Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nové Mesto nad Váhom

  Zadávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
883.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.04.2021
  Dátum zverejnenia:
20.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00311863
Čsl. armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Miroslav Hikel
Telefón: +421 327402305
Fax: +421 327402111
Email: hikel@nove-mesto.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://nove-mesto.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nové Mesto nad Váhom
Referenčné číslo: 2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Technické riešenie projektu vychádzalo zo zadania mesta zrealizovať komplexnú rekonštrukciu verejného
osvetlenia, pri ktorej budú v maximálnej možnej miere využité technické poznatky z oblasti úspor, hospodárnosti
prevádzky a údržby verejného osvetlenia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
883 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nové Mesto nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavby: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nové Mesto nad Váhom v rozsahu definovanom vo výkaze výmere v technických štandardoch definovaných v Audite verejného osvetlenia mesta Nové Mesto nad Váhom . Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta a zvýšenie energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia.. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné (výbojkové) svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
883 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Cena celého diela bude rovnomerne rozložená na 60 rovnakých mesačných splátok a v cenách za dielo už musia byť
náklady na takéto odloženie splatnosti zahrnuté, a to vrátane úrokov.Viacpráce nie sú prípustné.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 a § 112 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

1.2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1.1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 a § 112 zákona o verejnom obstarávaní.

2.1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.2. Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 2.1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 1.000.000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 a § 112 zákona o verejnom obstarávaní.

3.1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3.3. V zmysle § 34 ods. 1 písm. h) zákona Uplatňovanie environmentálnych opatrení, resp. zavedenie systému riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, ktoré použije pri plnení zmluvy.

3.4. V zmysle § 35 zákona Zavedenie systému manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy.
K bodu 3.1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 500.000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 500.000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 3.2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky aspoň jedného pracovníka s platným oprávnením pre prácu na vyhradených zariadeniach do 1 kV, aspoň jedného pracovníka s 5 ročnou praxou v oblasti svetelnej techniky, revízneho technika a stavbyvedúceho
K bodu 3.3. Uchádzač predloží platný doklad: certifikát STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu zákazky alebo ich podskupiny, vydaný akreditovaným certifikačným orgánom v zmysle z. č. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam environmentálneho manažérstva, či vydaným iným príslušným orgánom.
K bodu 3.4 Zavedenie systému manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy.
Uchádzač predloží platný doklad: certifikát ISO 9001 systém manažérstva kvality v oblasti predmetu zákazky, vydaný na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle z. č. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam manažérstva kvality, či vydaným iným príslušným orgánom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodov 2, 3 tejto časti podkladov spoločne.
5. Dokumenty a doklady predkladané uchádzačom v rámci jeho ponuky uchádzač prekladá elektronicky do systému JOSEPHINE vo forme naskenovaného dokumentu - dokumenty uchádzač naskenuje a vloží ich do systému JOSEPHINE ako súčasť ponuky. V prípade dokumentov, ktoré majú byť podľa týchto súťažných podkladov podpísané, je potrebné naskenovať dokumenty po ich podpise.
6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
7. Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3 zákona. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods.1 písm. e) zákona, ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 14:00
Miesto: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl.armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom, zasadačka 1. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu šírenia koronavírusu bude otváranie ponúk neverejné
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastane jedna z podmienok uvedených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.04.2021