Umelka – centrum moderného umenia a komunít – stavebné práce

  Zadávateľ:
Slovenská výtvarná únia
  Predpokladaná hodnota:
545.384,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská výtvarná únia
IČO: 00178535
Dostojevského rad 4533/2, 81109 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Krajči
Telefón: +421 907409793
Email: pavol.krajci@agency4academy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.svu.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20649
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba postupujúca v zmysle § 8 ods.1 b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Umelka – centrum moderného umenia a komunít – stavebné práce
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky Budova Umeleckej Besedy Slovenskej a výstavby nového multifunkčného pavilónu. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmery, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
545 384,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Na parcelách na parcelách č. C-KN 9173/1 a 9773/4 v intraviláne katastrálneho územia Bratislava Staré mesto, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky Budova Umeleckej Besedy a výstavby nového multifunkčného pavilónu. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmery, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

Umelecká beseda BA
-01 Veľká výstavná sála
-02 Kamenná sála
-03 Vstupná hala
-04 Galéria na schodoch
-05 Ostatné stavebné práce
SO-02 Objekt sociálnych zariadení
SO-03 Rekonštrukcia hudobného altánku

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované riadiacim orgánom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na túto zákazku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
545 384,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Umelka centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)
II.2.14) Doplňujúce informácie
Finančný mechanizmus EHP 2014-2021,
Programu Kultúra.
Kód projektu: CLT01010
Číslo Zmluvy: 193/2020
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a nemá oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Verejný obstarávateľ je osobou §8 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V súlade s § 38 ods. 6 písm. b) zákona verejný obstarávateľ požaduje preukázať výšku celkového obratu z dôvodu, že trvanie zmluvy je kratšie ako 12 mesiacov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže v súlade s § 38 ods. 6 písm. b) celkový súhrnný obrat minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky za posledné tri hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač preukáže celkový súhrnný obrat poskytnutím informácie o zverejnení účtovnej závierky uchádzača v registri účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo predložením overenej kópie výkazu ziskov a strát/ výkazu príjmov a výdavkov s vyznačeným údajom o celkovom obrate, ktorá je overená daňovým úradom, audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.
Uchádzač môže preukázať celkový súhrnný obrat aj predložením čestného vyhlásenia o výške obratu za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní -zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania spolu v celkovom obrate do výšky predpokladanej hodnoty zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Uchádzač musí preukázať, že z toho minimálne 1 úspešne zrealizovaná zákazka rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bola v min. hodnote 540.000,00 € bez DPH.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania,
-potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.


2. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení manažérstva kvality.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. h) - uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, v nadväznosti na § 36 zákona uvedením opatrení environmentálneho riadenia.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade uchádzač alebo záujemca postupujú podľa §34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam, v ktorom uvedie minimálne jednu úspešne zrealizovanú zákazku resp. stavebnú prácu rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú považované stavebné práce ako napríklad obnova vonkajších a vnútorných podláh, schodíšť, striech a dverí a komplexná výstavba samostatných objektov. Táto referencia musí potvrdzovať vykonanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky (alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok v inej krajine, resp. inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky a to v celkovej výške minimálne 540 000,- EUR bez DPH.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v EUR bez DPH.


K bodu 2:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením nasledovných dokladov pre minimálne jednu osobu zodpovednú za riadenie stavebných prác pre túto zákazku v pozícii stavbyvedúci:
- doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie pozemné stavby). Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného štátu.

Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax pre osobu stavbyvedúceho, ktorá bude vykonávať činnosť v nasledovnom rozsahu:
- praktické skúsenosti na pozícii stavbyvedúci pri ukončených a odovzdaných prácach rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu minimálne 5 rokov
- životopis stavbyvedúceho, príp. iný doklad, ktorým preukáže minimálne jednu praktickú skúsenosť s riadením stavebných prác na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č.29/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok v inej krajine, resp. inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona.


K bodu 3:
Uchádzač preukáže, že je držiteľom platného certifikátu ISO 9001 Systém manažérstva kvality (alebo ekvivalent) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality v oblasti pozemných stavieb.

Certifikát musí byť vydaný akreditovanými certifikačnými orgánmi.


K bodu 4:
Uchádzač preukáže, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva (alebo ekvivalent) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa preukazuje splnenie noriem v oblasti pozemných stavieb.

Certifikát musí byť vydaný akreditovanými certifikačnými orgánmi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ si v súlade s §42 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní a v súvislosti s realizáciou spoločensky zodpovedného verejného obstarávania, vyhradil osobitnú podmienku plnenia zmluvy spočívajúcu v podpore zamestnanosti lokálnych remeselníkov a reštaurátorov. Osobitná zmluvná podmienka je uvedená a definovaná v Článku XVI. Návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Súťažných podkladov tejto Výzvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 10:00
Miesto: Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 4533/2, 811 09 Bratislava Staré Mesto
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 15.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") je zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

7. V prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa (napr. ak proces verejného obstarávania v rámci kontroly poskytovateľom nenávratného finančného príspevku nebude schválený) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.

8. Predmetné verejné obstarávanie je civilnou podlimitnou zákazkou bez využitia elektronického trhoviska, ktorá je realizovaná postupom super reverznej verejnej súťaže.

9. Verejný obstarávateľ si v súlade s §42 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní a v súvislosti s realizáciou spoločensky zodpovedného verejného obstarávania, vyhradil osobitnú podmienku plnenia zmluvy spočívajúcu v podpore zamestnanosti lokálnych remeselníkov a reštaurátorov. Osobitná zmluvná podmienka je uvedená a definovaná v Článku XVI. Návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Súťažných podkladov tejto Výzvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.04.2021