Konská – rozšírenie splaškovej kanalizácie

  Zadávateľ:
Obec Konská
  Predpokladaná hodnota:
439.119,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.04.2021
  Dátum zverejnenia:
21.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Konská
IČO: 00648876
Konská 410, 01313 Konská
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Janka Stupňanová
Telefón: +421 415493703
Fax: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6682
Hlavná adresa(URL): http://www.obeckonska.info
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Enixa, s.r.o.
IČO: 45710252
Ľudovíta Štúra 917 , 01303 Varín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6682
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.obeckonska.info
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Konská – rozšírenie splaškovej kanalizácie
Referenčné číslo: Ko/EF/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce rozšírení splaškovej kanalizácie v obci Konská.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
439 119,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Konská
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce rozšírení splaškovej kanalizácie v obci Konská.
Zákazka sa nedelí na samostatné časti, jedná sa o vecne a logicky nedeliteľný celok pozostávajúci z:
Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka D2-2,
Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka D3,
Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka D3-2.
Podrobne v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
439 119,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.07.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 10.000,00 EUR. Podrobne v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO:
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených
kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov,
uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/
informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým ÚVO dáva hospodárskym subjektom do pozornosti
úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené
verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto
podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32
ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác:
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti a potreby vyššie uvedených podmienok účasti: Požiadavky sú primerané a ich potreby
vyplynuli z dôvodu overenia skúseností uchádzačov pre realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného
charakteru, ako je predmet zákazky, poskytuje verejnému obstarávateľovi informáciu o primeranej záruke, že uchádzač
bude schopný plniť predmet verejného obstarávania, čo do rozsahu a kvality, bude schopný kvalitne dodať, namontovať
a ručiť za kvalitu počas celej záručnej doby. Predmet zákazky (min. jeho časť) bude financovaný z prostriedkov ŠFRB a
verejných zdrojov, pričom je kladený dôraz na efektivitu a hospodárnosť vynakladaných finančných prostriedkov.
Prítomnosť odborne spôsobilých osôb, ktoré budú k dispozícií uchádzačovi počas trvania zmluvy je základným
predpokladom, aby zákazka bola poskytnutá v zmysle opisu predmetu zákazky a v požadovanej kvalite.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO:
Jednotný európsky dokument na účely zákona o VO je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač
môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstáravateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Vzor
Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky
dokument je možné stiahnuť aj z weboveho sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol
dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne
splnomocnenou osobou.
V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené
verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alerbo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 3 zákona o VO požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy
spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A)
Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením referencie/referencií rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchadzájúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstáravania, obsahujúce práce na inžinierskych stavbách, stavbách kanalizačného alebo vodovodného potrubia, podzemných potrubných vedení a pod., pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne minimálne 400 tis. EUR bez DPH.
K bodu B)
Požiadavky na 1 stavbyvedúceho - stavbyvedúci pre inžinierske stavby; resp. s podkategóriou: vodohospodárske stavby/potrubné energetické a iné líniové stavby; s min. 5 ročnou praxou.
Splnenie uvedéneho uchádzač preukáže:
- predložením osvedčenia o odbornej spôsobilosti, t.z. Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobného osvedčenia vydaného v krajine sídla alebo pobytu,
- minimálne 5 ročná prax na pozícii stavbyvedúci, čo preukáže predložením profesijného životopisu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 09:00
Miesto: Obecný úrad Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárenia ponúk je verejné, za účasti oprávnených osôb - bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s § 112 ods. 6 sa splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v
prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku nerealizovať, alebo realizovať len jej časť, ak predmet zákazky nebude podporený zo ŠFRB a predmet zákazky bude musieť byť financovaný zo zdrojov Obce Konská.
Zákazka bude hradená z vlastných zdrojov Obce Konská a ŠFRB, ak bude podaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku zo ŠFRB schválená.
Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná sa o inovatívne partnerstvo, inovácie alebo
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty ani zelené verejné obstarávanie.
V súlade s § 38 ZVO ods. 1 písm. d) sa stanovuje uchádzačom podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž.
V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si osoba podľa § 7 ods. 1 písm. e) ZVO vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť
lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
Zmluvné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov, odporúčame záujemcom venovať ich zneniu pozornosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.04.2021