Dodávka komplexného riešenia pre tvorbu zvukovo – obrazových diel

  Zadávateľ:
M KREO MEDIA, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
154.009,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.04.2021
  Dátum zverejnenia:
21.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
M KREO MEDIA, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50438531
Murgašova 1298/16 , 01001 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Kucharčíková
Telefón: +421 41918889198
Email: office@mkreomedia.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18905
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka komplexného riešenia pre tvorbu zvukovo – obrazových diel
II.1.2) Hlavný kód CPV
34711200-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je dodávka technických zariadení pre tvorbu zvukovo obrazových záznamov, t.j. výroba a
inovácia produktov v rámci projektu: Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel v rámci výzvy
IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3,
vrátane dovozu na miesto určenia, inštalácie a sprevádzkovania predmetných technických zariadení (spustenie do skúšobnej prevádzky), funkčné testovanie, kalibrácia, nasadenie do ostrej prevádzky, zaškolenie personálu a technická podpora (oprava, údržba a servis).
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
154 009,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dron vrátane príslušenstva
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34711200-6
51500000-7
50433000-9
45259000-7
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
M KREO MEDIA, s.r.o., Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka dronov vrátane príslušenstva a súvisiacich služieb v súlade s opisom predmetu zákazky v zmysle prílohy č. 6 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
20 552,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302031H469
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov EÚ z Integrovaného regionálneho operačného programu pre PO 2014-2020, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 v rámci predkladaného projektu Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka špeciálnej výpočtovej techniky a licencií na realizáciu grafických úprav
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30210000-4
30213300-8
30231000-7
48000000-8
51611000-8
50433000-9
45259000-7
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
M KREO MEDIA, s.r.o., Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva vrátane súvisiacih služieb v súlade s opisom predmetu zákazky v zmysle prílohy č. 6 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
74 032,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302031H469
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov EÚ z Integrovaného regionálneho operačného programu pre PO 2014-2020, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 v rámci predkladaného projektu Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kamerová technika vrátane príslušenstva
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32323300-6
32333200-8
31500000-1
50433000-9
45259000-7
60000000-8
51500000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
M KREO MEDIA, s.r.o., Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka kamier vrátane príslušenstva a osvetľovacej techniky vrátane súvisiacih služieb v súlade s opisom predmetu zákazky v zmysle prílohy č. 6 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
59 424,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302031H469
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov EÚ z Integrovaného regionálneho operačného programu pre PO 2014-2020, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 v rámci predkladaného projektu Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
2.Nakoľko zadávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, vyžaduje sa predloženie všetkých dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

3.Preukazovanie podmienok účasti je voči zadávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

4.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

5.Zadávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Zadávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

6.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: zadávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienky účasti podľa:
§ 33 ods. 1 písm. d) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: je uvedená v prílohe č. 1 podmienky účasti súťažných podkladov. Predmetná podmienka sa vzťahuje na každú časť predmetu zákazky samostatne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: zadávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienky účasti podľa:
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: je uvedená v prílohe č. 1 podmienky účasti súťažných podkladov. Predmetná podmienka sa vzťahuje na každú časť predmetu zákazky samostatne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie k priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladov
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 09:30
Miesto: EUPC s. r. o., Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko bude použitá elektronická aukcia
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní a teda výhradne
elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja systému EVO VER. 18.0. na
portáli www.uvo.gov.sk , ak nie je v súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. Systém EVO VER. 18.0. je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia.

2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme EVO a v profile zadávateľa vedenom na portáli ÚVO umiestnenom na webovej adrese
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18905, čím zadávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, zadávateľ v prípade potreby preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a to elektronicky prostredníctvom IS EVO a zverejnením vysvetlenia v profile zadávateľa zákazky vedenom na portáli ÚVO, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

4. V prípade využitia subdodávateľov na plnenie predmetu zákazky Zadávateľ v zmysle § 41 ods. 1 zákona vyžaduje, aby
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

5. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi. Tieto údaje sa stanú prílohou č. 3 Zoznam subdodávateľov návrhu kúpnej zmluvy,
b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri partnerov verejného sektora) (ak relevantné).

6. Podmienky účasti podľa tohto oznámenia, bodu III.1.1) Osobné postavenie, III.1.2) Ekonomické a finančné
postavenie a bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené v súťažných
podkladoch v Prílohe č. 1 Podmienky účasti. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je uvedený v prílohe č. 2
súťažných podkladov.

7.Viazanosť ponúk musí byť zabezpečená zábezpekou podľa § 46 ods. 1 písm. a) zákona a to pre všetky tri časti v
sumách:
Časť 1: 1 000 EUR
Časť 2: 3 700 EUR
Časť 3: 2 900 EUR
Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v SP.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.04.2021