REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CESTY II/519

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
151.153,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.04.2021
  Dátum zverejnenia:
19.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Hlavatá
Telefón: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Email: iveta.hlavata@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva, orgán verejnej moci
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CESTY II/519
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia mosta ev.č. 519 010 a úprava časti cesty II/519 v blízkosti mosta a zosilnenie cesty II/519 v km 15,774 16,030.

Stavba sa skladá z dvoch stavebných objektov SO1 Mostný objekt MO 519-010 a SO2 Cesta. Predmet zákazky SO1 a SO2 je spracovaný v samostatných projektových dokumentáciách (ďalej len PD) s názvami:
Názov PD na SO1 - most:Rekonštrukcia MO ev.č. 519 010 Most za križovatkou do obce Ivančiná na ceste II/519 Slovenské Pravno - Rudno
Názov PD na SO2 - cestu:Zosilnenie cesty II/519 v km 15,774 16,030

Účelom PD bolo vypracovanie návrhu rekonštrukcie a modernizácie vozovky ev. č. II/519 cesty II. triedy a mostného objektu ev. č. 519 010 v k.ú. Slovenské Pravno, v takom rozsahu, aby spĺňali podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomickosti.
Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť únosnosť ciest, zlepšiť parametre cestných komunikácií tak, aby zabezpečovali plynulosť a bezpečnosť dopravy účastníkov cestnej premávky, aby sa predĺžila životnosť dotknutých stavebných objektov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
151 153,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45233223-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto stavby sa nachádza v extraviláne medzi obcami Slovenské Pravno a Abramová. MO ev.č. 519 010 za križovatkou do obce Ivančiná a Cesta II/519 v km 15,774 16,030.
II.2.4) Opis obstarávania
Spracovaná PD k jednotlivým SO predmetu zákazky s názvami jednotlivých stavebných objektov je súčasťou súťažných podkladov ako Príloha M1 a M2. Súčasťou súťažných podkladov je opis predmetu zákazky ako i VV jednotlivých SO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
151 153,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: IROP
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v bode A.2.1 Osobné postavenie čl. A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť čl. A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:30
Miesto: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

K zabezpečeniu bezproblémového el. sprístupnenia ponúk a vygenerovania zápisnice z otvárania ponúk je nevyhnutné zo strany uchádzača vyplniť v štruktúre ponuky návrh na plnenie kritéria!
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska sa realizuje systémom elektronického
verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html .
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal
záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html .
2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/431454.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk .
7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o VO.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 4 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 15. súťažných
podkladov.
10. Lehota výstavby: do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Do lehoty výstavby sa
nebude počítať prípadné prerušenie prác z dôvodu klimatických podmienok (napr. teplotné a poveternostné), počas
ktorých nebude možné realizovať stavebné práce. Prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu klimatických
podmienok zaznamená osoba v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v
stavebnom denníku.
11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zmeraným na sociálne aspekty.
12.Verejný obstarávateľ zákazku nerozdelil na časti. Ako hlavný dôvod uviedol skutočnosť, že Mostný objekt MO 519-010 a SO2 cesty II/519 v km 15,774 16,030, úzko spolu súvisia a nebolo by vhodné ich zhotovenie technicky a časovo rozdeliť. Práce bude potrebné realizovať v úplnej časovej, stavebno-technickej súčinnosti a nadväznosti.
Ďalšie okolnosti zdôvodnenia nerozdelenia zákazky na časti uviedol v bode 3.3 súťažných podkladov a prílohe "O".
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.04.2021