženia tepelných ziskov v letnom období vplyvom insolacie, zníženia energetickej náročností objektu a celkovej zmeny vizuálnych charakteristík objektu. Objekt SO 01 je samostatne stojací s tromi nadzemnými podlažiami a podpivničením v celej pôdorysnej ploche, prevádzkovo a komunikačne prepojený s ostatnými tromi objektmi situovanými v areáli Senior domu SVIDA a tvoriacimi funkčný prevádzkovoadministratívny celok.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
207 382,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 6000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.2) Uchádzač musí spĺňať podmienku oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre remeselné živnosti tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, izolatérstvo alebo strechár.
III.1.1.3) Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
III.1.1.4) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.1.5) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.1.6) Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
III.1.1.7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.8) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom
formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
III.1.1.9) UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ÚVO zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní.
V zmysle uvedeného, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o
verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude požadovať od uchádzača/záujemcu (zapísaného v ZHS) doplnenie príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.2.1) § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
- výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti - informácia o prístupu k dokladom z registra účtovných závierok (www.registeruz.sk)
- výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti;

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie
preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

Ak uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby celkový obrat za predchádzajúce tri hospodárske roky bol min. 620 000,00 EUR.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.3.1) § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
Ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku (ďalej len rozhodný dátum).

III.1.3.2) § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s § 35:
- opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

III.1.3.3) § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
- ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

III.1.3.4) § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s § 36:
- uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

III.1.3.5) Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.

III.1.3.6) V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.3.7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b): Uchádzač predloží najmenej tri potvrdenia o uskutočnených stav. prácach rovnakého alebo podobného charakteru, z toho jedno potvrdenie najmenej vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, a ďalšie dve potvrdenia - každé najmenej vo výške 50 000,- EUR bez DPH.
Za uskutočnenie stav. prác rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: uskutočnenie rovnakých alebo podobných stav. prác v zmysle jej definície v opise predmetu zákazky - rekonštrukcia strešného plášťa budovy.

k § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35:
- predloženie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo porovnateľného certifikátu, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

k § 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícií na plnenie predmetu zmluvy minimálne 1 (jednu) osobu oprávnenú na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Uchádzač musí predložiť:
- Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci na pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalentný doklad platný v členských krajinách EÚ s originálnou pečiatkou a podpisom stavbyvedúceho,
- Čestné prehlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy, týkajúcej sa predmetu zákazky,
- Vyjadrenie uchádzača, v akom vzťahu k uchádzačovi je osoba, ktorou uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti (napr. je v pracovnoprávnom vzťahu a pod.). Pokiaľ osoba, ktorou uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky nie je v pracovnoprávnom vzťahu s uchádzačom (pod pracovnoprávnym vzťahom je potrebné chápať predovšetkým pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), alebo nevykonáva činnosť na základe obdobného pracovnoprávneho vzťahu, je tento prípad posudzovaný ako využitie kapacít tretej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO a treba dbať na dodržanie ustanovení § 34 ods. 3 a nasl. ZVO.

k § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36:
- predloženie certifikátu podľa normy ISO 14001, alebo porovnateľný certifikát, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom, prostredníctvom schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu49) alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environ. manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environ. manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environ. manažérstva alebo príslušnej normy environ. manažérstva.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa odporúča. Bez ohľadu na to, či sa uchádzač zúčastní alebo nezúčastní obhliadky, je jeho cenová ponuka pre plnenie zmluvy záväzná a počas plnenia zmluvy nebude verejný obstarávateľ akceptovať ďalšie požiadavky na zvýšenie ceny. Preto je v záujme uchádzača, aby na základe obhliadky vypracoval správnu cenovú kalkuláciu.
Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta dodania predmetu zákazky na určenom mieste záujemcom, ktorí si telefonicky alebo e-mailom dohodnú presný termín (čas) obhliadky s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa uvedenou v súťažných podkladoch.

2. Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi do 10 dní od účinnosti Zmluvy o dielo, poistný certifikát alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne v hodnote zákazky (vrátane DPH), platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční formou "on-line" sprístupnenia ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému EVO, umožňuje on-line sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk. Príručka k "on-line" sprístupneniu ponúk sa nachádza na adrese file:///C:/Users/obsta/Downloads/online_spristupnenie_ponuk_vo.pdf .
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Zadávanie tejto podlimitnej zákazky, sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO"), ktorý je dostupný na adrese www.evo.gov.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.2) K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme EVO. Súťažné podklady budú dostupné na portáli EVO aj v Profile verejného obstarávateľa (ďalej "Profil") pod linkami uvedenými v ods. I.1 Výzvy na predkladanie ponúk.
VI.3.3) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.4) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie
splnenia podmienok účasti prostredníctvom systému EVO. O zverejnení vysvetlenia budú všetci zaregistrovaní
používatelia upozornení notifikačným e-mailom systému EVO. Vysvetlenie zverejní aj v Profile, dostupnom pod linkom uvedenou v ods. I.1.
VI.3.5) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým známym záujemcom, najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.
VI.3.6) V rámci zadávania tejto zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 6 ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. (tzv. superreverzný postup).
VI.3.7) Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov a iných dôkazov preukazujúcich splnenie
požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.9) Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že zmluva bude zverejnená na webe verejného obstarávateľa.
VI.3.10) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.3.11) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné
obstarávanie zelené verejné obstarávanie.
VI.3.12) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v tomto procese verejného obstarávania, viac viď bod II.2.14).
VI.3.13) Zoznam skratiek
ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie;
VO Verejné obstarávanie;
DPH Daň z pridanej hodnoty;
EÚ Európska únia;
PHZ Predpokladaná hodnota zákazky;
SR Slovenská republika;
OR SR Obchodný register Slovenskej republiky;
ŽR SR Živnostenský register Slovenskej republiky;
PÚ Podmienky účasti;
JED Jednotný európsky dokument;
SP Súťažné podklady.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2021