Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
120.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.04.2021
  Dátum zverejnenia:
22.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Šimo
Telefón: +421 259356522
Email: juraj.simo@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhiadavanie-profiiov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave
Referenčné číslo: MAGS OVO 42797/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45112711-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestranstva v okolí zástavky MHD, úprava spevnených plôch, sadovníckych úprav, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
120 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236250-7
45112300-8
77315000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parčík Žilinská v Bratislave - m.č. Staré Mesto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru v okolí zastávky MHD, úprava spevnených plôch, sadovnícke úpravy, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
120 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 100
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO):
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávate!' vyžaduje v rámci podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO predmetnej zákazky splniť a preukázať nasledovné:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávate!' podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname preukázať 3 stavby/realizácie charakteru krajinárskych úprav verejných priestorov v urbanizovanom prostredí v kumulatívnom objeme 200 000,00 EUR s DPH.

§ 34 ods. 1 písm.) g) ZVO:
1 osoba s odbornou kvalifikáciou stavbyvedúci pre pozemné stavby a odbornou praxou s min. dvomi (2) skúsenosťami stavbyvedúceho na stavbách/realizáciách charakteru krajinárskych úprav verejných priestorov v urbanizovanom prostredí ktorej hodnota prevyšovala 50 000,00 EUR s DPH. Uchádzač preukazuje:
osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na nasledovnú činnosť: Stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu pozemné stavby. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search) a zoznamom stavieb/realizácii s uvedením cien s DPH, miest, lehôt uskutočnenia zákaziek a osoby vykonávajúcej činnosť stavbyvedúceho s uvedením kontaktnej osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže preveriť pravdivosť uvádzaných údajov.

§ 34 ods. 1 písm.) g) ZVO:
1 osoba s odbornou kvalifikáciou arboristu; preukazuje sa jedným z nasledovných dokladom o odbornej spôsobilosti:
ETW (European Tree Worker), ETT (European Tree Technician), ISA Certified Arborist, ISA Board Certified Master Arborist, ČCA (Český certifikovaný arborista) - Konzultant. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.05.2021 11:00
Miesto: V priestoroch Oddelenia verejného obstarávania magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Laurinská 5 (4. poschodie), 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
Otváranie ponúk sa uskutoční aj elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si stanovuje požiadavku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, v zmysle ktorej vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Všeobecne k preukazovaniu splnenia podmienok účasti:
Uchádzač, ktorý je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Uchádzač splnenie podmienok účasti preukazuje buď dokladmi stanovenými verejným obstarávateľom, resp. ich môže dočasne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO, resp. čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom v SR predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. V
prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov príslušný doklad.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti sú uvedené v súťažných pokladoch.

Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení aktuálnom v čase odoslania tejto Výzvy)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.04.2021