Bytový dom so 16 BJ - ulica M. R. Štefánika

  Zadávateľ:
Obec Močenok
  Predpokladaná hodnota:
996.446,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.05.2021 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.04.2021
  Dátum zverejnenia:
20.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Močenok
IČO: 00308439
Sv. Gorazda 629, 95131 Močenok
Slovensko
Kontaktná osoba: Eleonóra Flammichová
Telefón: +421 376552825
Email: sluzby@mocenok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4413
Hlavná adresa(URL): www.mocenok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Telefón: +421 904966360
Email: eva.princova@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bytový dom so 16 BJ - ulica M. R. Štefánika
Referenčné číslo: FUR000057
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211340-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác, ktorých výsledkom bude bytový dom na ulici M. R. Štefánika v obci Močenok. Stavba pozostáva z bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami (16-timi bytovými jednotkami) bez podpivničenia s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Objekt bude zastrešený plochou strechou. Plánovaný bytový dom bude napojený vlastnými prípojkami na inžinierske siete. V rámci pozemku sú navrhnuté pešie komunikácie a parkovacie plochy pre osobné motorové vozidlá. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území s vybudovanou infraštruktúrou na rovinatom teréne prevažne tvorené trávnatým porastom. Celkové urbanisticko-architektonické riešenie navrhovaného bytového domu rešpektuje okolitú zástavbu, urbanistické a funkčné nadväznosti lokality. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
996 446,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Močenok, parc. č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27, 113/28 KN-C
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetná zákazka pozostáva z nasledovných objektov:
SO 01 BYTOVÝ DOM
SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO 05 NN PRÍPOJKA
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
996 446,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z finančného príspevku poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania, z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.
2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
3) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
4) Podľa § 32 ods. 3 ZVO: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2), ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a to z dôvodu použitia údajov z ISVS.
5) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa bodu 1) za každého člena skupiny osobitne.
6) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie
týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
7) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo predložením čestného vyhlásenia v súlade s § 114 ZVO, v ktorom uvedie, že spĺňa všetky podmienky určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia osobného postavenia, alebo
b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej
únie.
8) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Uchádzač alebo záujemca predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2) Podmienky účasti môže uchádzač alebo záujemca preukázať aj v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo predložením čestného vyhlásenia v súlade s § 114 ZVO, v ktorom uvedie, že spĺňa všetky podmienky určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
1) Uchádzač alebo záujemca musí preukázať, že za rozhodné obdobie realizoval stavebné práce týkajúce sa výstavby bytových alebo rodinných domov v celkovom minimálnom objeme 800.000,00 EUR. Na vyčíslenie dosiahnutého objemu sa pri prepočte inej meny na menu EUR použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tejto výzvy na na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (bod VI.5).
2) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásenímv súlade s § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
3) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej kapacity využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 05.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:30
Miesto: Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súvislosti s karanténnymi opatreniami súvisiacimi so šírením vírusu COVID-19 sa otváranie ponúk bude konať on-line sprístupnením ponúk uchádzačom prostredníctvom IS PLUTO spĺňajúceho požiadavky podľa § 20 ZVO (t. j. zabezpečujúceho integritu predložených ponúk použitého na predmetné verejné obstarávanie).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
3) Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.
4) Lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov v súlade s § 114 ods. 7 ZVO je do 10 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania na podpis zmluvy zo strany verejného obstarávateľa.
5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6) Vzhľadom na technické špecifikácie predmetu zákazky je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese https://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8) Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie predmetu zákazky: Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť výkonovú záruku 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet Objednávateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podrobné informácie sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
9) Verejný obstarávateľ bude prijímať e-faktúry po ukončení implementácie IS EFA.
10) Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 ZVO. Výška zábezpeky je stanovená na 29 000 EUR. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.04.2021