Rekonštrukcia bytových domov pre potreby prestupného bývania v meste Topoľčany

  Zadávateľ:
Mesto Topoľčany
  Predpokladaná hodnota:
1.267.714,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.04.2021
  Dátum zverejnenia:
20.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
IČO: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: Jozef Süss
Telefón: +421 951686275
Email: obstaravanie@tayllorcox.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia bytových domov pre potreby prestupného bývania v meste Topoľčany
Referenčné číslo: 2020_Topoľčany_prestupné_bývanie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizáciou projektu Sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Topoľčany sa zavedie systém vertikálneho trojstupňového sociálneho bývania s možnosťou obojsmerného prestupovania medzi jednotlivými stupňami bývania. Jednotlivé stupne navrhovaného systému sociálneho bývania zodpovedajú krokom na ceste domácností ku získaniu samostatného nájomného bývania. Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Topoľčanoch budú tvoriť 3 stupne. 1. a 2. stupeň bude umiestnený v bytovom dome na ul. Pod Kalváriou, v objekte pod súp. č. 5054, parc. č. 1418/2 (1.stupeň prestupného bývania) a pod súp. č. 295, parc. č. 1418/1 (2.stupeň prestupného bývania). Priľahlé parcely sú 1419/1 a 1419/2, na ktorých sa nachádzajú prípojky inžinierskych sietí. 3.stupeň sociálneho bývania bude situovaný na ulici V. Beniaka v bytových domoch 1463 a 1472, v rámci ktorých je umiestnených 8 dvojizbových bytov. V rámci projektovej dokumentácie rekonštrukcie bytového domu č. 295 sa rieši:

1. STUPEŇ (rekonštrukcia existujúceho bytového domu)
- Krízové bývanie v bytoch s maximálnou rozlohou 50m2,
v ktorých je klient nájomníkom a prenajímateľom je mesto.
- Počet bytových jednotiek: 18
- Vybavenie bytov: kuchyňa drez s teplou a studenou vodou, varič/dvojplatnička,
chladnička s mrazničkou, kuchynská linka
kúpeľňa umývadlo a sprcha s teplou a studenou vodou, práčka, ohrievač TUV, wc misa
- Domácnostiam v prvom stupni systému je poskytovaný intenzívny sprievodný sociálny program.
2. STUPEŇ (rekonštrukcia existujúceho objektu)
- Bývanie v tréningových nájomných bytoch nižšieho štandardu a rozlohy do 60 m2, v ktorých je klient nájomníkom a prenajímateľom je mesto.
- Počet bytových jednotiek: 18
- Vybavenie bytov: kuchyňa drez s teplou a studenou vodou, kombinovaná chladnička s mrazničkou, elektrický kombinovaný sporák s rúrou varič/dvojplatnička, kuchynská linka
kúpeľňa umývadlo a vaňa/sprcha s teplou a studenou vodou, práčka, ohrievač TUV, wc misa
- Domácnostiam je zároveň poskytovaná sprievodná sociálna asistencia v potrebnej intenzite (asistent bývania, sociálne aktivizačné služby, osobitný príjemca).
3. STUPEŇ
- Bývanie v 8 tréningových nájomných bytoch vyššieho štandardu ako byty v stupni 2, v ktorých je klient nájomníkom a prenajímateľom je mesto.
- Lokalita: ulica V. Beniaka 1463/14, 1472/47, 49
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 267 714,69 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Topoľčany,
Pod Kalváriou, súp. č. 5054, 295, parc. č. 1418/1, 1418/2, 1419/1, 1419/2
V. Beniaka č. 1463/14, parc. č. 4453
V. Beniaka č. 1472/47, 49, parc. č. 4443, 4444
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 267 714,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC611-2018-2
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle
§ 32, ods. 2:
Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1
písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do ZHS. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným JED podľa § 39 ods.1 ZVO, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.
Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa a Likvidity 2. stupňa a podľa § 33 v spojení s § 38, ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z. zadefinovaný ukazovateľ Index N05.
Preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov.
b)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR a fyzických osôb SZČO verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 2. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,7.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej
podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. 1, písm.b), podľa § 34, ods. 1, písm.g), podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona č.
343/2015 Z.z..
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením dokladov požadovaných v bode:
1. Podľa § 34, ods. 1 písm. b) ZVO
2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru zákazky ( výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 1.266.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje dátum zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 12 ZVO. Pokiaľ bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení, ktorý potvrdí odberateľ (originál alebo overená fotokópia)
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: Stavbyvedúci minimálne 1 osoba musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia stavieb-stavbyvedúci, preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia pozemnej stavby) v minimálnej kumulatívnej hodnote 1.000.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise).
b)doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne informácie uvedené v Časti A.2 Súťažné podklady
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 ZVO:
Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto Obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ uzná aj predloženie certifikátu ISO 14001, pokiaľ uchádzač k tomuto certifikátu pripojí dôkazy o tom, že všetky požiadavky schémy EMAS nad rámec certifikácie podľa normy ISO 14001 má implementované vo svojej organizácii, a tieto pri svojej činnosti uplatňuje, aj keď o tom nemá vydaný certifikát EMAS.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 14:00
Miesto: Otváranie ponúk bude zrealizované online spôsobom z dôvodu nevyhnutnosti pokračovať v aktuálne platných mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a to aj na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.03.2020.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 52 ZVO. Všetky informácie súvisiace s otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch. V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bude otváranie ponúk prezenčne na adrese: Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
3.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://topolcany.eranet.sk/#/tenders.
4. Úspešný uchádzač je ako Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a auditu počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP v zmysle Zmluvy o NFP uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom NFP viď ZoD
5. Úspešný uchádzač je ako Zhotoviteľ pri realizácii Diela uplatniť sociálny aspekt viď ZoD
6. Podmienky zádržného viď ZoD.
7.Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok - viď ZoD.
8.Požaduje sa zábezpeka: výška zábezpeky: 30.000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
9.Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť dokumenty špecifikované v časti B.1 SP
10. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.04.2021