OBNOVA A ROZVOJ VOZIDLOVÉHO PARKU V KATEGÓRII VOZIDIEL O4 PRE ROK 2021

  Zadávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
954.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská pošta, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Stanislav Čarský
Telefón: +421 484339287
Email: carsky.stanislav@slposta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.posta.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Poštové služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
OBNOVA A ROZVOJ VOZIDLOVÉHO PARKU V KATEGÓRII VOZIDIEL O4 PRE ROK 2021
Referenčné číslo: 005/VS/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
34223000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórie O4 pre rok 2021 vrátane poskytnutia dohodnutého servisu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
954 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kategória O4, typ 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50100000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská pošta, a. s., Bojnická 14, 831 04 Bratislava 3
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom danej časti predmetu zákazky je dodávka nových nákladných motorových vozidiel kategórie O4, typ 1 v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
632 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Doba dodania tovaru je stanovená maximálne na 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému, vyplnil hodnotu 9 mesiacov.

Podrobnosti týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kategória O4, typ 4
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50100000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská pošta, a. s., Bojnická 14, 831 04 Bratislava 3
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom danej časti predmetu zákazky je dodávka nových nákladných motorových vozidiel kategórie O4, typ 4 v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
322 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Doba dodania tovaru je stanovená maximálne na 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému, vyplnil hodnotu 9 mesiacov.

Podrobnosti týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Poznámka obstarávateľa k preukazovaniu plnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov:
Obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: - § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
- § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením scanov nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

2.1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
2.1.1.uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
2.1.2.uchádzač nie je v nepovolenom debete
2.1.3.jeho bežný účet nie je ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísane uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.

2.2. podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky v celkovej súhrnnej hodnote 60 000,- EUR - platí pre časť č. 1 predmetu zákazky.

2.3.podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky v celkovej súhrnnej hodnote 60 000,- EUR - platí pre časť č. 2 predmetu zákazky.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: - § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov a služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - Obstarávateľ požaduje:
a) aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv, ktorých predmetom bolo dodanie tovaru (dodanie vozidiel) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 60 000 EUR bez DPH, a súčasne
b) aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv, ktorých predmetom bolo poskytnutie služieb (servis) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 96 000 EUR bez DPH.

Bod 3.1 platí pre časť č. 1 predmetu zákazky.

3.2.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - Obstarávateľ požaduje:
a)aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv, ktorých predmetom bolo dodanie tovaru (dodanie vozidiel) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 60 000 EUR bez DPH, a súčasne
b)aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv, ktorých predmetom bolo poskytnutie služieb (servis) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 60 000 EUR bez DPH.

Bod 3.2 platí pre časť č. 2 predmetu zákazky.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk.

Zábezpeka je pre jednotlivé časti predmetu zákazky stanovená vo výške:
- Pre časť č. 1 predmetu zákazky Kategória O4, typ 1: 20 000,- EUR,
- Pre časť č. 2 predmetu zákazky Kategória O4, typ 4: 16 000,- EUR.

Podrobnosti týkajúce sa zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel. Preddavok sa nebude poskytovať.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.05.2021 10:30
Miesto: Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk príslušnej časti predmetu zákazky sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk pre danú časť predmetu zákazky.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu tejto bunky sú podrobnosti týkajúce sa otvárania ponúk uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené https://zadavaniezakaziek.posta.sk.
Všetky požadované doklady a dokumenty uchádzač predkladá ako scan originálov alebo úradne osvedčených kópií.
Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EDO umiestneného na
https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Uvedený spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi
obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

Úspešný uchádzač každej časti predmetu zákazky je povinný do 16 dní po doručení oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk v rámci súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní predložiť obstarávateľovi relevantne a kompletne vyplnený návrh kúpnej zmluvy (ďalej aj zmluva) v súlade s predloženou ponukou (v závislosti od toho, na ktorú časť predmetu zákazky predložil uchádzač svoju ponuku) v štyroch vyhotoveniach. Každé zo 4 vyhotovení takto relevantne a kompletne vyplneného návrhu zmluvy musí obsahovať:

- Identifikačné údaje predávajúceho (platí pre všetky časti predmetu zákazky),
- Celkovú kúpnu cenu uvedenú v čl. II. ods. 2.1 Zmluvy (platí pre všetky časti predmetu zákazky),
- Kontaktné údaje uvedené v čl. VIII. ods. 8.2 Zmluvy (platí pre všetky časti predmetu zákazky),
- Obchodný názov vozidla uvedený v Prílohe č. 1 časť A/ - Technická špecifikácia a parametre tovaru (platí pre všetky časti predmetu zákazky),
- Technický list (resp. iný právoplatný dokument) vozidla (platí pre všetky časti predmetu zákazky),
- Ceny uvedené v Prílohe č. 1 časť C/ - Určenie ceny (platí pre všetky časti predmetu zákazky),
- Zoznam subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy (platí pre všetky časti predmetu zákazky).
- V prípade uchádzača, ktorým je skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb, zmluvu (resp. dokumentáciu), preukazujúcu vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov podľa bodu 18.2 časti A.1 Súťažných podkladov - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.04.2021