Varovný a vyrozumievací systém Mesta Bánovce nad Bebravou

  Zadávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
  Predpokladaná hodnota:
454.817,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.04.2021
  Dátum zverejnenia:
21.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Bánovce nad Bebravou
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00310182
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95780 Bánovce nad Bebravou
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír
Telefón: +421 940629555
Fax: +421 387603084
Email: projekty@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9729/summary
Hlavná adresa(URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9729/summary
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Varovný a vyrozumievací systém Mesta Bánovce nad Bebravou
Referenčné číslo: OA20BNB066
II.1.2) Hlavný kód CPV
31620000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Vybudovanie varovného a vyrozumievacieho systému mesta Bánovce nad Bebravou. Bezdrôtový rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné alebo vhodné ovládanie po linkovom vedení. Bezdrôtový obecný rozhlas zabezpečuje vysielanie bežného hlásenia alebo varovného signálu v interiéri aj exteriéri a to na základe:

- priameho vstupu z mikrofónu riadiaceho pultu
- vstupu z nadriadeného počítača prostredníctvom softvéru
- informácií z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán SCADA systémov, elektronických signalizačných zariadení, elektronických požiarnych signalizácií a pod.,
- informácií z IP sietí
- priameho vstupu z iných komunikačných systémov mobilné telefóny, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod.
- riadiaci a obslužný softvér
- vrátane montáže a potrebných stavebných úprav
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
454 817,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
30210000-4
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bánovce nad Bebravou
II.2.4) Opis obstarávania:
Vybudovanie varovného a vyrozumievacieho systému mesta Bánovce nad Bebravou. Bezdrôtový rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné alebo vhodné ovládanie po linkovom vedení. Bezdrôtový obecný rozhlas zabezpečuje vysielanie bežného hlásenia alebo varovného signálu v interiéri aj exteriéri a to na základe:

- priameho vstupu z mikrofónu riadiaceho pultu
- vstupu z nadriadeného počítača prostredníctvom softvéru
- informácií z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán SCADA systémov, elektronických signalizačných zariadení, elektronických požiarnych signalizácií a pod.,
- informácií z IP sietí
- priameho vstupu z iných komunikačných systémov mobilné telefóny, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod.
- riadiaci a obslužný softvér
- vrátane montáže a potrebných stavebných úprav
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade neschválenia verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ Operačného programu Kvalita životného prostredia OPKZP PO3-SC311-2017-24.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia V zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.05.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 12:30
Miesto: Bánovce nad Bebravou
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zábezpeka je 20.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Podmienky uzatvorenia zmluvy (vrátane uzavretia poistenia o zodpovednosti) sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Komunikácia prebieha prostredníctvom systému JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Ponuky sa predkladanjú prostredníctvom systému JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Link na zákazku v systéme JOSPEHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9729/summary
6. Predmetom verejného obstarávania je obstarávanie inovácií.
7. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti pretože povaha zákazky to nedovoľuje. Dodávka varovného a výstražného systému musí byť realizovaná v jednej dodávke, pretože je to technické zariadenie, ktoré nie je možné deliť (je to jeden systém). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8.Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
9. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39 ZVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne za nasledovné subjekty:
- seba (uchádzača),
- inú osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva
- na preukázanie splnenia podmienok účasti,
ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, za každého člena skupiny osobitne.
10. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pred uzavretím zmluvy úkony, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a v zmluve (napr. zloženie zábezpeky vo výške 45.000EUR na účet verejného obstarávateľa podľa zmluvných podmienok a i.).
11. Verejný obstarávateľ upozorňuje na odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy, ktorá je uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.04.2021