Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  Zadávateľ:
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
  Predpokladaná hodnota:
185.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 11:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.04.2021
  Dátum zverejnenia:
16.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
IČO: 17330190
Šafárikovo námestie 3, 81102 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Hamala
Telefón: +421 250700118
Email: vo@marianum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.marianum.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Referenčné číslo: MAR 6/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71240000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Základným východiskom je kategorizácia a maximálny rozsah požadovaných služieb:
I. kategória, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby, rozsah max. 580 hodín, architektonické služby,
II. kategória, veľmi náročné koncepčné služby, rozsah max. 2 000 hodín, architektonické a inžinierske služby,
III. kategória, náročné služby rozsah max. 1 200 hodín, inžinierske služby,
IV. kategória, menej náročné služby rozsah max. 2 000 hodín, inžinierske služby,
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
185 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
71300000-1
71320000-7
71322000-1
71322100-2
71330000-0
71336000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Základným východiskom je kategorizácia a maximálny rozsah požadovaných služieb:
I. kategória, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby, rozsah max. 580 hodín, architektonické služby,
II. kategória, veľmi náročné koncepčné služby, rozsah max. 2 000 hodín, architektonické a inžinierske služby,
III. kategória, náročné služby rozsah max. 1 200 hodín, inžinierske služby,
IV. kategória, menej náročné služby rozsah max. 2 000 hodín, inžinierske služby,
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
185 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO. V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k
informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukazovanie tejto časti, v prípade potreby budú podmienky účasti upresnené v jednotlivých výzvach.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade potreby budú podmienky účasti upresnené v jednotlivých výzvach.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukazovanie tejto časti, v prípade potreby budú podmienky účasti upresnené v jednotlivých výzvach.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade potreby budú podmienky účasti upresnené v jednotlivých výzvach. Jednotlivé zákazky v rámci DNS sú tak rozmanité, že nie je možné všeobecne určiť tieto podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č.138/1992 Zb.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem poskytovať požadované služby sú povinné zaslať žiadosť o zaradenie
do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE. Do DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a
splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 11:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 11:30
Miesto: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: elektronicky
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
d) žiadne z uvedených
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.04.2021