Revitalizácia krajiny - Zeleneč

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
58.056,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.04.2021
  Dátum zverejnenia:
21.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia krajiny - Zeleneč
Referenčné číslo: OVO/36918/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu územia v okrese Trnava a nutnosť adaptácie krajiny na klimatické zmeny má mesto zámer v tejto lokalite obnoviť mokraďné plochy a vytvoriť aj ďalšie rôznorodé biotopy, ako lúčne porasty, lesné porasty. Cieľom zmeny existujúcej ornej pôdy je zvýšenie ekologickej stability a biodiverzity v území a súčasne vytvorenie ochladzovacieho prvku v krajine. Vzhľadom na blízkosť toku Trnávka, ako aj konfiguráciu terénu, je zámer využiť územie aj ako rozlivné, na odľahčenie povodňových stavov na rieke Trnávke a zadržanie vody v území.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
58 056,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.04.2021