Fiľakovo - Infraštruktúra - úprava povrchov MK

  Zadávateľ:
Mesto Fiľakovo
  Predpokladaná hodnota:
208.140,36 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.04.2021
  Dátum zverejnenia:
21.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Fiľakovo
IČO: 00316075
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dáša Paszkiewiczová, Ing. Ivan Vanko
Telefón: +421 474381011
Fax: +421 47381001
Email: mesto@filakovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.filakovo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Fiľakovo - Infraštruktúra - úprava povrchov MK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Úprava povrchov miestnych komunikácií na uliciach 1. mája, Kukučínova, Mocsáryho. Biskupická, Farská lúka a na mestskom cintoríne
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
208 140,36 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45233123-7
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fiľakovo, ulice 1. mája, Kukučínova, Mocsáryho. Biskupická, Farská lúka a mestský cintorín
II.2.4) Opis obstarávania
Úprav povrchov miestnych komunikácií na uliciach 1. mája, Kukučínova, Mocsáryho. Biskupická, Farská lúka a na mestskom cintoríne. Bližie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
208 140,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 09:30
Miesto: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo, kancelária č. 101
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V tomto obstarávaní sa aplikuje sociálny aspekt.(Zmluva o dielo VI. Základné podmienky vykonávania diela, bod č. 14)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.04.2021