Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou

  Zadávateľ:
Obec Kamenica nad Cirochou
  Predpokladaná hodnota:
524.387,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.04.2021
  Dátum zverejnenia:
22.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kamenica nad Cirochou
IČO: 00323101
Humenská 555/6, 06783 Kamenica nad Cirochou
Slovensko
Kontaktná osoba: Štefan Balberčák
Telefón: +421 577793286
Fax: +421 577793204
Email: info@obeckamenicanadcirochou.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5568
Hlavná adresa(URL): http://www.obeckamenicanadcirochou.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou
Referenčné číslo: Pdl/2021/KNC/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou. Stavba je riešená konštrukčne ako samostatný objekt. Jedna sa o klasickú murovanú stavbu na betónových základových pásoch. Obvodový plašť je riešený ako sendvič s kontaktným zatepľovacím systémom. Na zateplenie použitý EPS polystyrén o hr. 16 cm. V priestore zapusteného vstupu ( ostenie a strop ) minerálne dosky. Strop tvoria panely o hr. 25 cm v priestore nad vstupom s dobetonávkou a monolitickým ŽB schodiskom.
Strecha plytká sedlová o sklone 15°. Krov drevený klasický so stojatou stolicou a hambalkami. Krytinu tvorí falcovaný poplastovaný plech. Okenne a dverne konštrukcie plastové s tepelnoizolačným trojsklom. Svetla výška miestnosti ( herne a spalne) 3100 (3130) mm. Presvetlenie prirodzene oknami, pripadne umelým osvetlením LED.
Vetranie priestorov je riešene rekuperáciou. V prípade potreby je možne vetrať okennými otvormi. Priestory, ktoré nemajú okná sú vetrané nútene s napojením na vzduchotechnický rekuperačný systém. Kotolňa plynová s kondenzačným kotlom a zasobníkom TUV. Kotol napojený na exteriérový fasádny komín na severnej fasáde.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
524 387,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Výstavba je plánovaná v obci Kamenica nad Cirochou, ul. Osloboditeľov, parc. číslo 1113/1 red "C"
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou. Stavba je riešená konštrukčne ako samostatný objekt. Jedná sa o klasickú murovanú stavbu na betónových základových pásoch. Obvodový plášť je riešený ako sendvič s kontaktným zatepľovacím systémom. Na zateplenie použitý EPS polystyrén o hr. 16 cm. V priestore zapusteného vstupu ( ostenie a strop ) minerálne dosky. Strop tvoria panely Spiroll o hr. 25 cm v priestore nad vstupom s dobetonávkou a monolitickým ŽB schodiskom. Strecha plytká sedlová o sklone 15°. Krov drevený klasický so stojatou stolicou a hambálkami. Krytinu tvorí falcovaný poplastovaný plech. Okenné a dverné konštrukcie plastové s tepelnoizolačným trojsklom. Jedná sa o novostavbu trojtriednej materskej školy. Objekt riešený ako dvojpodlažný s vnútorným centrálnym schodiskom a dvomi únikovými exteriérovými schodiskami. Objekt je herňami orientovaný na juh. Spálne sú orientované oknami na východ a západ. Hygienické zázemie, šatne a pod. sú orientované na sever.
Funkčno-prevádzková organizácia Navrhovaná stavba materskej školy pozostáva z jedného objektu so zabezpečenou prevádzkou jednotlivých funkčných celkov výuka, predškolská príprava, hygienické zázemie a priestor pre výdaj stravy a stravovanie jedáleň.
Dopravno-prevádzkové väzby a obsluha: Areál sa nachádza v intraviláne obce s prístupom na miestnu komunikáciu ul. Osloboditeľov. Vjazdy k objektu sú pre zámer stavby plne funkčné a vyhovujúce. Vstup do objektu je riešený bezbariérovo.
Architektonicko-výtvarné riešenie: Novostavba objektu je navrhovaná zo zámerom maximálne účelného využitia obostavaného priestoru s využitím lokálnych daností a prispôsobeniu sa okolitej zástavbe. Stavba je jednoduchého obdĺžnikového tvaru s plytkou sedlovou strechou.
Dispozičné riešenie: Dispozičné riešenie vychádza z daností pozemku, orientácie k svetovým stranám a možného napojenia na okolité objekty.
Zastavaná plocha objektom: 413,35 m2
Stavebný objem objektu: 2980,00 m3
Úžitkové plochy Herne a spací kút: 316,34 m2
Jedáleň: 48,82 m2
Zázemie 283,76 m2
SPOLU: 648,92 m2


Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Vlastný objekt
SO 02 NN prípojka
SO 03 a SO 04 Vodovodná a kanalizačná prípojka d dažďovou kanalizáciou
SO. 05 OPZ Plynofikácia
Hydrant na vedení vodovodu DN110
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
524 387,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1, Kód projektu: 312061X302
II.2.14) Doplňujúce informácie
V prípade, ak nebude verejnému obstarávateľovi doručené oznámenie o kladnom výsledku kontroly dokumentácie z
verejného obstarávania poskytovateľom pomoci, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s
úspešným uchádzačom a verejné obstarávanie zruší.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
1.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači so sídlom alebo miestom podnikania v SR v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

alebo
2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
2.1Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
2.2 Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

alebo
3.podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
3.1 Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie a poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om
3.2Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

alebo
4.podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: I.Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle znenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy :
-Uchádzač preukáže, že disponuje riadiacim pracovníkom zodpovednými za riadne zhotovenie predmetu zákazky: aspoň 1 stavbyvedúcich v odbore pozemných stavieb ,
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným (rovnocenným) osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby.
II. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí podľa § 114 ods.2 preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa odseku 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3. zákona o verejnom obstarávaní.
IV. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časť IV Globálny údaj) alebo podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby určenej na plnenie zmluvy. Osoba (1 stavbyvedúci v odbore pozemných stavieb) predloží:
1.doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t.j. Osvedčenie alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie pozemné stavby),
2.životopis preukazujúci : odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho a minimálne jednu preukázateľnú praktickú skúsenosť v oblasti riadenia výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dodávateľ ( úspešný uchádzač) sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej
verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, za účelom financovania predmetu
zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
Miesto: Miestom otvárania / sprístupnenia ponúk je sídlo verejného obstarávateľa.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9526/summary, totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania, on-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line otváraní / sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c)vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
d)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
e)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v profile
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5568, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky, ktorá je stanovená vo výške 15 000,00 EUR.

8. Zhotoviteľ sa zaviaže, že počas realizácie predmetu zmluvy zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce minimálne dvoch pracovníkov splňujúcich kumulatívne nasledovné podmienky:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Jedná sa o verejné obstarávanie zamerané na sociálny aspekt
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.04.2021