Rozšírenie kanalizácie a revitalizácia a intenzifikácia ČOV v obci Tekovská Breznica

  Zadávateľ:
Obec Tekovská Breznica
  Predpokladaná hodnota:
366.831,58 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Tekovská Breznica
IČO: 00321036
Tekovská Breznica 566, 96652 Tekovská Breznica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Dolinaj
Telefón: +421 456861169
Fax: +421 45456861169
Email: starosta@tekovskabreznica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5396
Hlavná adresa(URL): https://www.tekovskabreznica.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kanalizácie a revitalizácia a intenzifikácia ČOV v obci Tekovská Breznica
Referenčné číslo: 20210408_01_Tekovská Breznica
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce sú zamerané na rozšírenie kanalizácie a revitalizáciu a intenzifikáciu ČOV v obci Tekovská Breznica, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, v rámci projektu s názvom: Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Zemianské, Kanalizačný zberač B1; Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Kamenie zmena č.3; Tekovská Breznica revitalizácia a intenzifikácia ČOV.
Stavba je členená nasledovne:
SO 01 - Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Zemianské, Kanalizačný zberač "B1".
SO 02 - Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Kamenie , Kanalizačný zberač "AD3-2-2".
SO 03 - Tekovská Breznica revitalizácia a intenzifikácia ČOV, "REKONŠTRUKCIA" (rekonštrukcia technologickej časti).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre jednotlivé časti vrátane nenaceneného výkazu výmer sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
366 831,58 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianské, Kanalizačný zberač "B1"
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232400-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Na parc. č. KN C: 301/1, 319, 321, 324, 327, 329, 331, 338, 339, k.ú. Tekovská Breznica.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce sú zamerané na rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Zemianské, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
28 745,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť BK4b: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Kamenie, Kanalizačný zberač "AD3-2-2"
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Na parc. evidovaných v registri C č. 74/1, 68, 65, 83, 125, resp. na parc. evidovaných v registri E č. 551/11, 84, 553, 71, 552/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1795/6, k.ú. Tekovská Breznica.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce sú zamerané na rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Kamenie, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
192 545,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť BK4b: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Tekovská Breznica revitalizácia a intenzifikácia ČOV
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Existujúci areál ČOV v obci Tekovská Breznica, k.ú. Tekovská Breznica.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce sú zamerané na revitalizáciu a intenzifikáciu ČOV v obci Tekovská Breznica, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
145 540,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť BK4b: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa § 32 ods. 3 zákona: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), b) a c) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z ISVS, pričom od 1.12.2019 sú funkčné ďalšie ISVS:
1. Informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.
2. Informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie, v súlade s § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti, upravený v § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne. Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov vo formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnení stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov kumulatívne pre príslušné časti predmetu zákazky nasledovne:
pre časť 1: vo výške 28 000,00 EUR bez DPH
pre časť 2: vo výške 192 000,00 EUR bez DPH
pre časť 3: vo výške 145 000,00 EUR bez DPH, ktoré musia byť podložené referenciami resp. dôkazmi o plnení príslušných odberateľov, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác, zhodnotenia uskutočnených prác, podľa obchodných podmienok a odberateľov, vrátane kontaktných údajov odberateľa /meno, tel. číslo/.

Podmienka účasti podľa bodu 16.3 a) súťažných podkladov platí samostatne pre príslušnú časť predmetu zákazky.

b) podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001 na stavebné práce.

c) podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení
environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu ISO 14001 na stavebné práce.

d) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi, alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy - zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby zodpovednej za riadenie
stavebných prác na výkon činnosti stavbyvedúceho vrátane profesijného životopisu s preukázaním praxe 5 rokov.

Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. b), c), h) a g) zákona, musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa v oddieli III.1.3 podľa bodov a), b) c) a d), sa požaduje za všetkých členov skupiny spoločne, v prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní.

Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti § 34 ods. 1 zákona sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov v tomto formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 34 ods.1 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky sú
uvedené iba v súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť uzatvorením zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom dotácie (ďalej len riadiaci orgán) a zároveň deň nasledujúci po dni jej zverejnenia, podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2.Objednávateľ si vyhradzuje právo od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť, prípadne posunúť termín plnenia tejto Zmluvy o dielo, a to bez akýchkoľvek sankcií, v prípade že k uzavretiu zmluvy o dotáciu s príslušným riadiacim orgánom nedôjde.
3.Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánom
oprávnených vykonávať kontrolu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
4. Podmienky vykonania zákazky platia pre všetky časti predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:35
Miesto: Obecný úrad Tekovská Breznica, Tekovská Breznica 566, 966 52 Tekovská Breznica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom na adrese verejného obstarávateľa prostredníctvom sprístupnenia ponúk v systéme EVO. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk , a to za prítomnosti členov komisie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať podľa § 20 zákona prostredníctvom rozhrania portálu EVO v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Metodika postupu na používanie systému EVO je uvedená na portáli UVO
https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo5f6.html.
3. Príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebným
minimálnym technickým vybavením je: pripojenie na internet; internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS
Internet Explorer ver. 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť najnovšie verzie prehliadačov;
inštalačná podpora jazyka Java min. ver. 1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v
počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť; - v internetovom prehliadači nastavený jazyk slovenčina; - Adobe Acrobat Reader DC.
4. Súťažné podklady budú poskytnuté / sprístupnené záujemcom na portáli EVO, neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca v systéme EVO bezplatne na stránke: www.uvo.gov.sk, resp. z profilu verejného obstarávateľa t.j. v
elektronickom úložisku zriadeného ÚVOm, podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na: http://www.uvo.gov.sk/profily. Verejný
obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ jednotnyeuropskydokument-
%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html. JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
7. Úspešný uchádzač je povinný mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2015 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy. Platí to aj pre subdodávateľov, ak relevantné.
8. Úspešný uchádzač je povinný uviesť v zmluve o dielo najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia a podiel subdodávok.
9. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky tvorí prílohu č. 4 súťažných podkladov Návrh zmluvy o dielo.
10. Ponuka predložená uchádzačom, musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa nasl. bodov 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 a 16.10 súťažných podkladov.
12. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.04.2021