Informačné centrum UK

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
248.239,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.04.2021
  Dátum zverejnenia:
16.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ema Paulovičová, PhDr. Patrícia Blažeková
Telefón: +421 290109616 / 290109670
Fax: +421 259244606
Email: ema.paulovicova@rec.uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/
Hlavná adresa(URL): http://www.uniba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Informačné centrum UK
Referenčné číslo: OCOZ RUK 773/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestoru, ktorý sa nachádza na prízemí štvorpodlažnej budovy Filozofickej fakulty UK na Štúrovej ul. č. 9 v Bratislave.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
248 239,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava, Štúrova 9, číslo parcely 8890/5, k. ú. Staré Mesto.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestoru, ktorý sa nachádza na prízemí štvorpodlažnej budovy Filozofickej fakulty UK na Štúrovej ul. č. 9 v Bratislave.
Podrobné informácie sú záujemcom k dispozícii v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
248 239,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a preukáže ich podľa § 32 ods. 2, 4, 5 zákona (predloženie dokladov) alebo podľa § 152 zákona (Zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov) v súlade s ustanoveniami zákona k osobnému postaveniu.
Doklad o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov sa nevyžaduje (uchádzač nebude vylúčený, ak ho nepredloží) v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.uvo.gov.sk.
V tomto prípade si osobné postavenie overí verejný obstarávateľ.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie uskutočňovať stavebné práce) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona týmto oznamuje, že aktuálne nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1 .Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, dokladom je vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o
uskutočnení stavebných prác, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona - opisom technického
vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

4.Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) zákona:
Uchádzač preukáže úspešné realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú stavebné práce v oblasti rekonštrukcií pozemných stavieb.
V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname stavebných prác uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v EUR bez DPH. K tomu priloží ďalšie náležitosti podľa bodu 1.

K bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. g) zákona:
Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax osoby v nasledovnom rozsahu:
Jeden (1) stavbyvedúci s odborným zameraním: Pozemné stavby s min. 5-ročnou odbornou praxou pri ukončených a odovzdaných prácach.
Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax podpísaným profesijným životopisom a dokladom o odbornej spôsobilosti, t. j osvedčením SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zameraním na pozemné stavby, resp. iný ekvivalentný doklad vydaný podľa platných právnych predpisov členských štátov EÚ.

K bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. d) zákona:
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákon a súvisiaceho § 35 zákona: verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky (t. j. uskutočnenie stavebných prác).
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom
členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

K bodu 4 - § 34 ods. 1 písm. h) zákona:
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona a súvisiaceho § 36 zákona: verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát
systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným
orgánom členského štátu.
Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 34 ods. 3 zákona. V takom prípade musí spĺňať všetky podmienky uvedené v § 34 ods. 3 zákona. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov (ďalej len "skupina"), preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina môže využiť kapacity účastníkov skupiny alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa z dôvodu mimoriadnej situácie uskutoční online spôsobom, ktorý je bližšie definovaný v súťažných podkladoch. V prípade zmeny situácie a možnosti otvárania ponúk štandardným spôsobom, verejný obstarávateľ bude v dostatočnom časovom predstihu informovať záujemcov / uchádzačov prostredníctvom elektr. systému, v ktorom sa realizuje verejné obstarávanie a prostredníctvom korigenta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.
Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Osobitné podmienky k dokladom a dokumentom podľa ods. III.1) výzvy:
Uchádzač musí predložiť všetky požadované doklady a dokumenty podľa ods. III.1) , ktoré budú čitateľné, úplné,
aktuálne, platné, pravdivé a budú zodpovedať požadovanej štruktúre. Lehoty uvedené v požiadavkách na splnenie
podmienok účasti sa počítajú k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk, pokiaľ v konkrétnom prípade nie je uvedené inak. Doklady alebo dokumenty musia byť predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ v konkrétnom prípade nie je uvedené inak.
Doklady a dokumenty, preukazujúce splnenie podmienok účasti sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
V súlade s § 39 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom, vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj ďalšie informácie podľa § 114 zákona.
Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED alebo čestné vyhlásenie obsahuje informácie podľa § 39 ods. 2 zákona aj o tejto osobe.
Z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa podmienky účasti
požadované verejným obstarávateľom ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať
požadovanými dokladmi.
Požadované doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré uchádzač preukázal v súlade s § 39 zákona
vyplneným JED-om alebo v súlade s § 114 zákona čestným vyhlásením, predloží uchádzač v súlade so zákonom.
Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného
obstarávania.
Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti postupovať podľa § 40 zákona.

Ďalšie doplňujúce informácie:

V tomto verejnom obstarávaní sa v súlade s § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uplatňuje sociálny aspekt. Sociálny aspekt sa uplatňuje povinnosťou zhotoviteľa predmetu verejného obstarávania zamestnať minimálne jednu osobu, ktorá je osobou dlhodobo nezamestnanou podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve o dielo, ktorá je prílohou súťažných podkladov.

Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejné obstarávanie sa realizuje v súlade s § 20 zákona elektronicky prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE na elektronickej adrese: https://josephine.proebiz.com/.

Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetľovanie a/alebo doplnenie súťažných podkladov ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE tak, aby k nim bol umožnený neobmedzený, priamy prístup. Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe.
Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom prevziať si ich s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

Bližšie informácie k verejnému obstarávaniu, k spôsobu dorozumievania, k predloženiu a k platnosti dokladov a
dokumentov, podrobnosti k predloženiu ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.04.2021