Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná

  Zadávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
274.521,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
IČO: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Svetlana Valentová
Telefón: +421 918938899
Email: svetlana.valentova@scksk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8746
Hlavná adresa(URL): www.scksk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://scksk.eranet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba financovaná formou príspevku vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná
Referenčné číslo: 2836/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je :
1. Realizácia stavebných prác na oprave mosta podľa schválenej projektovej dokumentácie.
2. Porealizačné geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie a spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
274 521,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mostný objekt v extraviláne obce Smolník, v okrese Gelnica, v Košickom kraji na ceste II. triedy II/549 cez rieku Smolník.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený súťažných podkladoch, v časti B1. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
274 521,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 160
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Upresnenie k bodu II.2.7): Trvanie realizácie zákazky je 160 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, ďalej len ZHS) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Zápis do ZHS je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti spôsobom podľa § 114 ods. 1 ZVO vo väzbe na § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením:
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne na požiadanie
doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o
dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na
prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom
obstarávaní a sú naďalej platné. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-preverejne-obstaravanie602.html.
Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vznikla právnickým osobám na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo v prípade, ak požadovaný doklad nie je uvedený v jeho aktuálnom Zápise do zoznamu podnikateľov (§152 ods. 1), ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO takýto uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. b), c) a písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávneným subjektom použiť údaje z
informačných systémov verejnej správy v rozsahu podľa § 1 ods. 3 písm. a), f) a g) zákona č. 177/2018 Z. z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon proti byrokracii). V prípade preukazovania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO je uchádzač povinný túto podmienku účasti preukázať predložením dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO z dôvodu, že verejný obstarávateľ nie je oprávneným subjektom použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 písm. c) (zákon proti byrokracii).
Podmienka možnosti získania dokladov, podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, z
informačných systémov verejnej správy sa netýka hospodárskych subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky.
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO (okrem dokladov podľa § 32 ods. 2. písm. b), c) a písm. e) ZVO), takéto doklady predkladá uchádzač len raz, bez ohľadu na to, na koľko častí predmetu zákazky ponuku
predkladá.
1.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 11:00
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:https://scksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/21
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 ZVO,
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://scksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Výnimky z elektronickej komunikácie: viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018 Žiadosti o nápravu a námietky
akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.
6. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť podľa § 114 ods. 1 ZVO vo väzbe na § 39 ZVO jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED") alebo čestným vyhlásení. JED v zmysle § 39 ZVO, pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om.
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE
VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods.1 a 2 ZVO.
8. Verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods. 6 druhá veta ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
9. V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6
písm. g) ZVO.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
11. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 8 000,- EUR. Bližšie informácie o zábezpeke sú
uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.04.2021