Technologické vybavenie pre projekt: "Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde"

  Zadávateľ:
Obec Družstevná pri Hornáde
  Predpokladaná hodnota:
194.592,74 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 23:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Družstevná pri Hornáde
IČO: 00324116
Hlavná 38, 04431 Družstevná pri Hornáde
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Juhás
Telefón: +421 556981005
Fax: +421 556981202
Email: starosta@druzstevna.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.druzstevna.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO: 45483078
Volgogradská 9/B , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Denisa Kolpaková
Telefón: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.mediinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Technologické vybavenie pre projekt: "Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde"
Referenčné číslo: DpH_Technológia
II.1.2) Hlavný kód CPV
16000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie nového a nepoužitého technologického vybavenia pre novovybudovaný zberný dvor v obci Družstevná pri Hornáde. Predmetom je dodanie traktora s čelným nakladačom, traktorovej vlečky, ramenového nosiča, drviča biologického rozložiteľného komunálneho odpadu a 6 kusov kontajnerov.

Cieľom predkladaného projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde je zvýšenie kapacity triedeného zberu a dočasného uskladnenia komunálnych odpadov pred ich opätovným použitím v obci Družstevná pri Hornáde okres Košice okolie, ktorý patrí do zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR.

Zákazka je rozdelená na 5 častí:
Časť 1:Traktor s čelným nakladačom
Časť 2:Traktorová vlečka
Časť 3:Ramenový nosič kontajnerov
Časť 4:Drvič BRKO
Časť 5:Kontajnery
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
194 592,74 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor s čelným nakladačom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Družstevná pri Hornáde
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti č. 1 je obstaranie nového a nepoužitého traktora s čelným nakladačom pre novovybudovaný zberný dvor v obci Družstevná pri Hornáde, v zmysle Technická špecifikácia časť 1: Traktor s čelným nakladačom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
77 463,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V zmysle ustanovení § 57 ZVO
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Žiadosť o NFP, kód: NFP310010BBC2
Časť: 2
II.2.1) Názov
Traktorová vlečka
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34390000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK04
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Družstevná pri Hornáde.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti č. 2 je obstaranie novej a nepoužitej traktorovej vlečky pre novovybudovaný zberný dvor v obci Družstevná pri Hornáde, v zmysle Technická špecifikácia časť 2: Traktorová vlečka.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
22 383,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V zmysle ustanovení § 57 ZVO
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Žiadosť o NFP, kód: NFP310010BBC2
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ramenový nosič kontajnerov
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34390000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Družstevná pri Hornáde
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti č. 3 je obstaranie nového a nepoužitého ramenového nosiča kontajnerov pre novovybudovaný zberný dvor v obci Družstevná pri Hornáde, v zmysle Technická špecifikácia časť 3: Ramenový nosič kontajnerov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
61 833,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V zmysle ustanovení § 57 ZVO
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Žiadosť o NFP, kód: NFP310010BBC2
Časť: 4
II.2.1) Názov
Drvič BRKO
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Družstevná pri Hornáde
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti č. 4 je obstaranie nového a nepoužitého drviča biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre novovybudovaný zberný dvor v obci Družstevná pri Hornáde, v zmysle Technická špecifikácia časť 4: Drvič BRKO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
23 691,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V zmysle ustanovení § 57 ZVO
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Žiadosť o NFP, kód: NFP310010BBC2
Časť: 5
II.2.1) Názov
Kontajnery
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Družstevná pri Hornáde
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti č. 5 je obstaranie nových a nepoužitých 6 kusov kontajnerov pre novovybudovaný zberný dvor v obci Družstevná pri Hornáde, v zmysle Technická špecifikácia časť 5: Kontajnery.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 221,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V zmysle ustanovení § 57 ZVO
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Žiadosť o NFP, kód: NFP310010BBC2
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 OSOBNÉ POSTAVENIE
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2, písm. a), b) c) a e) nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon proti byrokracii). Toto ustanovenie sa týka len uchádzačov, ktorý majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný v rámci verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO.

Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. a)
V zozname dodávok sa požaduje preukázať, že v definovanom období uchádzač dodal minimálne 2 tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v rámci príslušnej časti, na ktorú predkladá ponuku.

Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov vedené v Evidencii referencií ÚVO, v zmysle §12 ZVO (ak takáto referencia v evidencii existuje).

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.05.2021 10:00
Miesto: Obec Družstevná pri Hornáde, Obecný úrad, Hlavná č. 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. 1.Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom. Uchádzač môže zakliknúť Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, čím potvrdí splnenie všetkých podmienok účasti požadovaných verejným obstarávateľom.

2. Podmienky účasti je možné predbežne nahradiť aj predložením čestného vyhlásenia (vzorové čestné vyhlásenie - Príloha č.4), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3. Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu diela z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), spolufinancujúcim fondom: Kohézny fond, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, v rámci projektu s názvom: Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde, kód žiadosti o NFP: NFP310010BBC2.

4. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- zmluva bude zverejnená v zmysle príslušných právnych predpisov,
- došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej sprostredkovateľským orgánom (doručením správy z následnej ex-post kontroly verejnému obstarávateľovi)
- bola právoplatne uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúca sa tohto projektu, resp. Zmluva o NFP nadobudla účinnosť.

5. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na príslušnú časť. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky /na príslušnú časť členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na príslušnú časť. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom inej skupiny dodávateľov.

6. Prílohou technickej špecifikácie bude katalógový list, technický list alebo ekvivalentný doklad preukazujúci splnenie minimálnych požiadaviek na predmet zákazky.

7. Vyhodnotenie ponúk je neverejné, pričom komisia najprv vyhodnotí ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v časti A.3 Kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, a určí priebežné poradie uchádzačov. Ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí, bude komisiou ďalej vyhodnocovaná z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnocovaná z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, tzv. superreverz, pričom verejný obstarávateľ v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré uchádzač poskytol.

8. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v RPVS.

9. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami. Viac informácií nájdete v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.04.2021