Manažment údajov MZVEZ SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.183.770,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.04.2021
  Dátum zverejnenia:
15.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00699021
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Edita Sukubová
Telefón: +421 259782894
Email: edita.sukubova@mzv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703
Hlavná adresa(URL): http://mzv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
zahraničná politika
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Manažment údajov MZVEZ SR
Referenčné číslo: 023062/2020-EPIT-43
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej tiež "MZVEZ SR") je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.
MZVEZ SR zabezpečuje:
- ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí,
- riadenie zastupiteľských úradov SR,
- styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a v zahraničí,
- hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí,
- koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv,
- kultúrnu prezentáciu SR v zahraničí.

Predmetom zákazky je zavedenie manažmentu údajov, dátovej kvality ako aj implementácia nástrojov na podporu manažmentu údajov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súlade s projektom Manažment údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, číslo projektu v MetaIS: projekt_500.

Implementácia projektu nadväzuje na nasledovné dokumenty v oblasti informatizácie verejnej správy:
- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy,
- Strategická priorita Manažment údajov,
- Strategická priorita Otvorené údaje.

V rámci architektúry ISVS v správe ministerstva sa nachádza veľké množstvo heterogénnych systémov. Jednotlivé systémy sú prevažne autonómneho charakteru a preto nebola venovaná špeciálna pozornosť unifikácii dátového modelu. V tejto oblasti sa za posledné roky posunula oblasť národnej štandardizácie a to prostredníctvom Centrálneho modelu údajov verejnej správy. Informačné systémy na tento model do tejto chvíle nereagovali a nezapracovali si dátové prvky podľa neho.

Účelom realizácie projektu je podporenie viacerých kľúčových princípov v rámci e-Governmentu, a to:
- Zavedenie princípu jeden-krát a dosť,
- Poskytovanie otvorených údajov,
- Poskytovanie otvorených údajov prostredníctvom rozhraní,
- Plnenie povinností dátového kurátora.

Ide o:
(i) vytvorenie diela nového informačného systému s názvom Konsolidačná platforma údajov MZVEZ SR (Cieľový koncept) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na dopytovo orientovaný projekt Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, ktorý pozostáva z nasledovných projektových aktivít:
-analýza existujúcich systémov a dátovej kvality,
-návrh systematického manažmentu údajov,
-návrh potrebných úprav systémov, návrh Konsolidčnej platformy údajov MZVEZ SR,
-implementácia Konsolidačnej platformy údajov MZVEZ SR,
-testovanie Konsolidačnej platformy údajov MZVEZ SR,
-nasadenie Konsolidačnej platformy údajov MZVEZ SR;
(ii) poskytovanie služieb podpory prevádzky a údržby informačného systému Konsolidačná platforma údajov MZVEZ SR na obdobie 60 mesiacov odo dňa finálnej akceptácie diela/ po ukončení projektu, t. j. po dobu udržateľnosti projektu (5 rokov).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 183 770,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72230000-6
72254000-0
72263000-6
72200000-7
72227000-2
72260000-5
72261000-2
72267000-4
72310000-1
72300000-8
72330000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1) tohto oznámenia
II.2.4) Opis obstarávania:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej tiež "MZVEZ SR") je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.
MZVEZ SR zabezpečuje:
- ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí,
- riadenie zastupiteľských úradov SR,
- styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a v zahraničí,
- hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí,
- koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv,
- kultúrnu prezentáciu SR v zahraničí.

Predmetom zákazky je zavedenie manažmentu údajov, dátovej kvality ako aj implementácia nástrojov na podporu manažmentu údajov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súlade s projektom Manažment údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, číslo projektu v MetaIS: projekt_500.

Implementácia projektu nadväzuje na nasledovné dokumenty v oblasti informatizácie verejnej správy:
- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy,
- Strategická priorita Manažment údajov,
- Strategická priorita Otvorené údaje.

V rámci architektúry ISVS v správe ministerstva sa nachádza veľké množstvo heterogénnych systémov. Jednotlivé systémy sú prevažne autonómneho charakteru a preto nebola venovaná špeciálna pozornosť unifikácii dátového modelu. V tejto oblasti sa za posledné roky posunula oblasť národnej štandardizácie a to prostredníctvom Centrálneho modelu údajov verejnej správy. Informačné systémy na tento model do tejto chvíle nereagovali a nezapracovali si dátové prvky podľa neho.

Účelom realizácie projektu je podporenie viacerých kľúčových princípov v rámci e-Governmentu, a to:
- Zavedenie princípu jeden-krát a dosť,
- Poskytovanie otvorených údajov,
- Poskytovanie otvorených údajov prostredníctvom rozhraní,
- Plnenie povinností dátového kurátora.

Ide o:
(i) vytvorenie diela - nového informačného systému s názvom Konsolidačná platforma údajov MZVEZ SR (Cieľový koncept) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na dopytovo orientovaný projekt Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, , ktorý pozostáva z nasledovných projektových aktivít:
-analýza existujúcich systémov a dátovej kvality,
-návrh systematického manažmentu údajov,
-návrh potrebných úprav systémov, návrh Konsolidčnej platformy údajov MZVEZ SR,
-implementácia Konsolidačnej platformy údajov MZVEZ SR,
-testovanie Konsolidačnej platformy údajov MZVEZ SR,
-nasadenie Konsolidačnej platformy údajov MZVEZ SR;
(ii) poskytovanie služieb podpory prevádzky a údržby informačného systému Konsolidačná platforma údajov MZVEZ SR na obdobie 60 mesiacov odo dňa finálnej akceptácie diela/ po ukončení projektu, t. j. po dobu udržateľnosti projektu (5 rokov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 183 770,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: číslo projektu v MetaIS: projekt_500
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov projektu: Manažment údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a europskych záležitostí Slovenskej republiky - jednoduchý projekt pre manažment údajov; Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071T865 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na dopytovo orientovaný projekt "Manažment údajov inštitúcie verejnej správy", Prioritná os 7 Integrovaná spoločnosť, číslo projektu v MetaIS: projekt_500.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdrav. poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa (1)
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdrav. poisťovne a Sociál. poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3) Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať z informačných systémov verejnej správy doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Záujemca v ponuke uvedie údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za všetky fyzické osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, aby verejný obstarávateľ mohol získať výpis z registra trestov za tieto osoby. Tento bod (3) sa vzťahuje iba na záujemcov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike resp. občanov SR (vo vzťahu k získaniu výpisu z registra trestov za fyzické osoby).
(4) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom. Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia bude overené zapísanie uchádzača v tomto zozname.
(5) Ďaľšie informácie k osobnému postaveniu sú uvedené v časti VI.3) tohto oznámenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal splnenie odborných a kvalifikačných požiadaviek pri plnení zmluvy, tzn. na poskytovaní služieb tvoriacich predmet zákazky osôb podieľajúcich sa a zodpovedných za poskytnutie služby (ďalej tiež experti") na uvedených pozíciách:
1.1 Projektový manažér
1.2 IT analytik
1.3 IT architekt
1.4 IT Programátor /vývojár
1.5 IT Tester
1.6 Špecialista pre bezpečnosť IT
1.7 Manažér pre servisnú prevádzku a podporu informačných systémov
1.8 Špecialista pre databázy
1.9 IT/IS konzultant oblasť dátovej kvality
1.10 IT architekt oblasť integrácií

(2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu (1)
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť za osoby (expertov) zodpovedné za poskytnutie služby profesijné životopisy, zoznam prakt. skúseností a požadované doklady alebo ich úradne overené fotokópie, ktoré sú uvedené pri jednotlivých expertoch. Navrhnuté osoby, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb, preukazujú splnenie nasledovných požiadaviek:
1.1 a) min.4-čná prax v oblasti riadenia IT projektov;b) min. 2 prakt. skúsenosti s dodávkou IT projektov v pozícií projektového manažéra, ktoré boli riadené metodikou PRINCE2 alebo ekvivalentnou;c) platný certifikát PRINCE2 min. úrovne Practitioner alebo ekvivalent.
1.2 a) min. 4-čná prax v oblasti navrhovania riešenia štruktúry a dizajnu softvér. riešenia;b) min. 2 prakt. skúsenosti s vypracovaním analýz a dizajnu pre realizáciu IT riešení v jazyku UML alebo ekvivalentným; c) platný certifikát OMG Certified UML Professional 2 min. úrovne Foundation alebo ekvivalent.
1.3 a) min. 4-čná prax v oblasti navrhovania architektúry IT riešení; b) min. 2 prakt. skúsenosti s návrhom komplex. IT riešenia; c) platný certifikát TOGAF min. úrovne Certified alebo ekvivalent.
1.4 a) min. 4-čná prax v oblasti vývoja aplikácií;b) min.2 prakt. skúsenosti s vývojom aplikácií.
1.5 a) min. 4-čná prax v oblasti testovania SW;b) min. 2 prakt. skúsenosti v oblasti funkčného, integračného alebo UAT testovania;c) platný certifikát ISTQB CORE min. úrovne Advanced alebo ekvivalent.
1.6 a) min. 4-čná prax v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti;b) min. 2 prakt. skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie bezpečnostných opatrení v prostredí ITVS;c) platný certifikát Certified Information Systems Auditor alebo ekvivalent.
1.7 a) min. 4-čná prax v oblasti riadenia procesov IT služieb alebo podpory prevádzky IT systémov;b) min. 2 prakt. skúsenosti v oblasti zabezpečovania komplexnej podpory pre informačný systém;c) platný certifikát ITIL min. úrovne Practitioner alebo ekvivalent.
1.8 a) min. 4-čná prax v oblasti návrhu relačných databáz a administrácie databázových serverov;b) min. 2 prakt. skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a administrácie databáz;c) platný certifikát PostgreSQL min. úrovne Professional alebo ekvivalent certifikátu.
1.9 a) min. 4 ročná prax v oblasti informačných technológií;b) min. 2 prakt. skúsenosti v oblasti návrhu alebo implementácie funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov;c) platný certifikát Talend Data Integration v7 Certified Developer alebo ekvivalent.
1.10 a) min. 4-čná prax v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní;b) min. 2 prakt. skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní IS;c) platný certifikát SOA Professional alebo ekvivalent.
Požiadavku k bodom 1.1a) až 1.10a) preukáže expert zodpovedný za poskytnutie služby vlastnoručne podpísaným profesijným životopisom Životopis bude obsahovať min.: meno a priezvisko, opis/ zoznam odbornej praxe/zoznam projektov (prac. pozícia, opis prac. náplne/odborné skúsenosti, miesto/krajina, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného špecialistu, dosiahnutá/ získaná odborná kvalifikáciu, prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.
Požiadavku k bodom 1.1b) až 1.10b) preukáže expert zodpovedný za poskytnutie služby vlastnoručne podpísaným zoznamom poskytnutých služieb s uvedením odberateľa (jeho názov, kontakt. údaje osoby odberateľa - meno,telefón, e-mail), názvom projektu/predmetu zákazky, lehotou dodania, špecifikáciou/rozsahom poskytnutých služieb.
Požiadavku k bodom 1.1c), 1.2c), 1.3c), 1.5c), 1.6c), 1.7c), 1.8c), 1.9c), 1.10c) preukáže expert zodpovedný za poskytnutie služby originálom alebo úradne overenou kópiou originálu certifikátu na konkrétnu pozíciu.
Uchádzač je povinný predložiť aj písomný súhlas, resp. podpísané čestné vyhlásenie každého experta, ktorým deklaruje, že na účely realizácie počas celého plnenia zmluvy bude uchádzačovi k dispozícii.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzača bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1) Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
(2) Uchádzač (hospodársky subjekt) môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. V takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplnenie iba globálneho údaju v časti IV. Podmienky účasti JEDu, t.j. v časti IV. JEDu nemusí uchádzač okrem globálneho údaju o splnení všetkých podmienok účasti vypĺňať ostatné údaje.
(3) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia SR sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (slovenský jazyk) okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. To isté platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
(4) Pri predkladaní konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je uchádzač povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. V prípade, že sú doklady vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad.
(5) Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá skupina dodávateľov, v ponuke predloží aj
splnomocnenie podpísané všetkými členmi skupiny o oprávnení konať vedúceho člena skupiny v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou.
(6) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v časti II. súťažných podkladov.
(7) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v tomto oznámení alebo súťažných podkladoch zo strany
ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a uverejní toto vysvetlenie v systéme JOSEPHINE v dokumentácii k predmetnej zákazke na adrese uvedenej v bode I.3) oznámenia.
(8) Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobný postup autentifikácie je uvedený v časti A.1 "Pokyny pre uchádzačov" v bode 20. súťažných podkladov.
(9) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
(10) Od uchádzačov, ktorí predložia ponuku, sa vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.3 "Zábezpeka" súťažných podkladov. Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 30 000 eur (slovom tridsaťtisíc eur).
(11) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky sa nachádza v samostatnom dokumente zverejňovanom v profile verejného obstarávateľa.
(12) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.04.2021