Cyklotrasa Smolenice

  Zadávateľ:
Obec Smolenice
  Predpokladaná hodnota:
332.219,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.04.2021
  Dátum zverejnenia:
21.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Smolenice
IČO: 00312983
SNP 52 , 91904 Smolenice
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.smolenice.com
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cyklotrasa Smolenice
Referenčné číslo: 1/Smolenice/2021/P
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
332 219,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Smolenice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
332 219,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-P01-SC122-2016-15
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 8 000,00 EUR. Podrobnosti o zábezpeke definuje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo
§ 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Z uvedeného dôvod uchádzač nie je povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Možnosť nepredkladania vyššie uvedených dokladov sa týka uchádzača, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky, resp. zdravotné poisťovne v rámci Slovenskej republiky, nakoľko len k takýmto dokladom má verejný obstarávateľ v rámci informačných systémov verejnej správy Slovenskej republiky prístup.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originál dokumentov pôvodne vyhotovených v elektronickej podobe alebo ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z dôvodu obmedzeného počtu znakov je minimálna požadovaná úroveň štandardov uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

1.3.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z dôvodu obmedzeného počtu znakov je minimálna požadovaná úroveň štandardov uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 09:30
Miesto: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora.

2) Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutocnuje v slovenskom jazyku pisomne postupom v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Verejny obstaravatel pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje prostrednictvom systemu elektronickeho verejneho obstaravania (system EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

3) Verejny obstaravatel vyluci z verejneho obstaravania uchadzaca alebo zaujemcu, ak na zaklade doveryhodnych informacii ma dovodne podozrenie, ze uchadzac alebo zaujemca uzavrel v danom verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu narusajucu hospodarsku sutaz.

4) V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní sa verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti u uchádzača, ktorí sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení ponúk.

5) Verejny obstaravatel podpise zmluvu o dielo s uspesnym uchadzacom az po overeni a schvaleni procesu verejneho obstaravania prislusnym kontrolnym organom, ktory predlozi verejnemu obstaravatelovi spravu z overenia/kontroly verejneho obstaravania s vyhlasenim, ze pocas overovania/kontroly verejneho obstaravania nebolo zistene podstatne porusenie principov a postupov verejneho obstaravania definovanych pravnymi predpismi EU a SR pre verejne obstaravanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.04.2021