Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
378.561,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 248264207
Email: katarina.vancova@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy
Referenčné číslo: 05877/2021/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236110-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním športového areálu na Spojenej športovej škole, Ostredková č.10, Bratislava - mestská časť Ružinov v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
378 561,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112723-9
45212213-2
45342000-6
77310000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Spojená športová škola, Ostredková č.10, Bratislava, parc. č. 1215/1, 1215/42, 1215/43, 1215/45, súp.č 3232
LV 8053
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním športového areálu na Spojenej športovej škole, Ostredková č.10, Bratislava - mestská časť Ružinov v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie bežeckého oválu, šprintérskej rovinky, skok do diaľky, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou, hod diskom a kladivom, oplotenie. Predmetom zákazky je aj výrub stromov, ktoré bránia k prácam spojených s vybudovaním športového areálu a následnú náhradnú výsadbu stromov podľa dendrológie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
378 561,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona.
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona a § 34 ods. 1 písm. g) zákona.
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 11:00
Miesto: V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Neaplikuje sa.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0).

2. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť doklady uvedené v bode 35.8. súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie podľa zákona.


4. Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 10 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 13. súťažných podkladov.

5. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovi a skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

6. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

7. Verejný obstarávateľ osobitne upozorňuje uchádzačov na povinnosti vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi.

8. Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v zmluve o dielo.

9. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

10. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2021