Nábytok pre UK - 2021

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
1.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ema Paulovičová, PhDr. Patrícia Blažeková
Telefón: +421 290109616 / 290109670
Fax: +421 259244606
Email: ema.paulovicova@rec.uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nábytok pre UK - 2021
Referenčné číslo: OCOZ RUK 1228/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávanie nábytku bežne dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti prostredníctovm zriadeného dynamického nákupného systému (DNS).
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti. Miesto dodania bude bližšie špecifikované v konkrétnych výzvach na predkladanie ponúk.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávanie nábytku bežne dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby.
Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky bude definovaná vo výzve na predkladanie ponúk pri jednotlivých vyhlásených zákazkách v rámci zriadeného DNS.
Do špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach vyhlásených v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované
environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované (zmluvy o NFP už podpísané, resp. ďalšie zmluvy, o ktorých podpísaní verejný obstarávateľ nemohol mať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania vedomosť).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a preukáže ich podľa § 32 ods. 2, 4, 5 zákona (predloženie dokladov) alebo podľa § 152 zákona (Zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov) v súlade s ustanoveniami zákona k osobnému postaveniu.
Doklad o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov sa nevyžaduje v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.uvo.gov.sk. (uchádzač nebude vylúčený, ak ho nepredloží).
V tomto prípade si osobné postavenie overí verejný obstarávateľ.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie dodávať tovar) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Požadované doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré uchádzač preukázal v súlade s § 39 zákona
vyplneným JED-om, predloží uchádzač v súlade so zákonom.
Uchádzač predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia, ktoré budú aktuálne a platné.
Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre doklady vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že aktuálne nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods.2 zákona je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.

Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti postupovať podľa § 40 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobnejšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch a v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk k zákazke vyhlásenej v rámci DNS.
Verejný obstarávateľ si pri jednotlivých zákazkách v rámci zriadeného DNS vyhradzuje právo rozhodnúť sa, či sa v konkrétnej zákazke použije elektronická aukcia alebo sa nepoužije elektronická aukcia.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Dynamický nákupný systém bude zriadený v zmysle § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z .z o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zvení neskorších predpisov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/.
Na tejto adrese sú prístupné aj Všeobecné podmienky.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja JOSEPHINE je potrebná
registrácia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.04.2021