Revitalizácia atletického štadiónu v Spišskej Novej Vsi

  Zadávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves
  Predpokladaná hodnota:
1.054.594,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 15:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
Telefón: +421 534152332
Fax: +421 534426980
Email: milan.mucha@mestosnv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.spisskanovaves.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
INPRO POPRAD, s.r.o.
IČO: 36501476
Ústecko – Orlická 3300/25 , 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Margetaj
Telefón: +421 903785720
Email: inpropoprad4@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia atletického štadiónu v Spišskej Novej Vsi
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom projektového riešenia je revitalizácia atletického štadiónu TATRAN v Spišskej Novej Vsi.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 054 594,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236100-1
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ATLETICKÝ ŠTADIÓN TATRAN, Sadová ulica č.8, 052 01 Spišská Nová Ves, bližšie viď. projektová dokumentácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Štadión Tatran pozostáva z trávnatej plochy futbalového ihriska, okolo ktorého je bežecká dráha so škvarovým povrchom. Z južnej strany je budova šatni a skladov s neskoršou prestavbou šikmej strechy, na ktorej sú torzá hľadiská na oceľovej konštrukcii. Pred budovou je existujúca parkovacia plocha. Celý areál je oplotený plechovým plotom do výšky 2 metrov. Celý areál je v schátralom stave s akútnou potrebou jeho revitalizácie.

Atletický ovál a technické sektory sú navrhované v zmysle platných pravidiel a štandardov Medzinárodnej atletickej federácie, International Association of Athletics Federations IAAF, ďalej len IAAF, teraz WA (v zmysle konštrukčných pravidiel: WA, predtým IAAF, Track and Field Facilities Manual). Pre presnosť osadenia sa odporúča prítomnosť špecializovaného geodeta pri osadzovaní žľabov, športového vybavenia a čiarovania. Všetky použité umelé polyuretánové povrchy vybavenie musia mať Certifikát WA, predtým IAAF.
Realizácia stavebného diela musí byť zrealizovaná do takej miery, aby spĺňala technické požiadavky Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF, resp. Svetovej atletiky WA (ďalej aj IAAF/WA) v plošných a materiálových parametroch tak, aby súťažné zariadenie spĺňalo požiadavku budúcej certifikácie vo vzťahu k bežeckej 400 m dráhe (minimálne konštrukčnú kategóriu V.) a aby areál mohol výhľadovo dlhodobo slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu telovýchovy, tréningy športových oddielov a pre súťaže (aj na vysokej výkonnostnej a profesionálnej úrovni), vrátane medzinárodných.

Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú bližšie informácie uvedené v SP - B.2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené:
- v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia.
- v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer Rozpočet na vyplnenie a ocenenie.

Predmet zákazky - stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer Rozpočtu a PD, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné. Pokiaľ úspešný uchádzač bude potrebovať dopracovať realizačnú PD alebo výrobnú dokumentáciu, tak si zabezpečí ich spracovanie na vlastné náklady.
V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer Rozpočet.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 054 594,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky ako celok (stavebné dielo) bude financované z vlastných prostriedkov, zo zdrojov Slovenského atletického zväzu a prípadne z ďalších prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (napr. formou dotácie, nenávratného finančného príspevku a pod. (ak bude relevantné)).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. v zmysle § 112 ods. 4 písm. a) ZoVO verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZoVO) a doloženým čestným vyhlásením (§ 32 ods. 2 písm. f) ZoVO).
2. v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) ZoVO verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia môže vyžadovať a preto vyžaduje ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d) ZoVO a to dokladmi v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) až d) ZoVO.
Splnenie podmienok účasti bude vyhodnocované v súlade § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 2 a 3 a v súlade s § 152 ZoVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
V zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 3 ZoVO verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nie je povinný predkladať:
-výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb (ďalej len register). (Pozn.: Zrušenie povinnosti predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísanými v registri),
ďalej platí napr. aj Všeobecné metodické usmernenie č.11-2019 k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZoVO.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať a použiť ďalšie informácie z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, je uchádzač povinný vyššie požadované doklady týkajúce sa osobného postavenia predložiť, za splnenia ZoVO (bližšie viď. Všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia od 1.12.2019).

V prípade, že uchádzač využije k plneniu zmluvy subdodávateľov bude postupovať v zmysle § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO. V zmysle dôvodovej správy k ZoVO uchádzač preukáže náležitými dokladmi, že navrhnutý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie subdodávateľa podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO, verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 8 nadväznosti na § 41 ods. 2 ZoVO písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

Nakoľko je v predmetnom verejnom obstarávaní požadované preukázanie, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO, vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ v súlade s § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 5 ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. - uchádzač predloží doklad v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 33 ods. 1 písm. d) ZoVO:
- prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 až § 38 ods. 8 ZoVO verejný obstarávateľ požaduje súhrnný obrat za vyššie požadované obdobie vo výške minimálne 5 000 000,00 € alebo ekvivalent v inej mene. Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nepresahuje limit v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 6 písm. b) ZoVO.

Odporúčame: doklad v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 33 ods. 1 písm. d) ZoVO predložiť napr. vo forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Uchádzač, ako podporný dokument k splneniu podmienok účasti predloží:
- výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, alebo ich ekvivalenty používané v krajine sídla uchádzača za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Účtovná závierka osoby vedúcej jednoduché účtovníctvo musí obsahovať min. výkaz príjmov a výdavkov, účtovná závierka osoby vedúcej podvojné účtovníctvo musí obsahovať min. výkaz ziskov a strát.
Pokiaľ podnikateľské subjekty (uchádzači) majú svoje účtovné závierky uložené vo verejnej časti registra účtovných závierok (sú verejne prístupné na www.registeruz.sk v elektronickej podobe), verejný obstarávateľ si požadované dokumenty môže preveriť, stiahnuť alebo vytlačiť sám, t.j. nie je potrebné, aby boli potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. Uchádzači môžu predložiť výkazy v podobe zverejnenej v registri, resp. doklady potvrdené správcom dane alebo audítorom. Ďalej platí informácia ÚVO k uvedenej problematike, zverejnená v sekcii Metodika, časť Všeobecné metodické usmernenia, kde je zverejnené metodické usmernenie k finančnému a ekonomickému postaveniu vo väzbe na zriadenie registra účtovných závierok.
Pokiaľ podnikateľské subjekty (uchádzači) nemajú svoje účtovné závierky uložené vo verejnej časti registra účtovných závierok (nie sú verejne prístupné na www.registeruz.sk v elektronickej podobe), v ponuke predkladajú požadované doklady potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. Požadované doklady bude verejný obstarávateľ akceptovať aj bez potvrdenia miestne príslušného správcu dane, pokiaľ nebude možné takéto potvrdenie od správcu dane získať.
Verejný obstarávateľ, za splnenia podmienok § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na 33 ods. 4 ZoVO, uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú požadovanú výpovednú hodnotu, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

V zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 33 ods. 2 ZoVO môže uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Uvedenú skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
V zmysle § 114 ods. 2 ZoVO osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO, t.j. zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 1. je podmienkou účasti uchádzača uskutočnenie minimálne jedného (1) rovnakého alebo porovnateľného stavebného diela alebo ich častí ako predmet zákazky: výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych stavieb zodpovedajúcich klasifikácii stavieb Typ 2, Oddiel 24 (Športové a rekreačné stavby) upravenej vo Vyhláške č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb alebo v ekvivalentnom predpise), ktorej predmetom alebo súčasťou bola výstavba alebo rekonštrukcia atletickej dráhy dĺžky 400 m s min. so štyrmi (4) dráhami s umelým polyuretánovým povrchom certifikovaný Svetovou atletikou (WA, predtým IAAF) - Certifikát Athletic Facility Certificate Medzinárodnej atletickej federácie (IAAF), Svetovej atletiky (WA) (ďalej len Certifikát) a to všetko za predchádzajúcich 5 rokov. V Certifikáte musí byť na pozícii Installation company (zhotoviteľ) uvedené obchodné meno uchádzača. Pokiaľ uchádzač predloží ako referenčnú stavbu rekonštrukciu atletického areálu - rekonštrukciu atletickej dráhy musí sa jednať o práce s položením podkladových vrstiev a nie iba o retoping povrchovej polyuretánovej vrstvy. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže doložením príslušného dokladu o certifikácii (WA, predtým IAAF) atletického oválu minimálne na úrovni Class V v zmysle technického manuálu Track and Field Facilities Manual 2019 (predtým Track and Field Facilities Manual 2008) a to na meno uchádzača (viď. bod 16.2.8 týchto súťažných podkladov).

2. - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO, t.j. predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň štandarardov:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 2. je podmienkou účasti uchádzača, aby disponoval:
1. min. jednou osobou odborne kvalifikovanou osobou alebo riadiacim zamestnancom s predpísaným min. rozsahom oprávnenia stavbyvedúci pre min. dopravné stavby, ktorý bude určený na plnenie zmluvy, aby predmet zákazky bol zrealizovaný odborne, kvalitne a načas;
2. min. jednou osobou geodetom, ktorý má minimálne jednu (1) praktickú skúsenosť, ktorej predmetom bolo vymeriavanie atletického oválu podľa pravidiel (WA, predtým IAAF) na štadióne s Certifikátom (WA, predtým IAAF) k praktickej skúsenosti bude doložený Certifikát štadiónu (WA, predtým IAAF) v zmysle technického manuálu Track and Field Facilities Manual 2019 (predtým Track and Field Facilities Manual 2008).
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.

3. - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. h) ZoVO, t.j. uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 3. sa minimálna požadovaná úroveň štandardov nepožaduje.

4. - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. i) ZoVO, t.j. predloženie údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 4. je podmienkou účasti uchádzača preukázanie, že uchádzač disponoval min. 5-mi výrobnými zamestnancami a min. 2-mi riadiacimi zamestnancami priemerne za predchádzajúce tri roky.

5. - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. j) ZoVO, t.j. predloženie údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 5. je podmienkou účasti uchádzača preukázanie, že uchádzač disponuje nasledovným minimálnym predpísaným strojným, technickým a výrobným vybavením navrhovaným a dostupným pre realizáciu predmetu zákazky, resp. ďalším ktoré uchádzač uvažuje využiť pri realizácii predmetu zákazky: min. 1 (jedným) kolesovým rýpadlo-nakladačom; min. 1 (jedným) UNC nakladačom; min. 2 (dvomi) vyklápacími nákladnými autami, z toho jedno s nosnosťou min. 9 ton a druhé s nosnosťou min. 3 tony; min. 1 (jedným) cestným vibračným valcom kolesovým a min. 1 (jedným) cestným vibračným valcom tandemovým hladkým; min. 1 (jedným) ručne vedeným vibračným valcom tandemovým hladkým; min. 1 (jednou) vibračnou doskou; min. 1 (jedným) cestným finišerom a pod.

V zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 3 ZoVO môže uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Uvedenú skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. V zmysle § 114 ods. 2 ZoVO osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.

6. - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 35 ZoVO v kópii, t.j. napr. predloženie platného certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 9001 na vykonávané činnosti týkajúce sa predmetu zákazky v oblasti stavebníctva, resp. ekvivalentný doklad v zmysle § 35 ZoVO.

7. - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 36 ZoVO v kópii, t.j. napr. predloženie platného certifikátu v zmysle požiadaviek normy EN ISO 14001 (STN EN ISO 14001) environmentálneho manažérstva v oblasti stavebnej výroby, resp. ekvivalentný doklad v zmysle § 36 ZoVO.

Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch v bode 16.2.3.3.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Viď. súťažné podklady a prílohy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 15:45
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 16:00
Miesto: Mesto Spišská Nová Ves, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves verejné / online, za dodržania protiepidemiologických opatrení platných v danom čase v mieste otvárania ponúk, resp. v SR.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch v bode 23.1.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V zmysle § 20 ods. 2 ZoVO uvádzame podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikácie informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje: na http://josephine.proebiz.com. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len SP).
2. V zmysle § 25 ods. 3 ZoVO uvádzame informácie o prípravných trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov: nerelevantné. V predmetnom verejnom obstarávaní uvedený postup nebol použitý.
3. V zmysle § 112 ods. 13 ZoVO uvádzame, že výška zábezpeky je stanovená 25 000,00 €. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
4. V bode II.2.7. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: do 8 mesiacov odo dňa zadania zákazky, nakoľko formulár iné neumožňuje. Týmto upresňujeme: Termín realizácie a dodania predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; možnosti financovania a pod.: do 8 mesiacov (v zmysle ZoD) odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača zhotoviteľa, pri zabezpečení dostatku finančných prostriedkov na realizáciu.
5. V zmysle § 114 ods. 1 ZoVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ďalšie informácie sú uvedené v SP.
6. V rámci zadávania zákazky sa neuplatňuje: § 113 ods. 2 písm. e) a k) ZoVO. Neuplatňuje sa vyžadovanie konkrétnej značky v zmysle § 42 ods. 7 ZoVO.
7. V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje aj podmienka podľa § 112 ods. 4 v nadväznosti na § 40 ods. 6 písm. g) ZoVO.
8. V zmysle § 112 ods. 6 ZoVO verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.
9. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZoVO pre daný postup zadávania zákazky, záväznými výkladovými stanoviskami Úradu pre verejné obstarávanie, všeobecnými metodickými usmerneniami vydanými Úradom a pod.
10. Predmetné verejné obstarávanie, vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií.
11. Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov platným a účinným v čase realizácie zákazky. Z uvedeného dôvodu je v časti VI.2) výzvy uvedené, že sa bude akceptovať elektronická fakturácia. V prípade, že to bude relevantné, zmluvné strany sú povinné pristúpiť k úprave ZoD formou dodatku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.04.2021