DSS Červená Skala - Výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) – PD

  Zadávateľ:
Domov sociálnych služieb
  Predpokladaná hodnota:
25.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.04.2021
  Dátum zverejnenia:
21.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Domov sociálnych služieb
IČO: 00632325
Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Lilková
Telefón: +421 486196126
Email: riaditelka@dsspohorelskamasa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
DSS Červená Skala - Výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) – PD
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb-vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (asanácia existujúcich budov a výstavba nového objektu), projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vypracovanej v podrobnosti projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) v DSS Červená Skala. Predmetom zákazky je tiež vybavenie povolenia na odstránenie stavby, vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.04.2021