Sieťové úložisko pre datacentrá Ministerstva kultúry SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
154.300,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.04.2021
  Dátum zverejnenia:
22.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165182
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová
Telefón: +421 220482555
Email: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8213
Hlavná adresa(URL): http://www.culture.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Sieťové úložisko pre datacentrá Ministerstva kultúry SR
Referenčné číslo: MKSR-3521/2021-440
II.1.2) Hlavný kód CPV
30233141-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybavenie sieťového úložiska pre datacentrá Ministerstva kultúry SR a dodanie diskového pola v počte 2ks, vrátane dopravy na miesto dodania.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov zverejnený v časti dokumenty k zákazke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431149
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
154 300,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č.33, 813 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
diskové pole v počte 2ks podľa Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov zverejnený v časti
dokumenty k zákazke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431149
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
154 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona VO"), spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona VO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov).

2.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o VO. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3.Uchádzač, ktorý preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO, nemusí predkladať doklady:
podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO,
podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO,
podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO,
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

4.Podľa § 32 ods.3 zákona o VO verejný obstarávateľ uvádza, že nemá oprávnenia získavať údaje:
podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o VO - potvrdenie príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.

5. Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe uchádzač ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe uchádzač ich naskenuje do formátu pdf. a podpíše pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov , v ktorom bude uvedené:

- názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,
- názov a stručný opis predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
- zmluvnú cenu v euro bez DPH alebo inej mene za dodávku predmetu plnenia,
- obdobie plnenia jednotlivých zmlúv,
- meno, funkcia, tel. č., e-mail a podpis kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje,

Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej dodanie presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie začalo pred tromi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač uvedie v zozname zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodávky, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období. V prípade, ak poskytovanie služieb realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, dodaný ním samotným.

4. Ak uchádzač predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2021 použije uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne.

6. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti pre technickú a odbornú spôsobilosť dokladmi, ktoré sú vystavované v elektronickej podobe, uchádzač ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe, uchádzač ich naskenuje do formátu pdf. a podpíše pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

7. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

8. Verejný obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO, t. j. uchádzač uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom.

Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladov v Prílohe č.12 - Podmienky účasti v časti dokumenty k zákazke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431149
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o minimálne 1 zákazke/referencii, ktorej súčasťou bola dodávka HW a SW komponentov diskové pole, vo finančnom objeme minimálne 154 000€ bez DPH.

2. Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 1 kľúčového odborníka spĺňajúci stanovené požiadavky. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax na Kľúčového odborníka, uchádzač preukáže:

Kľúčový odborník: Špecialista na inštaláciu, konfiguráciu diskového poľa, praktické skúsenosti zahrňujúce inštaláciu, konfiguráciu, platný certifikát v oblasti inštalácie a konfigurácie od výrobcu ponúkaného diskového poľa preukáže profesijným životopisom, v ktorom bude uvedená odborná prax, odborné skúsenosti.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby referenčný list kľúčového odborníka obsahoval minimálne nasledovné:
-meno a priezvisko príslušného kľúčového odborníka,
-názov predmetu plnenia, na ktorom sa príslušný kľúčový odborník podieľal,
-identifikáciu odberateľa,
-stručný opis predmetu plnenia/projektu tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej skúsenosti kľúčového odborníka,
-stručný popis činností, ktoré kľúčový odborník zabezpečoval a jeho pracovnú pozíciu, ktorú zastával, identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje t. j. konečného odberateľa plnenia/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého kľúčový odborník činnosť v konkrétnej pozícií vykonával (dobrovoľný údaj),
-vlastnoručný podpis kľúčového odborníka,
-predložením autorizačného osvedčenia, certifikátu a pod.

3.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenia využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.05.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 12:05
Miesto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, zasadacia miestnosť na 2.poschodí
Námestie SNP č. 33., 813 31 Bratislava Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Bližšie informácie sú uvedené v SP - Pokyny na vypracovanie ponuky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO, vrátane
komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/
detail/dokumenty/431149).

2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál
obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

4.Doručením ponuky uchádzač súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ má právo predĺžiť viazanosť ponúk o 1 mesiac odo dňa uplynutia pôvodnej lehoty, a to najviac 3 krát bez potreby vypýtať si súhlasné stanovisko uchádzača.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.

7. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.04.2021