ROBOTICKÝ PODVOZOK

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
169.970,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.04.2021
  Dátum zverejnenia:
16.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Martinková
Telefón: +421 220295475
Email: martinkova.monika@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Hlavná adresa(URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 8 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
prevádzkovanie siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ROBOTICKÝ PODVOZOK
Referenčné číslo: 23447-S4889/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je ovládateľný servisný robotický podvozok slúžiaci k montáží rôznych nadstavieb (budú predmetom následného vývoja) súvisiacich s dezinfekciou v železničných osobných vozňoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
169 970,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., depo Košice, Pri Bitúnku 2, Košice, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je ovládateľný servisný robotický podvozok slúžiaci k montáží rôznych nadstavieb (budú predmetom následného vývoja) súvisiacich s dezinfekciou v železničných osobných vozňoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
169 970,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 313011ATQ2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: bezpečná prevádzky a využitie prostriedkov osobnej železničnej dopravy.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania (ďalej len "VO") sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a), písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
Ich splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. e) a písm. f), ods. 4 a /alebo ods. 5 alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.1 Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.3 Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len "SP") Oddiel A.2 Podmienky účasti.
III.1.1.4 V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ žiada, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.
III.1.1.5 V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov a požaduje jeho predloženie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní:
III.1.3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov vo forme Zoznamu dodaných tovarov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní
III.1.3.2 Z predkladaných dokladov uchádzačom, preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
III.1.3.3 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá v súlade so SP časť III. bod 14. Vyhotovenie ponuky.
III.1.3.4 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
III.1.3.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
III.1.3.6 Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v SP Oddiel A.2 Podmienky účasti.
III.1.3.7 Ak uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť samostatný JED alebo čestné vyhlásenie aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.3.8 Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač môže využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. špeciálne strojové zariadenia, robotické podvozky, v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnom objeme 170 000,00 (slovom: jednosto sedemdesiattisíc) EUR bez DPH, (minimálna požadovaná úroveň) spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
V prípade, že tovar bol dodaný len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie dodal tovar uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Zoznam dodaného tovaru vypracuje uchádzač. V dôkaze o plnení bude uvedený názov alebo obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla alebo miesto podnikania, opis poskytnutej služby, ceny poskytnutých služieb v EUR bez DPH a lehoty ich dodania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v prepočte na menu euro. V prípade, že cena za poskytnutie služby je v inej mene ako euro (EUR), uchádzač vykoná prepočet na menu euro (EUR) a to podľa kurzového lístka NBS /Národná banka Slovenska/ k 31.12. roku, v ktorom bola služba poskytnutá.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 11:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač (oprávnená/splnomocnená osoba), ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie uvedené v SP Oddiel A.1 bod 23. Otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Obstarávateľ postupuje podľa § 112 prvá veta ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.2) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú dostupné v mieste zverejnenia SP.
VI.3.3) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0.
VI.3.4) Doručovanie podaní, v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.5) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia SP. Bližšie informácie sú uvedené v SP Oddiel A.2.
VI.3.6) Ak uchádzač použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.7 Záujemca predkladá ponuku elektronicky v IS EVO. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY. Obstarávateľ upriamuje pozornosť záujemcov, že pri registrácii nového subjektu v systéme EVO je potrebné brať do úvahy čas potrebný na dokončenie validácie HS (doručenie validačného kódu) a registráciu vykonať v dostatočnom časovom predstihu pred zámerom predloženia ponuky.
VI.3.8 Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zmluvou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
VI.3.9 Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Pri predmete zákazky obstarávateľ vychádzal z charakteru predmetu zákazky, technického hľadiska konštrukčných prvkov a komponentov. Na základe uvedeného obstarávateľ zákazku nerozdelil na časti.
VI.3.10 Predmetné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.04.2021