Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí

  Zadávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.320.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.04.2021
  Dátum zverejnenia:
19.04.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská pošta, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Telefón: +421 484339549
Email: sebova.lydia@slposta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.posta.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Poštové služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí
II.1.2) Hlavný kód CPV
79710000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 320 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č. 1: Preprava peňažných hotovostí - Západ
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
SK01
SK021
SK022
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: objekty obstarávateľa v: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj podľa správneho členenia Slovenskej republiky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom danej časti predmetu zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov, najmä na území Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja podľa správneho členenia Slovenskej republiky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 256 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č. 2: Preprava peňažných hotovostí Stred
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK03
SK031
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: objekty obstarávateľa v: Banskobystrický a Žilinský kraj podľa správneho členenia Slovenskej republiky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom danej časti predmetu zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov, najmä na území Banskobystrického a Žilinského kraja podľa správneho členenia Slovenskej republiky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 104 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č. 3: Preprava peňažných hotovostí - Východ
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK041
SK042
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: objekty obstarávateľa v: Košický a Prešovský kraj podľa správneho členenia Slovenskej republiky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom danej časti predmetu zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov, najmä na území Košického a Prešovského kraja podľa správneho členenia Slovenskej republiky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
960 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia (platí pre všetky časti predmetu zákazky)
1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač okrem výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra predloží aj platnú licenciu na prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu 1.2. písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, poskytnúť obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Výpis/y z registra trestov musí uchádzač v ponuke predložiť v prípade, ak uchádzačom je právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu/člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom Slovenskej republiky. Nakoľko však obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
1.3.Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti uvedené v časti A.2
Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením scanov nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
2.1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
2.2.podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. .
2.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, uvedených vo zverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, za všetkých členov skupiny spoločne.
2.4.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní táto osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad 2.1)
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
2.1.1.uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
2.1.2.uchádzač nie je v nepovolenom debete
2.1.3.jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísane uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Podmienka účasti platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Ad 2.3)
Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky:
2.2.1.Časť 1 Západ: v celkovej súhrnnej hodnote min. 1 690 000,00 EUR,
2.2.2.Časť 2 Stred: v celkovej súhrnnej hodnote min. 820 000,00 EUR,
2.2.3.Časť 3 Východ: v celkovej súhrnnej hodnote min. 720 000,00 EUR
Ekvivalent v inej mene musí byť uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné predložiť ich scan originálu alebo ich úradne osvedčených kópií s osvedčovacou doložkou DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej .republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
3.2.podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality, v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní.
3.3.podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
3.4.podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
3.5.podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
3.6.podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
3.7.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, uvedených vo zverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, za všetkých členov skupiny spoločne.
3.8.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní táto osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad 3.1)
Zoznam zmlúv musí obsahovať minimálne tieto údaje:
obchodné meno a sídlo dodávateľa,
obchodné meno a sídlo objednávateľa,
predmet poskytovaných služieb (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek obstarávateľa),
celkovú zmluvnú cenu,
lehotu poskytovania služieb (obdobie, počas ktorého boli služby poskytované),
meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
V prípade, že uchádzač poskytoval služby, resp. dodával tovar pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname.
Podmienka účasti platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Ad 3.2)
Uchádzač k splneniu podmienky účasti predloží platný certifikát systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 na poskytovanie služieb podľa zákona č. 473/2005 Z. z. Obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienka účasti platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Ad 3.3)
Uchádzač predloží doklad o držbe zbrojnej licencie s označením F v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z., o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienka účasti platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Ad 3.4)
Uchádzač predloží doklady preukazujúce, že na plnenie predmetu zákazky bude používať motorové vozidlá v počte, ktorý je nutný k plneniu zákazky v rovnakom čase na mieste prepráv medzi pobočkami obstarávateľa a pobočkami alebo SC VÚB, a. s. (napr. technický preukaz vozidiel, nájomná zmluva, lízingová zmluva, zmluva o budúcej zmluve a pod.), pričom obstarávateľ požaduje predložiť doklady k minimálnemu počtu vozidiel:
3.4.1.Časť 1 Západ: 14 vozidiel
3.4.2.Časť 2 Stred: 8 vozidiel
3.4.3.Časť 3 Východ: 6 vozidiel
Ad 3.5)
Uchádzač predloží doklad preukazujúci využívanie systému nepretržitého dohľadu založeného na sledovaní polohy (GPS/Glonass/Galileo) nad všetkými vozidlami zabezpečujúcimi ochranu majetku a osoby pri preprave vrátane čestného prehlásenia o inštalácii núdzových tlačidiel do týchto vozidiel.
Podmienka účasti platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Ad 3.6)
Uchádzač predloží doklad/doklady preukazujúci/e, že na plnenie predmetu zákazky bude používať certifikované trezory, ktoré bude používať na úschovu peňažnej hotovosti v čase, v ktorom nebude peňažná hotovosť uchádzačom prepravovaná a bude z rôznych príčin uschovávaná v objekte uchádzača, pričom priestor trezoru a každý priestor, v ktorom bude s peňažnou hotovosťou manipulované, bude snímaný systémom priemyselnej televízie a objekt uchádzača bude pod stálym dohľadom zamestnancov strážnej služby uchádzača.
Podmienka účasti platí pre všetky časti predmetu zákazky.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je pre jednotlivé časti predmetu zákazky stanovená vo výške:
15.2.1.Pre časť č. 1 predmetu zákazky: 45 000,00 €
15.2.2.Pre časť č. 2 predmetu zákazky: 22 000,00 €
15.2.3.Pre časť č. 3 predmetu zákazky: 19 000,00 €
Z dôvodu obmedzeného rozsahu tohto formuláru su podmienky zloženia zábezpeky uvedené v súťažných podkladoch v bode č. 15.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel. Preddavok sa
nebude poskytovať.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
29.3.Úspešný uchádzač každej časti predmetu zákazky je povinný do 16 dní po doručení oznámenia o vyhodnotení ponúk, v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľovi doručiť:
29.3.1.kompletne vyplnenú a podpísanú rámcovú dohodu v štyroch vyhotoveniach v zmysle cenovej ponuky úspešného uchádzača, vrátane vyplnených príloh .... atď.
Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok vykonania zákazky uvedené v
bode 29.3. súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 10:30
Miesto: Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk v danej časti zákazky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača (osobou oprávnenou konať za uchádzača) alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie informácie sú uvedené v bode č. 22 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria vyhodnotenia ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,
predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácii ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené na https://zadavaniezakaziek.posta.sk.
Všetky požadované doklady a dokumenty uchádzač predkladá ako scan originálov alebo úradne osvedčených kópií.
Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EDO umiestneného na
https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Uvedený spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi
obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
Obstarávateľ, v rámci prípravy postupu zadávania predmetnej zákazky, realizoval prípravné trhové konzultácie a
predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov za účelom určenia primeraných podmienok verejného obstarávania.
V zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, obstarávateľ týmto oznamuje ostatným
záujemcom alebo uchádzačom, že všetky informácie vyplývajúce zo zrealizovaných prípravných trhových konzultácií a
predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov sú dostupné v zápise z uskutočnených prípravných trhových
konzultácií a predbežného zapojenia sa záujemcov a uchádzačov, nachádzajúcom sa v profile obstarávateľa k
predmetnej zákazke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431456
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.04.2021