Športový areál ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

  Zadávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
  Predpokladaná hodnota:
332.670,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.04.2021
  Dátum zverejnenia:
19.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Brtáň
Telefón: +421 445565111
Fax: +421 445621396
Email: obstaravanie@mikulas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4971
Hlavná adresa(URL): https://www.mikulas.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Športový areál ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Referenčné číslo: 2021/3329/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy Športového areálu Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie, výkazu výmer a opisu predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
332 670,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212200-8
45236100-1
45316100-6
45342000-6
37480000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Športový areál Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/1, 03101 Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy Športového areálu Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši v rozsahu búracích prác pôvodného atletického oválu a časti oplotenia a vybudovania nového atletického oválu dl. 300m, šprimtérskej rovinky 110 m, hodu oštepom a loptičkou, hodu diskom a kladivom, vrhu guľou, skoku do výšky, skoku do diaľky a trojskoku a ostatných spevnených plôch k športoviskám. Špotrové povrchy budú z EPDM granulátu s polyuretánovým povrchom. Taktiež v rámci zákazky budú osadené vonkajšie cvičiace stroje, nové oplotenie zo severnej strany areálu a výsadba drevín.
Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
332 670,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 32 ZVO :
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Z dôvodu obmedzeného počtu znakov tohoto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti D Súťažných podkladov - PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods.1 písm. a) ZVO:
2.1.Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov, bežný účet uchádzača nebol ani nie je predmetom exekúcie. Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Predložené vyjadrenie musí byť aktuálne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk a musí ním uchádzač preukazovať svoju aktuálnu a skutočnú finančnú situáciu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods.1 ZVO:
3.1. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác odporúčame spracovať formou referencie, (dôkaz o plnení).
V prípade, že realizácie danej zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod), musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme v referenčnom období realizoval zákazku stavebných prác uchádzač.
3.2. Doklady podľa § 34 ods. písm. g) ZVO - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením údajov : meno, funkcia, vzdelanie, prax v stavebníctve.
3.3. Doklady podľa § 34 ods. písm. m) ZVO - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2.certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1. - Uchádzač predloží zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky výstavba a rekonštrukcia športových areálov, výstavba a rekonštrukcia atletických dráh za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období uskutočňoval pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov. V prípade, že uchádzač uskutočňoval stavebné práce pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname stavebných prác.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 300 000,00 EUR bez DPH. Zoznam zmlúv o uskutočnení stavebných prác musí obsahovať minimálne tieto údaje:
-obchodné meno a sídlo uskutočňovateľa (zhotoviteľa),
-obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-predmet uskutočnenia stavebných prác (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného objednávateľa),
-celkovú zmluvnú cenu,
-lehotu uskutočnenia stavebných prác (obdobie, počas ktorého boli stavebné práce uskutočňované),
-meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
K bodu 3.2. - Prílohou zoznamu zodpovedných osôb za riadenie stavebných prác musí byť
1.doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác) v odbore inžinierske stavby a potvrdenie SKSI o odbornom zameraní na inžinierske stavby, vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách.
2.profesijný životopis stavbyvedúceho zo zoznamom realizovaných stavieb, z ktorého je zrejmá odborná prax.
K bodu 3.3.
a)Uchádzač predloží vzorky umelých povrchov použitých uchádzačom na atletickú dráhu a ostatné povrchy špecifikované v PD. Umelý povrch musí byť v zozname certifikovaných povrchov Svetovej atletiky pre atletické areály (športové povrchy). Vzorky musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe a výkaze výmer. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky tovaru určeného k dodaniu o veľkosti min. 0,05 m x 0,05 m. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru. Vzorku/vzorky záujemca/uchádzač doručí na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 034 42 Liptovský Mikuláš.
b)Uchádzač predloží Certifikáty na ponúkané športové povrchy,
c)Uchádzač predloží kópie skúšobných správ (Test Report) vydané autorizovanou osobou (skúšobným ústavom) ponúkaných športových povrchov,
d)Uchádzač predloží kópiu oprávnenia od výrobcu na pokládku ponúkaných športových povrchov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 13:00
Miesto: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov aj na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10854/summary. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba
autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 12. súťažných podkladov.
4.Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
5.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom.
6.Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 112 ods. 6 ZVO, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií.
8. Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok, preto ho nie je možné deliť na časti.
9. Pre presnosť osadenia sa odporúča prítomnosť špecializovaného geodeta pri osadzovaní obrubníkov,športového vybavenia a čiarovania.
10.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie , obstarávanie inovácii a nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.04.2021