Bežecká dráha s doskočiskom, Gymnázium Dubnica nad Váhom

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
279.033,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Priadková
Telefón: +421 918566382
Email: lucia.priadkova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812/
Hlavná adresa(URL): http://www.tsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bežecká dráha s doskočiskom, Gymnázium Dubnica nad Váhom
Referenčné číslo: FUR000026
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236114-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba bežeckej atletickej dráhy na krátke a stredne dlhé trate spoločne s doskočiskom. Plocha na ktorej je výstavba plánovaná je súčasťou školského areálu Gymnázia v Dubnici nad Váhom.
Na ploche sa v súčasnosti nachádza atletická dráha ovál s antukovým povrchom, dve doskočištia do piesku a tréningové futbalové ihrisko. Celý areál je amortizovaný a zanedbaný.

Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov - projektovej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
279 033,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Školský areál Gymnázia v Dubnici nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba bežeckej atletickej dráhy na krátke a stredne dlhé trate spoločne s doskočiskom. Plocha na ktorej je výstavba plánovaná je súčasťou školského areálu Gymnázia v Dubnici nad Váhom.
Na ploche sa v súčasnosti nachádza atletická dráha ovál s antukovým povrchom, dve doskočištia do piesku a tréningové futbalové ihrisko. Celý areál je amortizovaný a zanedbaný.

Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov - projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
279 033,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 7.000,- Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Na preukázanie osobného postavenia sa v súlade s §112 ods. 4 ZVO vyžaduje:
a) predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
b) predloženie čestného vyhlásenia, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s § 114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom,
alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

3) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

4) V súvislosti s preukazovaním podmienok účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) v nadväznosti na § 32 ods. 3 platného
zákona o VO verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom a uchádzačom, že tento údaj v rámci tohto VO nepredkladá,
nakoľko verejný obstarávateľ má k nemu povolený prístup na použitie z údajov z informačných systémov verejnej
správy, prostredníctvom portálu OVER SI.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade s § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje, aby počas doby plnenia tejto zmluvy zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizoval pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.
Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č.
311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 1 osobu, ktorá spĺňa minimálne 1z nasledovných predpokladov:
a. Po dobu viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
b. Patrí k rómskemu etniku;
c. Nedosiahla vek 25 rokov;
d. Dosiahla vek 55 rokov;
e. Je osobou so zdravotným postihnutím.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 11:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude vstup na otváranie ponúk umožnený len osobám s rúškom, alebo iným adekvátnym prostriedkom zakrývajúcim ústa a nos.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného finančného krytia súťaž zrušiť.
5) Lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov v súlade s § 114 ods. 7 ZVO je do 20 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania na podpis zmluvy zo strany verejného obstarávateľa.
6)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a
centrálnom ekonomickom systéme.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.04.2021