Odstránenie havarijného stavu strechy budovy ÚPV SR – komplexná výmena strešnej krytiny a súvisiace stavebné úpravy

  Zadávateľ:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
258.219,08 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.04.2021
  Dátum zverejnenia:
19.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
IČO: 30810787
Jána Švermu 43 , 97404 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Grejták Bednáriková
Telefón: +421 239013105
Email: obstaravanie@adval.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2371
Hlavná adresa(URL): https://www.indprop.gov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odstránenie havarijného stavu strechy budovy ÚPV SR – komplexná výmena strešnej krytiny a súvisiace stavebné úpravy
Referenčné číslo: 15/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom odstránenia havarijného stavu strechy budovy ÚPV SR komplexná výmena strešnej krytiny a súvisiace stavebné úpravy podľa projektovej dokumentácie pre názov stavby Výmena strešnej krytiny a súvisiace stavebné úpravy, ktorá je podkladom k realizácii tohto predmetu zákazky
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
258 219,08 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261000-4
45312310-3
44112500-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie Výmena strešnej krytiny a súvisiace stavebné úpravy (ďalej aj PD), ktorá je podkladom k realizácii tohto predmetu zákazky, a ktorá tvorí samostatnú neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov, a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
258 219,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4.Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO. 5.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
5.Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať doklady iba podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) c) a e) ZVO. V prípade, ak má uchádzač záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil hore uvedené doklady musí kompletne vyplniť formuláre potrebné pre získanie predmetných dokumentov a podpísať ich EID oprávnenej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo zaručenou konverziou a predložiť v ponuke. Formuláre sú na tejto linke: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/informacie-k-zoznamuhospodarskych-subjektov-2ff.html
Ostatné dokumenty podľa § 32 verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov podľa odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov. V súvislosti s opatreniami na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. 12. 2019 dáva verejný obstarávateľ do pozornosti všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 11/2019 dostupné na tejto linke:
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2492/V%C5%A1MU_novela_%C2%A7_32%20ods_1_p%C3%ADsm_b_c
6.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
7.Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie:
1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré musí obsahovať informáciu:
o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,
o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
že v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár, resp. nečerpá úver,
že na jeho účet nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.
1.2 K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
2.V prípade skupiny dodávateľov zúčastnenej na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
3.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
4.Vyžaduje sa predloženie skenu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v týchto bodoch.
5.Uchádzač môže v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: Uchádzač predloží sken vyjadrenia banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, a ZÁROVEŇ čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: Uchádzač preukáže podmienku účasti predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii minimálne jednej osoby, ktorá bude zodpovedná za kompletný priebeh, realizáciu a odovzdanie stavebných a rekonštrukčných prác:
2.1. Stavbyvedúci - hlavný koordinátor:
-odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentná odborná spôsobilosť či odborná kvalifikácia, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby;
-odborná prax súvisiacu s predmetom zákazky (práce na výstavbe/rekonštrukcii strechy) v dĺžke minimálne 3 roky.
3.podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky; uchádzač uvedie identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo
4.podľa § 36 zákona vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona: Uchádzač predloži platný certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 pre oblasť realizácie stavebných prác a dodávok, resp. ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 36 ZVO.
5.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, sa požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
6.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
7.Vyžaduje sa predloženie skenu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v týchto bodoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:
1.1 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať vyššie uvedeným zoznamom uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, v súhrnnej hodnote minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého alebo obdobného charakteru sa myslia práce súvisiace s výstavbou/rekonštrukciou/opravou striech, zastrešovacie práce, pokrývačské práce. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
1.2 Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne každej referencie, musí byť z ceny každej referencie vyčíslená hodnota, ktorá zohľadňuje (ak je to uplatniteľné):
-alikvotný rozsah len pre posudzované obdobie,
-len poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
-alikvotný podiel uchádzača (alebo tretej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienky účasti) v skupine dodávateľov.
1.3. Pre určenie hodnoty referencie v inej mene ako EUR sa pri prepočte z cudzej meny na menu euro použije kurz ECB platný v deň odoslania tejto výzvy na zverejnenie vo vestníku.
K bodu 2:
Základné požiadavky na osobu určenú na plnenie zmluvy, preukazujú uchádzači predložením týchto dokladov:
-štruktúrovaný životopis,
-príslušné kópie certifikátov a/alebo dokladov,
-zoznam praktických skúseností.
Uchádzači predložia predmetné doklady ako sken originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie. Z predložených dokladov musia byť zrejmé minimálne údaje o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi osoby zodpovedných za plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ uzná aj iné doklady, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť, pokiaľ budú obsahovať požiadavky určené verejným obstarávateľom.
Z každého predloženého životopisu alebo ekvivalentného dokladu príslušného špecialistu musia vyplývať nasledovné údaje/skutočnosti:
-meno a priezvisko,
-história zamestnania/odbornej praxe ,
-praktické skúsenosti,
-absolvované školenia a získané certifikáty (ak sa uplatňuje),
-dátum a podpis.
Z každého predloženého zoznamu praktických skúseností alebo ekvivalentného dokladu musia vyplývať nasledovné:
-meno, priezvisko,
-obchodné meno, sídlo podnikania osoby, pre ktorú vykonával požadovanú službu/praktickú skúsenosť,
-označenie a názov projektu/projektov, ak sa vyžaduje,
-počet a opis skúseností so stručným opisom,
-stručný opis činností, ktoré expert v rámci projektu realizoval, príp. pozícia na projekte, ak sa vyžaduje,
-obdobie realizácie/poskytovania služby v rámci projektu/projektov (od do, mesiac, rok),
-rozsah skutočne poskytnutých služieb za celé obdobie trvania projektu, ak sa vyžaduje,
-kontakt na osobu, u ktorej je možné uvedené údaje overiť,
-dátum a podpis.
Uchádzač môže v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 10:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 11:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tejto výzvy
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 112 ods. 6 ZVO.
2.Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom systému EO EKS a jeho funkcionalít. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4.Verejný obstarávateľ poskytuje prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1939 V profile verejného obstarávateľa sa zároveň uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na elektronickej tabuli.
5.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr tri pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EO EKS dostatočne vopred.
6.JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JEDom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
7.Vo vzťahu k dokladom a dokumentom preukazujúcim splnenie podmienok účasti sa vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov a dokumentov okrem referencií vystavených v súlade s § 12 ods. 2 ZVO. Nakoľko sa jedná o elektronické verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uvádza, aká má byť forma elektronických dokumentov - napr. ekvivalent originálu alebo úradne overeného dokumentu je dokument vyhotovený podľa § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Govermente - teda vyhotovený vo forme zaručenej elektronickej konverzie.
8.V súlade s ust. § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9.Predmetné verejné obstarávanie zahrňuje prvky zeleného verejného obstarávania, ako aj sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.04.2021