VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

  Zadávateľ:
Obec Radnovce
  Predpokladaná hodnota:
570.659,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.04.2021
  Dátum zverejnenia:
16.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Radnovce
IČO: 00318981
Radnovce 81, 98042 Radnovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.e-obce.sk/obec/radnovce/radnovce.html
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY
Referenčné číslo: 2020/10/Radnovce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212100-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstaba materskej školy v Obci Radnovce podľa projektovej dokumentácie Ing. Peter Csank, Adresa : Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO : 41306465. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby spočíva v piatich stavebných objektoch:
SO-01 Vlastný objekt
SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna nádrž
SO-03 Vonkajšia kanalizácia a žumpa
SO-04 NN prípojka
SO-05 Vonkajšie priestory
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
570 659,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45311000-0
45440000-3
45430000-0
45420000-7
45315000-8
45223200-8
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
intravilán obce Radnovce, k.ú. Radnovce č.p. 3 a 469/1. Stavenisko je rovinaté až mierne svahovité parcela č. 3 je evidovaná ako záhrady a parcela č.469/1 je evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstaba materskej školy v Obci Radnovce podľa projektovej dokumentácie Ing. Peter Csank, Adresa : Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO : 41306465. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby spočíva v piatich stavebných objektoch:
SO-01 Vlastný objekt
SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna nádrž
SO-03 Vonkajšia kanalizácia a žumpa
SO-04 NN prípojka
SO-05 Vonkajšie priestory
Materská škola je riešená štyrmi triedami so sociálnym zázemím a kuchyňou s potrebným technickým zázemím.
Realizáciou budovy materskej škôlky sa zabezpečia optimálne hygienické, klimatické a bezpečnostné podmienky pre pre výučbu detí predškolského veku. Stavebný objekt bude napojený na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Miestne komunikácie sú pôvodné, vytvorené z asfaltobetónu.
Stavba nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru respektíve nad mieru povolenú vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby resp. následne vydaným stavebným povolením.
Odpady bude potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe naloženia s odpadom alebo uskladnenia na riadenej skládke. Po ukončení stavby bude produkovaný nasledovný odpad: 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 20 03 01 zmesový komunálny odpad.
Zemné práce - stavenisko nie je potrebné výškovo upravovať. Výkopové zemné práce budu prevedené v zemine tr.3.
Podzemná voda - Hladina podzemnej vody nebola zisťovaná.
Kanalizácia
Splaškové vody budú z objektu vyvedené do novej plastovej žumpy, z kuchynskej časti cez lapač tukov. Dažďové vody budú vypúšťané voľne na terén. Zásobovanie vodou - prívod vody do objektu bude riešený novou prípojkou z jestvujúcej obecnej studne. Príprava TV bude riešená pomocou zásobníkového ohrievača vody.
Zdroj tepla - zdrojom tepla pre objekt je tepelné čerpadlo ktoré využíva obnoviteľný zdroj energie. Pre zabezpečenie ústredného vykurovania je navrhnuté teplovodné podlahové vykurovanie.
Rozvod elektrickej energie - v objekte bude inštalovaná nová svetelná a zásuvková elektroinštalácia a bleskozvod. Napäťová sústava 230/400 V.
Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Radnovce, k.ú. Radnovce č.p. 3 a 469/1.
Stavenisko je rovinaté až mierne svahovité parcela č. 3 je evidovaná ako záhrady a parcela č.469/1 je evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria.

Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky a podrobne v prjektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
570 659,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Ľudské zdroje, Kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzený počet znakov tohto formulára verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť I. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (podľa § 32 ZVO), kde sa okrem iného uvádza, že Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 5 k SP alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 7 k SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzený počet znakov tohto formulára verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť III. Rozsah požiadaviek na technickú alebo odbornú spôsobilosť a doklady na ich preukázanie, kde sa okrem iného uvádza, že Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 5 k SP alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 7 k SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov tohto formulára verejný obstarávateľ uvádza podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť III. Rozsah požiadaviek na technickú alebo odbornú spôsobilosť a doklady na ich preukázanie, kde sa okrem iného uvádza, že Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 5 k SP alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, ktorý je uvedený ako vzor v Prílohe č. 7 k SP.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vo výške 10 000,00 EUR (desaťtisíc eur), resp. ekvivalent v inej mene. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch, v Kapitole A.1 - Pokyny pre uchádzačov v Časti III Príprava dokumentov a dokladov ponuky, v bode 18.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 12:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 13:00
Miesto: Vzhľadom na aktuálne Covid - opatrenia, otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE"
funkcionalitou IS EVO ver. 18. Viď Príručka k funkcionalite On-line sprístupnenie ponúk na
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods.2 ZVO je povinný
umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky
budú sprístupnené funkcionalitou IS EVO ver. 18 "On- line".
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom bude podľa § 41ZVO upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
2.Verejný obstarávateľ (VOb) vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3.Zmluva bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v
RPVS)
4.VOb si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy v prípade
negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek sankcií zo
strany zhotoviteľa.
5.Lehota splatnosti čiastkovej faktúry a konečnej faktúry je 60 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky
6.Vyžaduje sa záručná lehota 60 mesiacov a zádržné vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy.
7. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ spracoval podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. plán
užívania stavby po ukončení stavených prác.
8. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zabezpečil činnosť koordinátora BOZP na stavenisku
počas doby realizácie predmetu zmluvy podľa § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.
9.Plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) bude prílohou k zmluve.
10.Od úspešného uchádzača ako zhotoviteľa sa vyžaduje ku podpisu zmluvy predložiť doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti ako aj potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré budú prílohou ku zmluve.
11.Súčasťou predmetu zmluvy sú špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - úpravy vonkajších
povrchov obvodového plášťa budovy s kontaktným tepelnoizolačným systémom ETICS (External Thermal Isulation
Composite Systems) a zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu špeciálnych
stavebných prác v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným
postupom. Osvedčené kópie príslušného dokladu predloží úspešný uchádzač a budú prílohou k zmluve.
12.VO bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie,
predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll . Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
13.VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40ods. 6 písm. g) ZVO.
14.Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy VOb vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 až 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok ( § 42 ods. 12).
15. VOb uplatňuje sociálny aspekt a v zmluve vyžaduje od úspešného uchádzača/zhotoviteľa, aby realizoval dočasné vyrovnávacie opatrenia .Splnenie povinnosti znamená zamestnať zhotoviteľom podľa zákona č. 311/2001 Z. z. počas celej doby realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v SP.
16.Úsp.uchádz. sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom NFP, zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
17.Realizácia zmluvy s úsp.uchádz. podlieha predchádzajúcej kontrole postupu a dokumentácie z procesu VO a schváleniu dokumentácie z VO RO/SO.
18.Ostatné informácie sú v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.04.2021