Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
726.392,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.04.2021
  Dátum zverejnenia:
19.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Szöllösyová
Telefón: +421 376922915
Email: andrea.szollosyova@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://unsk.e-obstaranie.sk/
Hlavná adresa(URL): http://unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra
Referenčné číslo: 07221/2021/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ strojnícku a elektronickú Nitra, ktoré
pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a
záručného servisu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
726 392,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 5
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Predmet zákazky je rozdelený na 5 samostatných častí, pričom je možné predložiť ponuku / ponuky na ľubovolný počet
častí
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
A) Robotika
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SOŠ strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, 94901 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
115 917,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO1-SC121-2019-48, kód: 302021X282
Časť: 2
II.2.1) Názov
B) Mechatronika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SOŠ strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, 94901 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
77 283,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO1-SC121-2019-48, kód: 302021X282
Časť: 3
II.2.1) Názov
D) Pohony
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SOŠ strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, 94901 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
201 478,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO1-SC121-2019-48, kód: 302021X282
Časť: 4
II.2.1) Názov
C) CNC technika, H) Strojárske merania, I) Strojné obrábanie
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SOŠ strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, 94901 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
193 922,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO1-SC121-2019-48, kód: 302021X282
Časť: 5
II.2.1) Názov
E) Elektrické merania, F) Spôsobilosť, G) TV štúdio
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SOŠ strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, 94901 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
137 789,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO1-SC121-2019-48, kód: 302021X282
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 32 ods. 1 písm. a): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
Podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO:
a) výpis z registra trestov fyzickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný
poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby
b) výpis z registra trestov právnickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný
poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby
(obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie
registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a §
10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje
aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej
osoby aj týmto spôsobom.
2.§ 32 ods. 1 písm. b): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej
poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny
nepredkladá doklad, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods.3
ZVO.
3.§ 32 ods. 1 písm. c): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne
príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny
nepredkladá doklad, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na
uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
4.§ 32 ods. 1 písm. d): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného
súdu nie starším ako tri mesiace.
5. § 32 ods. 1 písm. e): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Záujemca
alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny
nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
6. § 32 ods. 1 písm. f): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
7. § 32 ods. 1 písm. g):Preukazuje verejný obstarávateľ
8. § 32 ods. 1 písm. h): Preukazuje verejný obstarávateľ
9.§ 152 ods. 1 :Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
Zoznamu hospodárskych subjektov.
Podrobné informácie uvedené v časti A.2 Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo
odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo
miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné
údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy).
Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar totožný alebo podobný
predmetu obstarávania v množstve minimálne:
pre časť I.: 110 000,00 € bez DPH
pre časť II.: 75 000,00 € bez DPH
pre časť III.: 200 000,00 € bez DPH
pre časť IV.: 190 000,00 € bez DPH
pre časť V.: 137 000,00 € bez DPH
2. § 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená. Uchádzač predloží opis zariadení, ktoré ponúka
a z ktorých si bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto
podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných výrobcom k ponúkaným strojom,
zariadeniam, tovarom.
3. § 34 ods. 3: Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť
technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.
Bližšie uvedené v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie uvedené v Súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podľa Kúpnej zmluvy
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.05.2021 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzačom bude bezprostredne pred otváraním prostredníctvom
IS Active Procurement zaslaný link, ktorým sa im umožní zdieľanie obrazovky pri otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 ZVO, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude
uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiceProcurement Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.e-obstaranie.sk.
Registrácia do portálu https://unsk.e-obstaranie.sk. je základom a povinnosťou záujemcu/uchádzača pre možnosť
využívania všetkých nástrojov a služieb, ktoré portál ponúka a využíva pri elektronickom predkladaní ponúk a
elektronickej komunikácii medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom.
Registrácia do portálu vyžaduje poskytnutie základných informácií o záujemcovi/uchádzačovi, jeho obchodných údajoch
a kontaktných miestach a osobách. Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portál IS AP
UNSK Manuál_Registrácia hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Manuály na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.04.2021