„Materská škola a jasle na Železničnej ceste Tvrdošovce

  Zadávateľ:
Obec Tvrdošovce
  Predpokladaná hodnota:
1.744.400,98 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 14:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.04.2021
  Dátum zverejnenia:
20.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Tvrdošovce
IČO: 00309338
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Čapúchová
Telefón: +421 356492413
Fax: +421 356492105
Email: koodis.sala@koodis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
KOODIS spol. s r.o.
IČO: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Materská škola a jasle na Železničnej ceste Tvrdošovce
Referenčné číslo: Tvrdošovce 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie novej materskej školy s jaslami v Tvrdošovciach podľa projektu vypracovaného Ing. arch. Rolandom Hofericom. Navrhovaná novostavba pozostáva z piatich samostatných blokov, ktoré sú navzájom prepojené a tvoria jednotný celok. Budova je nepodpivničená, s jedným nadzemným podlažím, zastrešená pultovou a plochou strechou. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien a železobetónových stĺpov, ktoré sú zateplené minerálnou vlnou s termoizolačnou omietkou. Vodorovná nosná konštrukcia je nad prízemím navrhnutá z monolitickej železobetónovej dosky a z drevených trámov. Nosný systém pultovej strešnej konštrukcie je tvorený z primárnych oceľových nosníkov a sekundárnych drevených trámov. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 744 400,98 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Tvrdošovce.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie novej materskej školy s jaslami v Tvrdošovciach podľa projektu vypracovaného Ing.arch. Rolandom Hofericom. Navrhovaná novostavba pozostáva z piatich samostatných blokov, ktoré sú navzájom prepojené a tvoria jednotný celok. Pôdorysné rozmery sú približne 60x25m (presné rozmery sú uvedené v koordinačnej situácii a vo výkrese pôdorysu). Budova je nepodpivničená, s jedným nadzemným podlažím, zastrešená pultovou a plochou strechou. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien a železobetónových stĺpov, ktoré sú zateplené minerálnou vlnou s termoizolačnou omietkou v kombinácii s dreveným obkladom a oplechovaním presahujúcim z pultových striech na fasádu. Nosné steny prebiehajú v dvoch na seba kolmých smeroch. Vodorovná nosná konštrukcia je nad prízemím navrhnutá z monolitickej železobetónovej dosky a z drevených trámov. Táto stropná konštrukcia je navrhnutá ako plochá. Nosný systém pultovej strešnej konštrukcie je tvorený z primárnych oceľových nosníkov a sekundárnych drevených trámov. V miestach menšieho rozpätia je pultová strešná konštrukcia riešená len z drevených prvkov. Na prízemie sú situované priestory materskej školy. Budova je založená na základových pásoch a pätkách.
Členenie stavby:
SO 01 Materská škola a jasle
SO 02 Elektrická prípojka NN
SO 03 Vodovodná prípojka
SO 04 Žumpa
SO 05 STL Plynová prípojka
SO 06 Vsakovacie zariadenie, Dažďová kanalizácia
SO 07 Areálový NTL plynovod
SO 08 Areálová splašková kanalizácia
SO 09 Parkovisko
Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 744 400,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP ĽZ/MV SR Prioritná os 6 a OP IROP Prioritná os 2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z OP ĽZ/MV SR Prioritná os 6, z nenávratného finančného príspevku OP IROP Prioritná os 2 2.1.1 Podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni, z nenávratného finančného príspevku OP IROP Prioritná os 2 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a z vlastných zdrojov obce.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
1.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. Uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať predbežne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením podľa § 114. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Pre splnenie podmienky účasti sa vyžaduje predložiť referencie uvedenú v časti min. úroveň štandardov.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uvedením pre zabezpečenie kvality verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva kvality" (napr.: STN EN ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu) v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov) a pre zabezpečenie bezpečnosti počas realizácie uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov) (STN OHSAS 18001:2009 alebo jeho ekvivalentu). Pre zabezpečenie kvality realizácie požaduje verejný obstarávateľ predložiť Licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby a Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho doklady uvedené v časti min. úroveň štandardov. Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich stavbyvedúcich, resp. ekvivalentný doklad vydaný certifikačnou autoritou.
4. Podľa § 34 ods. 1, písm. h) vo väzbe na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač preukáže zabezpečenie environmentálneho manažérstva predložením platného Certifikátu Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalentu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Uchádzač môže na splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti predložiť aj čestné vyhlásenie podľa § 114 ods.1 zákona o VO. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 37 ods. 3. Splnenie podmienky účasti môže predbežne uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu alebo čestným vyhlásením.
Pokračovanie v časti:VI.3) bod.1 Doplňujúce informácie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Vyžaduje sa, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená minimálne jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 1.500.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
2. Uchádzač predloží úradne originál, alebo overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva kvality" (napr.: STN EN ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu) v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), originál alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009 v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalentu. Ďalej je potrebné predložiť Licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby a Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.
3. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho (min. údaje): čestné vyhlásenie o vzdelaní, odbornej praxi a súčasnom zamestnaní, alebo štrukturovaný životopis, ďalej predloží osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo jeho ekvivalent. Požadované osvedčenie bude predložené ako originál alebo úradne osvedčená kópia, prípadne kópia osvedčenia opatrená pečiatkou a originálnym podpisom stavbyvedúceho. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačí kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z webstránky SKSI). Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich stavbyvedúcich, resp. ekvivalentný doklad vydaný certifikačnou autoritou.
4. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu platného Certifikátu Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalent.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.
2. Verejný obstarávateľ v zmysle uzatvorenej zmluvy o NFP OP LZ/MV SR uplatňuje pri realizácii sociálny aspekt. Úspešný uchádzač bude povinný počas doby realizácie stavebných prác zamestnať podľa § 311/2001 Z.z. minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria do marginalizovanej rómskej komunity a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom systému EVO.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 15:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P.Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné v zmysle § 54 ods. 3 zákona, (§ 114 ods. 10 zákona), údaje z otvárania ponúk Komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Doplnok bodu III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť - Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tak ako uchádzač, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
2.Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné: ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
4. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
5. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
6. Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 30.000,00 €. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
7.Vzhľadom na podmienky, je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.04.2021